KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Halk Eðitimi Merkezi’nde Yýl Sonu Sergisi açýldý
Anasayfaya Dn Tm Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sarýkamýþ Halk Eðitim Merkezi’nde, kursiyerlerin bir yýl çalýþarak hazýrladýklarý el emeði göz nuru ürünler sergilendi.
2012-05-28 - 12:21
KARS
Facebook'ta Paylas
Halk Eðitimi Merkezi’nde Yýl Sonu Sergisi açýldý
 
Sarýkamýþ Halk Eðitim Merkezi’nde, kursiyerlerin bir yýl çalýþarak hazýrladýklarý el emeði göz nuru ürünler sergilendi.
 
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan Sergi açýlýþýna Sarýkamýþ Kaymakam vekili Selim Kaymakamý Mehmet Nebi Kaya, Belediye Baþkaný Ýlhan Özbilen, Kars Milli Eðitim Müdürü Yýldýrým Alkýþ, Milli Eðitim Müdür yardýmcýsý Harun Yenice, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Bülent Daðdelen, Þube Müdürleri Yener Kamiloðlu, Süleyman Ömeroðullarý, Ýlçe Emniyet Müdür vekili Cem Boçkay, Ýl Daimi Encümeni Hanali Çetinkaya, Halk Eðitim Müdür vekili Nurettin Gül, daire amirleri, usta öðreticiler, kursiyerler ve vatandaþlar katýldý.
 
Açýlýþ öncesi Halk Eðitim Merkezi Müdür vekili Nurettin Gül, bir konuþma yaptý.
 
Milli Eðitim faaliyetleri içerisinde Halk Eðitim Merkezlerinin büyük bir yeri ve öneminin bulunduðunu belirten Gül, “‘Beþikten Mezara kadar eðitim’ ilkesine göre hareket eden Halk Eðitimi Merkezlerinde; iyi insan, iyi vatandaþ ve nitelikli insan gücü yetiþtirilmesi amaçlanmaktadýr. Bu amaçlar doðrultusunda; Halk Eðitimi Merkezlerinde; örgün eðitim sistemine hiç girmemiþ, ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya herhangi bir kademesinden ayrýlmýþ vatandaþlarýmýza hiçbir yaþ sýnýrlamasý olmaksýzýn; mesleki, teknik, sosyal ve kültürel kurslar açýlarak bilgi ve beceriler kazanma imkaný saðlanmaktadýr” dedi.
 
Sarýkamýþ Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü’nce 2011-2012 Eðitim-Öðretim yýlýnda 29 ayrý dalda 179 kurs açýlmýþ olup bu kurslara 2575 kadýn, 2819 erkek toplam 5394 kursiyerin katýldýðýný ifade eden Gül, “Biten 167 kurstan 2320 kadýn, 2566 erkek toplam 4886 kursiyer kurslarýný tamamlamýþlardýr.
 
Biz istiyoruz ki ev hanýmlarý tüketici olmaktan ziyade üretici olsunlar. Sarýkamýþ’ýn insanlarý artýk Sarýkamýþ’a gelen insanlara turistik eþyalarý üretip satar hale gelsinler.
 
Kurslarýn düzenlenmesinde bizlere büyük destek veren sayýn Kaymakamýmýz Erdoðan Turan Ermiþ’e, Milli Eðitim Müdürümüz sayýn Bülent Daðdelen’e, Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü Personeline, kursiyerlerimize ve kursiyer ailelerine teþekkür ediyorum.
 
Yaklaþýk 7 aylýk bir çalýþmanýn ürünü olan el emeði ve göz nuru ile yapýlan iþlerin sergilendiði sergimizi misafirlerimizin görüþlerine açmak üzere davet ediyorum” diye konuþtu.
 
Halk Eðitim Merkezinin açtýðý kurslarýn yöredeki gençlerin, bayanlarýn yeteneklerini geliþtirmek, becerilerini artýrmak için önemli bir fýrsat olduðunu belirten Kaymakam Mehmet Nebi Kaya da, “Kursiyerlerimizin yýl boyunca el emeði, göz nuru eserlerini sergilemek için bugün burada bir araya geldik. Bizim sevincimize, bizim haklý ve gururlu günümüze ortak olduðunuz ve bizleri yalnýz býrakmadýðýnýz için teþekkür ediyorum. Deðerli veliler, deðerli anneler ve babalar; sevgili kursiyerlerimiz þüphesiz buradan bir sanat sahibi olarak çýkýyorlar ama, bizlerin, Halk Eðitim Merkezlerinin önemsediði en önemli noktalardan birisi; Halk Eðitim Merkezlerimizin sadece birer kurs vermekten öte, kursiyerlerimize vakitlerini daha deðerli kýlabilmeleri için ve bir araya gelip dertleþebilmeleri, kaynaþabilmeleri ve diyalog ortamý kurabilmeleri için onlara imkan saðlamaktýr. O yüzden biz Halk Eðitim Merkezlerimizi çok önemsiyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu çalýþmalarýmýzý tüm il genelinde olduðu gibi, bütün ilçelerimizde hýzlý bir þekilde ve hakkýyla yerine getireceðiz. Ancak buradan kursiyerlerimizden, deðerli anne ve babalarýndan bir istirhamýmýz var, lütfen bizleri bu yönde teþvik edin. Bizlerden kurs istemek sizlerin hakký, onu yerine getirmek bizim görevimiz. Hangi kursu isterseniz isteyin, yeter ki biz onu açabilelim. Sizlerin istediði kurslarý açmak için elimizden gelen gayreti göstereceðiz. Bunu boynumuzun borcu olarak biliyoruz. Sizlerden arzumuz bizleri yönlendirin, bizleri teþvik edin. Ben kursiyerlerimizin buraya katýlmasý, derslerine devam etmesi ve bu belgeleri almasý seviyesine gelene kadar, onlara bu zamaný saðlayan deðerli aileleri baþta olmak üzere onlara bu fýrsatý tanýyan bütün herkese þükranlarýmý sunuyorum. Ýnþallah bir sonraki seneye daha geniþ, daha çok kursla, daha çok öðrencimizi mezun vermiþ bir þekilde burada yine saðlýk, mutluluk ve huzur içerisinde bir arada olup açýlýþýmýzý gerçekleþtirmeyi caný gönülden arzuluyor, hepinizi saygýyla selamlýyorum” diye konuþtu.
 
Ardýndan Kaymakam Kaya, Kurs Bitirme Belgelerini kursiyerlere daðýtýlmasý için Kurs öðretmenine teslim etti.
 
Serginin açýlýþ kurdelesini Kaymakam Mehmet Nebi Kaya, Belediye Baþkaný Ýlhan Özbilen, Kars Ýl Milli Eðitim Müdürü Yýldýrým Alkýþ ve Müdür yardýmcýsý Harun Yenice birlikte kestiler.
 
Ardýndan protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezdiler. Sergide el sanatlarý, ahþap boyama, çini, Opsidyen taký tasarým reyonu ile Osmanlý Saray Kilimleri davetlilerin büyük beðenisini topladý.
 
Serginin bir hafta süreyle vatandaþlarýn ziyaretine açýk olacaðý bildirildi.
(SD-BA-S) KARS / SARIKAMIÞ (KHA) – SEVGÝ DAÞDELEN
 

KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5091 Defa Okundu

YORUMLAR

Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kar Korsanlarý Berlin Yolunda Kars Belediyesi tanýtým ataðýnda “Takdiri Aþk” Kitapçýlarda Olgunlu: Saat kulemizin altýnda görüþmek üzere… Kars Müzesi ve Ani Ören Yeri ziyaretleri 19. EMÝTT Fuarýnda ARÜ Tanýtýldý Milletvekillerinden Müjde! Tarihimize Sahip Çýkýyoruz Özgen Beþli, Kars’ýn kýþ ve yaz fotoðraflarýný sergide buluþturacak Arpaçay´da Kadýn Olmak, Ödüllü Fotoðraf Yarýþmasý Kars’ýn tarihi dokusu korunacak EMÝTT Fuarýnýn ardýndan… Kars Belediyesi EMÝTT Standýna yoðun ilgi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır