KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Aþýklar Otaðýnda Ramazan þenliði
Anasayfaya Dn Tm Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Aþýklar Otaðýnda Ramazan þenliði
2013-07-15 - 14:13
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars Aþýklar Otaðýnda Ramazan þenliði

Serhat Kalkýnma Ajansý (SERKA) tarafýndan saðlanan kaynakla 2011 yýlýnýn Temmuz ayýnda restore edilerek faaliyete sokulan Kars Aþýklar Otaðý, tarihi mekanda Ramazan programlarýný sürdürüyor. Ýftardan sonra baþlayýp sahura kadar devam eden programlarda özellikle de birlik, beraberlik ve kardeþlik türkülerine yer veriliyor.

Ordu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kars Aþýklar Otaðý’nda Ramazanýn ilk gününden itibaren sahur vaktine kadar vatandaþlar için programlar yapýlýyor. Aþýk Þenlik Kültür ve Yaþatma Derneði Baþkaný Günay Yýldýz ve diðer Karslý aþýklar, vatandaþlarýn da iþtirak etmesiyle birlikte programlarýna baþlýyorlar. Dün akþam da, Aþýk Günay Yýldýz, Ýlgar Çiftçioðlu, Orhan Karadaoðlu, Ensar Þahbazoðlu sahne aldý. Farklý illerden de aþýk meraklýlarýnýn katýldýðý programda deðiþler, hikayeler ve atýþmalar yer alýyor. Þair tekin Tiktaþ da kahramanlýk, vatan ve bayrak þiirleriyle ortama ayrý bir güzellik katýyor. Saza para takma geleneði de otakta çalýp söyleyen aþýklara bir gelir kaynaðý oluyor. Mecburi olmayan saza para takma iþi aþýkseverlerin isteðine baðlý tutuluyor. Ýsteyan gönlünden koptuðu miktarda saza para takarak hem aþýklarýn gönlünü hoþ tutuyor hem de otaðýn günlük giderleri bu yolla karþýlanmýþ oluyor.

Aþýklarý dinlemeye gelenlerin en çok isteði de birlik ve beraberlik türküleri oluyor. Aþýklarda ülkemizin en çok ihtiyacý olan birlik ve beraberlik deðiþlerini irticalen söyleyerek vatandaþlarýn duygularýna tercüman oluyorlar.

Aþýklarýn en büyük isteði ise bu geleneðin yaygýnlaþtýrýlmasýna saðlamak. Bunun için de kurumlardan, üniversiteden ve kültür müdürlüðünden destek istiyorlar. Kurum ve kuruluþlarýn belli zamanlardan personellerini otaða getirmeleri böylelikle de aþýklýk geleneðinin gelecek nesillere aktarýlmasýný arzuluyorlar.

Aþýk sevdalýsý Murat Altunterim, “Ramazanda gerçek duygularý anlatan insanlarýn yanýndayýz. Herkesin gelip görmesi lazým, söylemekle olmaz bu iþler. Aþýklar insanlara çok güzel dersler veriyor. Ýnsanlarý uðraþtýðý iþ stresinden, kötü alýþkanlýklardan hepsini silip götürüyor. O anki o duygular bir baþka duygudur. Onu gelip görmek lazým.” dedi.

Aþýklarý her akþam dinlemeye gelen esnaflardan Þentürk Tarhan da, “yaklaþýk 10 yaþýmdan beri aþýklar programýna her Ramazan ayýnda katýlýrým. Yalnýz bizim aþýklarýmýzýn bazý sýkýntýlarý var. Bu sýkýntýlarý da bizim ileri gelen Kars’ýn esnaflarýndan gelip yardýmcý olmalarý gerekiyor. Bu anlamda halk ozanýmýz Günay Yýldýz’ýn çok çalýþmasý oldu. Bu çalýþmalarda biraz sonuç verdi. Her ne kadar da Belediyenin, Valiliðin yardýmlarý olduysa da yine de esnafýn biraz el atmasý lazým. Yani Kars esnafýnýn bu konuya duyarlý olmasýný ben buradan duyarlý olmasýný talep ediyorum. Benim kendimde esnafým. Hani derler ya ‘aðaç yaþken eðilir’ çocuðunu eðitebiliyorsan getir aþýklar otaðýnda eðit. Ýleride her konuda lazým olacak. Yani Kars’taki esnaflardan biraz destek alabilseler daha da güzel olacaðýna çok ama çok inanýyorum” diye konuþtu.

Aþýk Þenlik Kültür ve Yaþatma Derneði Baþkaný Günay Yýldýz, ramazan ayýnda halkýn iftardan sonra teravih ibadetini yapmasýnýn ardýndan aþýklarý dinlemek için otaða beklediklerini söyledi. Yýldýz, “Ýbadetinizi yaptýktan sonra aþýklara gidin. Aþýklar insanlara öyle güzel istikametler veriyorlar ki yani bir dörtlüðü belki bir ömür boyunca onun yaþamýnda en güzel izler býrakýr ve bir ömür boyu ona lazým olur. Her akþam burada ramazan boyunca aþýklar programýmýz var. Arkadaþlarýmýzla türküler söylüyoruz, atýþmalar yapýlýyor, hikayeler anlatýlýyor. Çünkü 1971 yýlýndan beri Çobanoðlu gazinosundan beri bu gelenek devam ediyor hatta ondan 20-30 sene önce de bu gelenek kahvehanelerde devam etti. Ben çocukluðumda bile gördüm. Oralardan günümüze kadar bu kültür geliyor. Biraz önce arkadaþýmýn biri çok güzel söyledi. Ýnsanlarýmýzý davet ediyoruz. Yani insanlar kendi kültürüne yabancý kalmasýn. Gelsin çoluðunu, çocuðunu getirsinler, bu kültür onlarýndýr. Aþýk halk ile söyler. Aþýk halkýn adamýdýr, meclis olursa, toplum olursa aþýk daha güzel feyze gelir, söyler. Kars halkýna ben buradan sesleniyorum; kültürlerine sahip çýksýnlar, kültürlerini dinlemeye gelsinler” çaðrýsýnda bulundu.

Aþýk Ensar Þahbazoðlu ise, “Aþýk söyler, arif dinler, zarif inceler. O arif insanlarýn, o zarif insanlarýn tekrar bu meclislerde olmalarýný istiyoruz, bekliyoruz. Sevgiler, saygýlar.” dedi.

Aþýk Orhan Karadaoðlu da, “Aþýklar Otaðý kendini bilene bir velinimettir. Dostlarýmýzý da davet ediyoruz Aþýklar otaðýnda gelip dinlemelerini, gelip söylemelerini, gelip konuþmalarýný bekliyoruz. Ve buraya gelenler zararlý çýkmaz. Niye zararlý çýkmaz? Kültürünü artýrýr. Burasý bir kültür ocaðý, kültür yuvasý olduðu için bende halkýmýzý davet ediyorum. Belediye baþkanýmýzý, sayýn rektörümüzü valimizi bekliyoruz. Bunlarda bize biraz ilgi göstersinler. Bize ilgi gösterilirse bu kültür ölmez ve dostlarýmýzýn sayesinde. Evel Allah sizlerin sayesinde ölmeyecektir de.” þeklinde konuþtu.

Ýstanbul’dan gelen halk ozaný Þenol Muratoðlu, “ (09 dk 07 sn – Bu aþýklýk baba mesleðimiz. Bende Ýstanbul’da sürdürüyorum. Bu kültürü yaþatmamýz lazým. Gelen gençlerimizin bu kültürü almasý lazým. Geçmiþini görmeyen geleceðini hiç göremez. Onun için ben herkese sevgi saygý sunuyorum. Ama aþýklýk ölmesin yaþasýn diyorum.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK (ÖZEL HABER)

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4338 Defa Okundu

YORUMLAR

Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kar Korsanlarý Berlin Yolunda Kars Belediyesi tanýtým ataðýnda “Takdiri Aþk” Kitapçýlarda Olgunlu: Saat kulemizin altýnda görüþmek üzere… Kars Müzesi ve Ani Ören Yeri ziyaretleri 19. EMÝTT Fuarýnda ARÜ Tanýtýldý Milletvekillerinden Müjde! Tarihimize Sahip Çýkýyoruz Özgen Beþli, Kars’ýn kýþ ve yaz fotoðraflarýný sergide buluþturacak Arpaçay´da Kadýn Olmak, Ödüllü Fotoðraf Yarýþmasý Kars’ýn tarihi dokusu korunacak EMÝTT Fuarýnýn ardýndan… Kars Belediyesi EMÝTT Standýna yoðun ilgi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır