KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

OH NE GüZEL ÝSTANBUL!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         OH NE GüZEL ÝSTANBUL!

Oh ne güzel Ýstanbul! 

Referandumdan sonra ne yazayým diye saatlerce düþündüm…
 
Yüzde 58 e 42 gibi bir tabloya karþý ne söylenebilirdi ki?
 
Aslýnda bu seçimin kaybedeni yok…
 
Orta yerde bir sandýk…
 
Yüz kiþiden kýrk ikisi olmaz diyor…
 
Hadi otuz insan olumsuz demiþ olsa idi,
 
Seçim kaybedilmiþ olurdu…
 
Üstelik bu seçimde çekimser kalanlarda vardý.
 
Toparlayýp yarýdan böler iseniz ortada eþit bir mücadele var demektir…
 
Elbette bu benim düþüncem…
 
Neticede kazananý ve kaybedeni ben göremiyorum…
 
Güzel bir referandumdu…
 
Ýnsanlar dört yýldýr belediye seçimlerini saymaz isek, sandýða gitmeyi özlemiþlerdi…
 
Bir nevi 2011 yýlýnda yapýlacak genel seçim için bir güzel pasýmýzý atmýþ olduk…
 
Buna en güzeli halk diliyle noktayý koymak lazým…
 
Hayýrlýsý olsun..
 
Siyasi partiler referandumun ardýndan yaklaþan genel seçimler için þimdiden kollarýný sývadýlar.
 
Artýk bir nevi ülke seçim atmosferine girmiþ bulunmakta…
 
Milletvekilliðine aday kimseler þimdiden halkýn nabzýný tutmaya baþladýlar.
 
On yýldýr köyüne gitmeyen eþini dostunu ziyaret etmeyen kiþiler,
 
Köyünden, kasabasýna karabasan gibi çökmüþ bulunmaktalar.
 
Kandil kutlama mesajlarý, taziye ziyaretleri, düðün dernek toplantýlarý,
 
Dolaþýp duruyorlar.
 
Vekilliðe hevesli zati muhteremler,
 
Yöre insanýnýn oylarýný çantada keklik gözünde görüp,
Kendilerini ceylan derisi koltuklarda oturur görmeye baþladýlar.
 
Ankara’nýn, Ýstanbul’un Ýzmir’in lüks semtlerinde oturup,
 
Çantayý koluna takýp Anadolu’ya gelerek,
 
Bir köy kahvesinde oturup, saf, temiz insanlarýn nabzýna þerbet enjekte edeceksin…
 
Argoda ne denir bu sözün üstüne?   “ Oh ne güzel Ýstanbul ! ”
 
Halk artýk eskisi gibi deðil, hangi adaya oy verecek ise, gönül vermiþ olduðu partisine
eleþtirilerini, kaygýlarýný, taleplerini iletebiliyorlar…
 
Artýk her þey eskisi ve eski seçimler gibi olmayacaða benziyor.
 
Aday adaylarý, akademik kariyerlerine, duvarlarýný süsleyen diplomalara güvenmeyi býrakýp,
 
Halkýn kendilerine güvenlerini kazanmalarý gerekmektedir…
 
Halk inanacak, görecek, yanýnda ve yakýnýnda kendisini bulabilecek, derdine, çilesine derman olabilecek adaylar istemektedir…
 
Boþ nutuða herkesin karný tok ! Kahvehane de herkese çay ýsmarlamayla olmuyor bu iþler…
 
Asýl sorun nedir?
 
Karnýný aþ ile, iþ ile,
 
Týrnak ile diþ ile, doldurabilecek vekil ve iktidar istemektedir.
 
Yeniden görüþmek üzere…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3210 Defa Okundu
2010-09-28

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNedim Carcý 2010-10-03
uyduruk adaya yer yok

Meskenle mekan ayrý olmayacak. Meskan ve mekan ayný olacak. Fabrika diþlisi gibi. Uyduruk adaylara yer yok buralarda.Yazý güzel eline saðlýk.

Sermiyan MÝDYAT 2010-10-01
GÜZEL BÝR YAZI

mükemmel olmuþ sayýn yazar sizi kutluyorum...

HAKKI ERCAN 2010-09-30
selam sana büyük yazar

KARSIN YILMAZ ÖZDÝLÝ DE SENSÝN. KUTLARIM YAZINIZDAN DOLAYI ÝSMAÝL BEY. KARSIN KAFKASYANIN VE KAFKAS HABER AJANSININ GÜLÜ. ÇANTACILAR BU YAZIYI OKUSALAR KARS ÝL SINIRINDAN ÝÇERÝ GÝREMEZ.

Veysel 2010-09-30
Ýtibar etmemek lazým

Anadolu hakkýnýn kalbi temiz ve misafirperverdir. Kimseye yok demesini beceremiyorlar. Boynunda kýravatý takým elbiseyi gördümü hürmet ediyo. iþte bu adamlar çantacý adaylardýr. itibar etmemek lazým.

Behram 2010-09-29
Ýyi de olmuþ

ismail bey halký küçük þeylerle mutlu etmek kolay. seçim zamaný her þeye kanýp inanýyorlar. çantasýyla aday olmaya gelenler hep mutlu haberle dönüyorlar. halkýn daha uyanýk olmasý lazým. siz bunu güzel gözlemleyip yazmýþsýnýz. iyide olmuþ. baþarýlar diliyorum.

DEDE 2010-09-29
En iyisi anket

Düþüncelerine katýlýyorum sayýn yazar. Halkýn önüne kimi getiyorlarsa mecburiyetten oyunu o adaya vermek zorunda kalýyorsun. Bu iþin karþýsýnda ne yapmak lazým bende bilmiyorum. Ama en azýndan parti içerisinde anket belirleme ve anket sonucunu halka söylemek halkýn sýcak baktýðý adaya ilk sýralarý vermek en doðrusu olacak. yanlýz ithal aday olmayacak.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır