KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Settar Kaya: Baykal olay? ve i?kence dönemi
Anasayfaya Dn Tm Kars Haberleri Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Settar Kaya, baykal istifas? ve geli?meleri yazd?
2010-05-15 - 14:01
KARS
Facebook'ta Paylas

Settar Kaya: Baykal olay? ve i?kence dönemi

Yakla??k dört y?ldan beri, AKP ye yak?n çevreler hariç, toplumun tamam? izlenme ve dinlenme korkusu ile ya??yor. Gün geçmiyor ki bir veya birkaç ki?i “telefon konu?malar?n?n dinlemeye tak?ld???” gerekçesiyle gözalt?na al?nmas?n veya tutuklanmas?n.
            Ne hikmetse! Sadece AKP’yi savunanlar telefonlarda tamamen hukuka ve kanunlara uygun konu?uyorlar. Onlar?n d???nda herkes potansiyel çete, mafya, Ergenekon terör örgütü üyesi.
            S?radan bir ?ey, örne?in” burada ya?mur ya??yor” dedi?inizde bile kar??n?zdakinden uyar? al?yorsunuz”bu i?leri telefonda konu?ma”diye. Çünkü”vay, sen bize ördek mi dedin”diye al?rlar içeri. Televizyon kanallar?nda örde?in asl?nda ne anlama geldi?ini Mehmet Metiner ile Nazl? Il?cak’a yorumlat?rlar. Gittin baban?n kesesinden.
Peki, biz ne yapal?m karde?im, konu?mayal?m m?? ?sl?k m? çalal?m, ku?dili mi konu?al?m?
            Ço?u zaman telefon görü?melerinin doküman? önce yanda? medyada yay?nlan?yor. Savc?lar daha sonra harekete geçiyor. Bu bilgi ve belgeleri onlara kim servis ediyor, ne hakla yay?nl?yorlar? Soran yok. Soran olursa o da dinlemeye tak?l?yor.
            Sadece muhalefet partilerinin genel ba?kanlar? ve milletvekilleri dokunulmazl?klar?na s???narak konu?abiliyorlard?. Ona da çözüm buldular. Onlar? gözalt?na alam?yorlar fakat “gözetleyerek” susturuyorlar.
            ??te Deniz Baykal örne?i. Ülkenin ana muhalefet partisi lideri siyasi ahlaka, insan haklar?na, demokrasiye ayk?r? bir yöntemle i?ba??ndan uzakla?t?r?ld?.
            BAYKAL’a bu komployu kim haz?rlad???imdilik net bir ?ey söyleyemeyiz.Kendi aç?klamalar?na bak?l?rsa bu komplo “bizzat iktidar taraf?ndan haz?rlanm??t?r”.?ktidar kanad? ise bu aç?klamalar? reddediyor.
            Vatanda? olarak bizi ilgilendiren, bu olay?n kimin i?ine yarad???, ülkeyi nas?l etkiledi?i ve sonuçlar?n?n neler olaca??d?r.
            Kimin i?ine yarad???n?, hesaplar?n nas?l da tutmayaca??n?, daha do?rusu bu olay?n komplocular?n aya??na dola?aca??n? zamanla görece?iz. Fakat bu olay ülkede güven ortam?n?n daha da yok olmas?na, Türkiye’nin bir üçüncü dünya ülkesi görüntüsü vermesine neden olmu?tur.
            Deniz BAYKAL konu?mas?nda, “iktidar?n olaydan üzüntü duyduklar?na dair aç?klamalar?n? samimi bulmad???n?, özel görüntülerin iki hafta önce imal edildi?ini ve komplonun iktidardan habersiz haz?rlanm?? olamayaca??n?” ifade etti. Dedik ya “biz bilemeyiz.”
            Ancak, anayasa de?i?ikli?i oylamas?n?n sonuçlanmas?ndan ve referanduma gidilece?inin ortaya ç?kmas?ndan sonra, yani kaset olay?ndan iki hafta önce, ba?bakan nedense son derece ne?eliydi. Kendinden emin bir halde, sanki referandum yap?lm?? ve yüzde doksan “evet”alm??cas?na” millet bana gelin bana diyor” diye aç?klamalar yap?yordu.
            Kasetin ortaya ç?kmas? üzerine, Bülent ARINÇ’?n bildi?imiz a?lamakl? hali ile “Say?n Baykal ve muhterem han?mefendilerine çok geçmi? olsun, çok üzüldüm, bu olay?n gerçek oldu?una inanm?yorum” aç?klamas? do?rusu bana çok yapmac?k gelmi?ti. Kendi kendime “bunda bir bit yeni?i var” diyerek ?üphelenmi?tim.
            Beni ?üphelendiren bu görüntülerdi. Tabi benimki sadece ?üphe, gerisini ben bilemem. Ortaya ç?k?nca görece?iz.
            Gelelim as?l meselemize. Herkes birbirinden ürküyor, korkuyor. Kimse kimseye güvenemez oldu. Toplum bir travma ya??yor. Bedenlerimize de?il, ruhlar?m?za i?kence ediyorlar. Her gün, her an sürekli i?kence alt?nday?z.
            Darbe yönetimleri insanlara karakollarda, zindanlarda i?kence ediyordu. Bu dönemde evimizde, yatak odam?zda, sokakta yürürken, i?yerimizde çal???rken i?kence ediyorlar.
            Bu böyle devam edemez. Bütün Türkiye ruh hastas? olacak. Etraf Telefonunu açamayanlar, S?M kartlar?n? ceplerinde ta??yanlarla dolu. Korkutucu bir Türkiye tablosu ile kar?? kar??yay?z. Bu i? nereye varacak?
            CHP’nin genel ba?kan?n? komployla vuranlar?n, bizi hiç gözleri görmez. Gözleri görmez, çünkü bunlar?n gözünü kan bürümü?.
            Bu ola?anüstü ve kapkara dönem sona ermeli, Türkiye normalle?melidir. Hukuk, adalet kavramlar? i?lerlik kazanmal?, Özel hayat?n gizlili?i, ifade özgürlü?ü güvence alt?na al?nmal?d?r.
            Korkmak, susmak çözüm de?ildir. Korkunun da ecele faydas? yoktur. ??kencecilere itiraz?m?z? yüksek sesle yapmak durumunday?z. ??kenceciler sa?c?, solcu ay?rm?yor. Bu ülkenin de?erlerini, bu milletin birli?ini savunan kim varsa onlar?n hedefindedir. Biz de gücümüzü birle?tirelim. Sende susma, bak görüyorsun s?rayla geliyorlar.Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3473 Defa Okundu

YORUMLAR

Kars Haberleri Kategorisine Ait Diğer Haberler

Türk Dünyasýnýn kültür ve sanat elçileri, 24-25 Eylül’de Kars’ta buluþuyor Düðün Dernek dvd izle -Düðün Dernek full ÝZLE Kad?nlar?n bitmeyen su çilesi Görevimiz tehlike Ö?rencilerden örnek yard?m Miniklerin jimnastik gösterisi büyüledi Settar Kaya: Baykal olay? ve i?kence dönemi Sinsi ar? ö?renciyi hastanelik etti Ö?renciler Çanakkale?den döndü Su ürünleri av yasa?? 15 May?s?ta ba?l?yor TDP, muhtarlarla bir araya geldi Timsal Karabekir ülkücü gençlere senire verdi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır