KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MüKELLEFN DKKATNE..?

  

          
         MüKELLEFN DKKATNE..?

Mükellefin Dikkatine..? 

01.01.2012 Tarihinden itibaren ülkemizde yapýlan Yeni sistem ve elektronik ortam uygulamasý hýzlý bir þekilde sürmektedir. Hükümetler vergi kaçaðý ile ilgili bir çok dalda yeni sistemler geliþtirmektedir. Vergi kaçaðýný denetim altýna alabilmek için, bazý zorunlu tedbirlere baþ vurmaktadýr. 2012 yýlýnda Türk Ticaret Kanunu (TTK) yürürlüðe girmesi ile bir çok dalda yeni elektronik tedbirler alýnacaðý gibi, ceza iþlemleri her geçen gün daha fazla olmaya baþlayacaktýr.
 
2012 Yýlýnda TTK yürürlüðe girmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda tümüyle deðiþecektir. Mevcut olan hükümet ise buna ayak uydurmak zorunda kalacaðýnda 31.12.2011 tarihine kadar tüm sistemini ve elektronik ortamý 2012 yýlýna göre ayarlamak zorundadýr. Bundan dolayý Vergi Mükellefleri dikkat etmesi gereken hususlar aþaðýda maddeler halinde sýralanmýþtýr.
 
1.         Tek Düzen Hesap Planý uygulanacaktýr. (Uymayanlar 5.000.00.-TL ile 7.500.00.-TL arasý ceza ödemek zorunda kalacaklardýr. 
 
2.         Tutulmasý zorunlu olan tüm kayýt ve belgeler Türk Ticaret Kanununa göre tutulmalý ve düzenlenmelidir. (Uymayanlar 5.000.00.-TL ile 7.500.00.-TL arasý ceza ödemek zorunda kalacaklardýr. 
 
3.         Tutulan kayýt ve belgeler mutlaka ve mutlaka bir SM veya SMMM tarafýndan tutulmak zorundadýr. (Uymayanlar 5.000.00.-TL ile 7.500.00.-TL arasý ceza ödemek zorunda kalacaklardýr. 
 
4.         Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bildirimleri ise Ýþyeri geç bildirmek asgari ücretin (Bilanço esasýna Göre defter tutanlar için 12 katý 2 sýnýf Tacirler için Asgari ücretin 6 kadý Aylýk bildirge vermediði zaman Asgari ücretin 2 katý kadar idari para cezasý kesilir. 
 
5.         Tutulan kayýt ve belgeler mutlaka ve mutlaka bir SMMM denetimcisi tarafýndan tutulmak ve denetlemek zorundadýr. Burada birinci derecede Denetçi sorumlu olup SMMM ise 2’ci derecede sorumlu olacaktýr. Uymayanlar 5.000.00.-TL ile 7.500.00.-TL arasý ceza ödemek zorunda kalacaklardýr. 
 
6.         Kayýt ve belgelerin tümü elektronik ortamda veya SMMM’ ler tarafýnda büro sisteminde tutulmalýdýr. Mutlaka SMMM sözleþme yapmak zorundadýr.
 
7.         Yapýlan beyanlarýn tümü elektronik ortamda yapýlmalý ve beyan edilmelidir. Uymayanlar 1.800.00.-TL ile 7.500.00.-TL arasý ceza ödemek zorunda kalacaklardýr. 
 
8.         Kayýr ve belgelerinin en geç 15 gün içinde beyaný yapýlmalý ve sisteme atýlmalýdýr.
 
9.          Kesilen faturalarý bir çoðu elektronik veya ofis ortamda kesilmeli ve bankalardan ödemelerin yapýlmalýdýr.(her bir iþlem için Özel Usulsüzlük cezasý kesilecektir. 
 
10.       Kredi kartý ve pos dokümanlarý tümüyle elektronik ortamda takip edilmekte olup verilen Çek ve Senetler banka ortamýnda gelir idaresi tarafýndan izlenmektedir.
 
11.       Kesilen tüm beyaný zorunlu olan (Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Müstahsil Makbuzu, Gider Pusulasý, vs..) bu belgelerin düzenlenmesi sýrasýnda zorunlu olan Mükellefin Vergi Dairesi, Vergi Hesap numarasý, veya TC kimlik numarasýnýn yazýlmasý zorunlu hale gelmektedir.
 
12.       Bilanço esasýna göre defter tutan mükellefler BA – BS bildirim forumlarýný ay sonuna kadar yapmak zorundalar.
 
13.       Borç uygulamasý Maliye Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý elektronik ortamda alýnmasý gerekmektedir. (elektronik ortamda borçlarýný görmek ve buradan borç yazýsý almak için þifre müracaatý yapmak zorundalar.)
 
Yukarýda yazýlan bütün bunlara uymamanýn en düþük cezasý 235.00.-TL den baþlar7.500.00.-TL kadar çýkar. Bu kadar sorumluluk altýnda bütün bu iþleri yapýp mükellef olmak gerçekten çok zor. Yukarýda daha yazýlmayan iþ kur bildirimleri ve bölge çalýþma bildirimleri yazýlmadý. Bunlarýn cezasý da bir baþka .?
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 228407 Defa Okundu
2011-11-16

SON YAZILARI

Mükellefin Dikkatine..? 6111 SAYILI KANUNLA GETÝRÝLEN ÝMKANLAR NELERDÝR? Ödenecek Vergiler ve Oranlarý 2011 Yýlýnda Ba-Bs Beyannameleri Taþýnmazlarda KDV

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır