KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars-ardahan-ýðdýr Türküleri Ve Oyun Havalarý Kitabý Çýktý
Anasayfaya Dn Tm Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars ta yýllar süren bir çalýþma sonucunda hazýrlanan Kars-Ardahan-Iðdýr Türküleri ve Oyun Havalarý kitabý, çýktý.
2010-05-23 - 19:00
KARS
Facebook'ta Paylas

350'ye yakýn türkü, uzun hava ve  oyun  havalarý notalanarak yayýnlanan kitapta, bu alanda hizmet veren ve hayatta olmayan birçok kiþi de fotoðraflarýyla yer aldý. TRT'den Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na geçen Türk Halk Müziði Sanatçýsý Araþtýrmacý-Yazar Salih Turhan, Folklor Araþtýrmacýsý Gazeteci-Yazar Salih Þahin ve TRT'den ayrýlarak Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na geçen Türk Halk Müziði Sanatçýsý Günay Þimþek tarafýndan hazýrlanan bölgenin geniþ araþtýrmalý ilk notalý kaynaðý olan kitabýn, önemli bir
boþluðu dolduracaðý belirtiliyor.
 Kars Valisi Ahmet Kara'nýn, Ardahan Valisi Mustafa Tekmen ve Iðdýr Valisi Saim Saffet Karahisarlý'nýn sunuþ yazýlarý ile yayýnlanan 576 sayfalýk kitapta 350'ye yakýn Kars, Ardahan ve Iðdýr türküsü, uzun havalarý ve oyun havalarý yer alýyor. Uzun yýllarýn birikimiyle toplanan doküman ve belgelerin yaný sýra son beþ yýldan beri yoðun bir çalýþma içine giren yazarlar Salih Turhan, Salih Þahin ve Günay Þimþek tarafýndan hazýrlanan kitapta birçok türkü ve uzun hava ile oyun havalarý ilk defa su  yüzüne  çýkmýþ
oldu. Bu kitapta yeni ve duyulmamýþ eserlerin notalanmasýný da Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlýðý Türk Halk Müziði Sanatçýsý Adnan Þahin üstlendi.
Kars'ta halk müziði ve derleme çalýþmalarý ve kitaplarýyla da dikkat çeken Gazeteci- yazar Salih Þahin, hazýrladýklarý kitabýn gelecek nesillere önemli bir kaynak olacaðýný, türkülerin baþka yörelere kaçýrýlmasýnýn önüne geçileceðini belirterek, "Birçok türkümüz Erzurum'a ve gerçek sahibi olmayan kiþilere mal edildi. Bunlarý mümkün olduðu kadar ayýklamaya çalýþtýk. Söz ve kaynaklarýn doðrusunu ortaya koyduk. Kars ve yöresinde çok iyi bilinen bazý türküler Azerbaycan'a ait olduðundan dolayý bunlarý
itilafa neden olmamasý açýsýndan kitaba koymadýk. Ayrýca Kars türküsü olduðu herkesçe bilinen ama Erzurum gibi komþu illere ait gösterilen bazý türküleri de itilafýn sonuçlanmamasý açýsýndan kitaba koymadýk. Kars, Ardahan ve Iðdýr'da türkü sýkýntýsý çekilirken, bu kitabýn bol kaynak yaratarak önemli bir boþluðu dolduracaðýný sanýyoruz." dedi.
Öte yandan müzik ve folklor üzerine çok sayýda kitap ve araþtýrmalarý bulunan Salih Turhan, Salih Þahin ve Günay Þimþek'in hazýrladýðý "Kars- Ardahan- Iðdýr Türküleri ve Oyun Havalarý" kitabýnýn yörede halk müziðinin geliþmesine de önemli katký saðlayacaðý uzmanlarca açýklandý. Müzik çevresinde de memnuniyetle karþýlanan kitap, Ankara'nýn yaný sýra Kars'ta da Þahin Müzik Evinde de satýþa sunuldu.
 

 
(BA-BA-S) KARS (KHA)


 Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 11490 Defa Okundu

YORUMLAR

Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kar Korsanlarý Berlin Yolunda Kars Belediyesi tanýtým ataðýnda “Takdiri Aþk” Kitapçýlarda Olgunlu: Saat kulemizin altýnda görüþmek üzere… Kars Müzesi ve Ani Ören Yeri ziyaretleri 19. EMÝTT Fuarýnda ARÜ Tanýtýldý Milletvekillerinden Müjde! Tarihimize Sahip Çýkýyoruz Özgen Beþli, Kars’ýn kýþ ve yaz fotoðraflarýný sergide buluþturacak Arpaçay´da Kadýn Olmak, Ödüllü Fotoðraf Yarýþmasý Kars’ýn tarihi dokusu korunacak EMÝTT Fuarýnýn ardýndan… Kars Belediyesi EMÝTT Standýna yoðun ilgi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır