KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KLASK SYAS DEðMLER

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KLASK SYAS DEðMLER

Klasik Siyasi Deðimler

Kalabalýða haykýran gür bir ses…

Ýþ istiyor musunuz, iþ?

Eveeet !

Aþ istiyor musunuz? Aþþþ!”

Eveeet !

 Düþün peþimeeee!

Bunun gibi çok fazla halka yöneltilen miting sorularý, eski siyasilerin sýkça kullandýklarý klasik deðimlerdi…

Kýrk yýldýr iþ ve aþ üzerine ülke insanýmýzýn duygularý sömürüldü, umutlarý kýrýldý…

Orta yerde ne iþ vardý, nede aþ…

Günümüz Türkiye’sine dönecek olur isek siyasi parti baþkanlarý aþ’tan, özelliklede iþ’ten bahsetmekten kaçýnýr olmuþlardýr...

Vaat bile olsa dillendiren bir lidere rastlayamazsýnýz…

Ýnsanlarýmýz ve memurlarýmýz kýt kanaat geçinmeye,

Ýþçilerimiz ise Avrupa standartlarýnýn altýnda çalýþtýrýldý…

Binlerce üniversite mezunlarý mandalina, çarliston biber satarken gazetelerin manþet haberlerine konu oldu…

Yýllar boyu bu manzaralarý yaþadýk.

Þimdi durum nedir?

Ýþçi sýnýfý istediði ücreti alamýyor,

Memur sembolik zamlara tepkili…

Emekli ise üç kuruþluk artýþ ile oyalanmaya sömürülmeye çalýþýlýyor…

Esnafýn ödeyemediði çekler ise iþin cabasý.

Kulaklý makarna, isli kömür ile vatandaþýmýz kýrk yýllýk aþ ve iþ muhabbeti gibi oyalanýp duruyor.

Kýsa sürede tanýmadýðým birisiyle ayaküstü muhabbet yaptýk…

Uzunca muhabbetten sonra,

Nerde çalýþýyorsun diye sordum…

A bank, B bank, D bank dedi…

Þaþýrdým…

Anlamadým…

Anlamayacak ne var dedi…

Aldýðým maaþ hep bu bankalara gidiyor.

Yani ben o bankalarýn elemanýyým…

Baþka yerde çalýþýyorum ama maaþý ben deðil onlar alýyor…

Sizin anlayacaðýnýz kredi olayý!

Ulan dedim kendi kendime, ülke insaný ne hale geldi…

Kamu da çalýþan ne kadar memur, iþçi var ise bankalara borçlular.

Hiç borcu olmayan kredi kartýna borçlu…

Ekonomik olarak çok mesudum, çok mutluyum diyen kamu personelinin anlýndan öpmek ve mükafatlandýrmak lazým diye de düþünüyorum…

Hayat þartlarý oldukça güç ve de çetin…

Þapkamýzý orta yere koyup düþünmeliyiz…

Geriye kalan ömrümüzü þans oyunlarýna vererek mi yaþayacaðýz?

Ya da TV dizilerinin holding patronlarýný izleyerek ve avunarak mý geçireceðiz?

Öylede olmaz ki…

Vizyonda ki gerçek kesitleri görüp, kendimize ve özümüze dönerek, ekonomimizi yeniden rayýna sokacak siyasetçilere fýrsat tanýyacaðýz.Ülkemizde ki kiþi baþýna düþen milli gelir, Avrupa standartlarýný yakalayamadýðý müddetçe,

Siyasilerin klasik laflarý ile yýllarca avunup durmaya, maalesef devam edeceðiz.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12031 Defa Okundu
2014-08-17

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARYalçýn 2014-08-28
iþte gerçekler

krala yakýþan bir yazý. bunlar geçmiþten günümüze Türkiye gerçekleridir.

SEDAT 2014-08-26
beyenmek az kalýr...

halkýn beyninden geçenleri okuyan gönül gözünüz var olsun. on numara bir yazý

nurgül 2014-08-23
harika

harikasýn ismail bey

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır