KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇARE-SZSNZ?

  

          
         ÇARE-SZSNZ?

Çare-Sizsiniz?

Oturursunuz hayat koltuðuna ve kaldýrýr baþýnýzý uçsuz bucaksýz gökyüzüne konuþursunuz, bilirsiniz kimseden çare yoktur çare sizsinizdir ya da çaresizsinizdir. Yazýlarýmdaki ince çizgiler aldatmasýn sizi hayat denilen kavram öylesine ince çizgiler ve gelgitler ile dolu ki, yaþam ile ölüm arasýnda bile ince bir çizgi var… Çünkü hayata bakmak deðil görmek lazým..Bazen dalar gider bir meçhule doðru saatin "tiktak"larýný duymaz insan.... Kalbinin ritmiyle ilerletir zamaný.. Bu zamana ne özlemler, ne aþklar, ne yaþanmýþlýklar sýðdýrýr bilinmez... Ýþte öyle geniþtir zaman.. Dýþarda olabildiðince Sükut, Ýçindeyse fýrtýnaya karþý açmýþ yelkenlerini meçhul bir limana ilerliyordur.. Kim bilir belki de mutlu yarýnlarýn planlarýný yapýyordur hayat ajandasýnda…. Ýþte böyledir çaresizlik…çýkýþ kapýlarýný aradýðýn labirentte sona varamayacaðýný ya da geç kalacaðýný bile bile duvarlara vurarak ilerlersiniz… Çaresizlik mutlaka içinde bir kaybetme korkusu barýndýrýr. Hayata daha ne kadar dipnotlar atarým ki diye düþünürken çaresizliðim alýp atar beni dipsiz kuyulara… Yazamadýðým tek þey hayatýn akýþý an be an farklýlýk gösterip beni sürekli yanýlgýlara düþürüp çýkmaz bir labirente atýþý… Hatýrlarsýnýz belki “Bir Hayatýn kahramaný Olmaya Gönüllü Müsün?” adlý köþe yazýmý hani orada baþlayan bir hikayem vardý kanser daha sonra Selmanýn hayata dönüþü organ nakli vs…. O zaman Babamý yazmýþtým umutlarla dolu dünyamda çareler arýyordum hani Selma için annesi “Onu yaþatmak için neler verilmez ki” demiþti.. Aslýnda ben orada haykýrýyordum “Babamý yaþatmak için neler verilmez ki diye… Kanser çaðýn hastalýðý belki doktorlar çare belki insanlar çare ama sonuçta çaresizsiniz yazýlan yazý ve kader doðrultusunda ilerleyip asla “olduðu kadar olmadýðý kader” Diyemiyorsunuz! Hep bir umutla çare arýyorsunuz çünkü karþýnýzda size her an içindeki haykýrýþlarý hissettiren bir yakýnýnýz kanser ile baþ baþa ise ve gözlerine baktýðýnýzda size gözleriyle beni iyileþtir dercesine umutla bakýyorsa iþte o labirentte öylesine hýzlý çýkýþ istiyorsunuz ki…Çünkü istediðiniz kadar büyüyün yaþlanýn sýrtýnýz yaslandýðýnýz dað giderse tersten eser hayat rüzgarý çok üþürsünüz….Ama Ýnancý ile büyüme hýzýnda yaþayan insanlar her þeyin Hak Teala dan geldiðine , evrenin tek sahibinin Allah olduðuna inanan kýsaca yaralarýnda Yaradan’a sýðýnan bizler çaresizlikte de derin bir tevekkülle ellerimizi O’na açýyoruz… “Görelim Mevla ne eyler, Ne eyler ise güzel eyler” diyelim.. Çaresizlik hayatýn her safhasýnda hastalýkla,aþkla, iþle güçle mutlak karþýmýza çýkýyor.. Elimizde olmayan sebeplerden geliþen olaylar karþýsýnda elimizden bir þey gelmeden bakakalmaktan baþka bir þey deðil çaresizlik..Çözüm bulamamak, seçeneksizlik..Ýþte bunlarýn sonucunda ne mi olur? Aklýnýzý binlerce düþünce, soru kaplar sonrasýnda beyninizde binlerce kütlelik basýnç kaplar kemirir ve sizde duraklama dönemine girersiniz… Sonra benim gibi durakalýr ve sayýklarsýnýz Usta Necip Fazýl’ýn sözünü; “Ya çaresizsiniz Ya Da çare Siz siniz” Hayatýnýzda nasýl rüzgar eser ise essin üþütmesin o rüzgarlar hiçbir zaman sizleri..Her daim içinizi ýsýtacak rüzgarlar ile yaþayýn… Sevgiler….

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 47842 Defa Okundu
2013-11-21

SON YAZILARI

B’aþka gel… Hey çocuk Veda… Çare-Sizsiniz? Ýlahi aþk mý, ilah-i aþk mý? Umudun Adýmlarý… Hengamý Bahar Bir aþk mý? Sükut-u Hayat… Yeni yýl, yeni umutlar hoþ geldin 2013…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır