KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARSLý OLMAYýP KARS’ý KARSLýDAN çOK SEVENLER…

  

          
         KARSLý OLMAYýP KARS’ý KARSLýDAN çOK SEVENLER…
Karslý olmayýp Kars’ý Karslýdan çok sevenler…
 
Nasýl ki Türkiye dünya haritasý üzerinde coðrafi bir öneme sahipse, Asya ile Avrupa arsýnda köprü görevi görüyorsa, Kars’ta stratejik olarak Türkiye’nin Asya ve uzak doðuya açýlan kapýsý olarak büyük önem taþýmaktadýr. 
 
Bununla birlikte çaðdaþ toplum yapýsýyla, kýsa bir süre öncesine kadar her konuda önde bir kent olarak yer almýþtýr.
 
Ani harabeleri, Kars kalesi, Ebu-l Hasan Harakani türbesi, kent içinde ki tarihi dokusuyla turizm adýna büyük bir avantaja sahiptir.
 
Geniþ merasý hayvancýlýk ve tarým için ideal bir imkan saðlamaktadýr. Olaðan üstü bitki örtüsü ve yaylasýyla doða turizmi yapmak, bu imkanlarý kent için rant kapýsý haline getirmek için aslýnda bütün koþullar mevcuttur.
 
Tek yapmamýz gereken þey ise korumak, kollamak, sahip çýkmak ve yukarýda sýralamýþ olduðum baþlýklarýn bölge için ne ifade ettiðini iyi bilmek yeterli olacaktýr.
 
Tabi ki bunlarýn farkýnda olmak tek baþýna yererli deðildir. Fiili olarak da bir þeyler yapmak gerekmektedir.
 
Ýþte benimde deðinmek istediðim konu budur. Ne yazýk ki sahip çýkmýyoruz, sahip çýksak bile fiili olarak hiçbir þey yapmýyoruz.
 
Bakýn Ýzmir de ki Efes harabelerini bilmeyen yoktur. Her yýl Efes harabelerini görmek için milyonlarca turist gelir. Ayný þekilde Mevlana’yý ziyaret etmek için Konya’ya gelen yerli ve yabancý turist sayýsý da bir o kadardýr. Bu tarz örnekler çevremizde oldukça fazladýr.
 
Peki, hiç düþündünüz mü? Ani Harbelerini ya da Harakani türbesini neden o kadar turist gezmiyor ve neden onlar kadar tanýnmýyor. Ýþte çözümde bu sorunun cevabýnda saklýdýr. Ne yazýk ki biz þimdiye kadar bu soruya cevap aramamýþýz ve gerekenleri yerine getirmemiþiz. En azýndan bir tanesi üzerinde kafa yorup gerekenleri yapmýþ olsak ve bu yapýlanlarýn da getirisini görsek eminim ki vatandaþ kurumlar ve sivil toplum örgütleri harekete geçip ne gerekiyorsa yerine getirecektir.
 
Ama ne yazýk ki kimse harekete geçmiyor ve bir þeyler yapmayý düþünmüyor. En azýndan görülen odur.
 
 Ben Kars’ta bulunduðum süre içerisinde Karslý olmayýp fakat bir nedenden dolayý Kars’a gelen kiþilerle karþýlaþtým. Bu insanlar Kars için bir þeyler yapmak için ellerinden gelen her þeyi ortaya koymak istiyorlar. Bizim farkýnda olmadýðýmýz deðerleri ön plana çýkarmak için projeler yapýp, bu projeleri de hayata geçirmek için hiçbir kazanç beklemeden çabalamaktadýrlar.
 
Ancak biz ne yapýyoruz? Bu insanlarýn projelerine destek çýkacaðýmýza, onlarý ciddiye bile almýyoruz.
 
Bu kiþilerin hazýrladýklarý projelerin hayata geçirilmesi o kadar da zor þeyler deðildir. Gerçi zaman zaman üst düzey yetkililerle yaptýðýmýz sohbetlerde bu konular gündeme gelse de, konuþulanlar hep ne yazýk ki lafta kalmaktadýr. Artýk bu þehrin zaman kaybýna hiç tahammülü yoktur. Bir an önce bir þeyler yapýlmalý ve bu deðerlerin tanýtýmý ve tanýtýmdan önce de alt yapýlarý tamamlanmalýdýr.
 
Eðer bizler bunu yapmayacaksak en azýndan Kars’ý Karslýdan çok seven insanlarýn düþüncelerine sahip çýkalým ve onlara destek olalým.
 
Þunu unutmamak gerekiyor.
 
Bu þehrin geleceði bu saydýðýmýz derelerde ve bu deðerlerin kent için saðlayacaðý katkýya baðlýdýr.
 
Unutmamamýz gereken bir þey ise, biz Karslýlar olarak gerekli yerlerden gerekeni talep etmezsek kimsenin bir þey yapacaðý yoktur.
 
Büyüklerimizin bu konuda bir an önce harekete geçmesi ve yapýlmasý gerekenleri yapmasý dileðiyle…
 
Sevgiyle kalýn.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 69726 Defa Okundu
2012-11-05

SON YAZILARI

Bu Þehrin Mutlu Olmaya Ýhtiyacý Var Suistimal etmek, iyi niyeti kötüye kullanmak… Nedir bu demokrasi? Kadýn deyip geçme… Gerçekten hukukun üstünlüðüne saygýlý mýyýz? Karslý olmayýp Kars’ý Karslýdan çok sevenler… Bu Gala Baþka Gala Öðrenci taþýyan servis þoförleri dikkat Çocuðum yeni eðitim sistemi için hazýr mý? Hocam nerdesin...?

YORUMLARMUSA YILMAZ 2013-01-23
yazýnýz hk.

Sn.Levent KARAÇAY;
Büyük emek vererek hazýrladýðýnýzý düþündüðüm yazýnýzý okudum.yalnýz yazýnýzda birbiriyle çeliþkili,içi boþ birçok isnat var..

1-"Olaðan üstü bitki örtüsü ve yaylasýyla doða turizmi yapmak, bu imkanlarý kent için rant kapýsý haline getirmek için aslýnda bütün koþullar mevcuttur." yazmýþsýnýz...

sizce doðayý sömürmek,doða üzerinden kapitalist anlamda RANT kazanmak yapýlmasý elzem olan bir eylem midir? bunun olmasý gerekenle ekoyaþamla bir baðlantýsý varmý? dünya üzerinde bir çok ülke doðayý korumayý,doðanýn dengesini bozan bir çok unsuru bertaraf etmeye uðraþýrken sizin bu öneriniz doðrumu? doða elbetteki kullanýlmalýdýr ancak bu sizin ifade ettiðiniz þekilde rant kapýsý mantýðýyla yapýlmamalýdýr.doða rekroatif anlamda kullanýlabilir ama tüketilmek istenirse buna karþýyýz.HES saçmalýðýnýda sonuna kadar reddediyoruz.

2-"Bakýn Ýzmir de ki Efes harabelerini bilmeyen yoktur. Her yýl Efes harabelerini görmek için milyonlarca turist gelir. Ayný þekilde Mevlana’yý ziyaret etmek için Konya’ya gelen yerli ve yabancý turist sayýsý da bir o kadardýr. Bu tarz örnekler çevremizde oldukça fazladýr."

izmir ve konyanýn hinderlantýyla karsýn hinderlantýný karþýlaþtýrmanýzdan konuya hakimiyet dereceniz ortaya çýkýyor.kaldýki sadece efes veya mevlana için gelmiyor insanlar.efes örneðinden yola çýkarsak izmirin selçuk ilçesinde.aydýn izmir otobanýyla 1 saatte gidilebiliyor.efese okul ziyaretlerini saymazsanýz yerli turist sayýsý komik sayýlardadýr.yabancý turistler efesi ziyarete neden geliyorlar sizce? çünkü meryemana evi efestedir.hristiyan inancýnda meryem ana evini ziyaret edenler hacý olurlar.dini bakýmdan önemli bir meknadýr.meryemana ziyaretinden sonra st.john kilisesi(isanýn havarilerinden),artemis tapýnaðý(dünyanýn 7 harikasýndan biri)ziyaretinden sonra en son efes antik kenti ziyaret edilir.yani efes tek baþýna efes deðildir.

3-"Büyüklerimizin bu konuda bir an önce harekete geçmesi ve yapýlmasý gerekenleri yapmasý dileðiyle…"

O zaman bu yazýyý niye yazdýk...herþeyi büyüklere havale edeceksek bu çaba neden? bu yazýyý gazetede yayýmlamazsýnýz direk bu "büyük" zevata postalarsýnýz olur biter..

4-" Ben Kars’ta bulunduðum süre içerisinde Karslý olmayýp fakat bir nedenden dolayý Kars’a gelen kiþilerle karþýlaþtým. Bu insanlar Kars için bir þeyler yapmak için ellerinden gelen her þeyi ortaya koymak istiyorlar. Bizim farkýnda olmadýðýmýz deðerleri ön plana çýkarmak için projeler yapýp, bu projeleri de hayata geçirmek için hiçbir kazanç beklemeden çabalamaktadýrlar."

mesela? ne projesini yapmýþ bu arkadaþlar? boþ isnattan baþka biþey deðil yazdýðýnýz..içini doldurun ne projesi yapmýþlar....? bende karsta o kadar yýl yaþadým KARSLI OLMAYIPTA KARSI KARSLILARDAN ÇOK SEVEN BÝRÝSÝNÝ TANIMADIM...
edebiyatla alakanýz ne edercedir bilemem.ama aþaðýdaki þiiri lütfen okumanýzý öneririm..Þehir / Konstantin Kavafis

"Bir baþka ülkeye, bir baþka denize giderim," dedin,
"bundan daha iyi baþka þehir bulunur elbet.
Her çabam kaderin olumsuz bir yargýsýyla karþý karþýya;
-bir ceset gibi- gömülü kalbim.
Aklým daha ne kadar kalacak bu çorak ülkede?
Yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam,
kara yýkýntýlarýný görüyorum ömrümün,
boþuna bunca yýl tükettiðim ülkede."

Yeni bir ülke bulamazsýn.
Bu þehir arkandan gelecektir. Sen gene ayný sokaklarda
dolaþacaksýn. Ayný mahallede kocayacaksýn;
ayný evlerde kýr düþecek saçlarýna.
Dönüp dolaþýp bu þehre geleceksin sonunda. Baþka bir þey umma-
Bineceðin gemi yok, çýkacaðýn yol yok.
Ömrünü nasýl tükettiysen burada, bu köþecikte,
Öyle tükettin demektir bütün yeryüzünde de.


ÝNSAN ÞEHÝRDÝR ÞEHÝR ÝNSAN.UNUTMA SN.LEVENT KARAÇAY NEREYE GÝDERSEN GÝT BU ÞEHÝR HEP ARKANDAN GELECEKTÝR.TIPKI BÜTÜN DÝÐER KARSLILARIN ARKASINDA OLDUÐU GÝBÝ..AMACINIZ KENDÝNÝZCE DOÐRU OLABÝLÝR AMA LÜTFEN RENCÝDE ETMEDEN YAZARSANIZ YAZILARINIZI SANKÝ DAHA VERÝMLÝ OLUR..

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır