KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Basýn Akreditasyon Duyurusu
Anasayfaya Dn Tm Medya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Basýn Akreditasyon Duyurusu
2015-06-02 - 20:52
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Basýn Akreditasyon Duyurusu

25. DÖNEM MÝLLETVEKÝLÝ GENEL SEÇÝMLERÝ

BASIN AKREDÝTASYON DUYURUSU

(07 Haziran 2015)

1.GENEL BÝLGÝ

07 Haziran 2015 Pazar günü yapýlacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini takip etmek isteyen basýn mensuplarýnýn mesleki çalýþmalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla, Genel Müdürlüðümüz ve Anadolu Ajansý’nýn iþbirliðiyle, 07 Haziran 2015 tarihinde Ankara, Ýstanbul, Berlin ve New York’ta dört ayrý basýn merkezi kurulacaktýr.

Ankara – Wyndham Otel (Yaþam Caddesi 4. Sokak No.4 Söðütözü/Ankara)

Ýstanbul – Grand Hyatt Ýstanbul Otel (Taþkýþla Caddesi, No.1 Taksim/Ýstanbul)

New York - Ink48 Hotel (653 11th Avenue New York, NY)

Berlin - Titanic Deluxe Otel (Französche Straße 30, 10117 Berlin)

2. AKREDÝTASYON ÝÞLEMLERÝ

Gerek Ankara ve Ýstanbul’da kurulacak basýn merkezlerinden faydalanmak isteyen yerli, yerleþik uluslararasý ve uluslararasý basýn mensuplarýnýn, gerekse seçimleri ülkemizde takip etmek üzere yurtdýþýndan gelecek basýn mensuplarýnýn akreditasyon baþvurusunda bulunmasý gerekmektedir. Bu baðlamda,

a)Yerli Basýn Mensuplarý

Seçimleri Basýn Merkezleri’nden takip etmek isteyen basýn mensuplarýnýn sistemimiz üzerinden online akreditasyon baþvurusunda bulunmasý gerekmektedir.

Basýn kartý olmayan gazetecilerin görevli olduklarý kurumdan temin edecekleri görevlendirme yazýlarýný (antetli, yetkili kiþi imzalý ve kaþeli) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Basýn kartý taþýyan gazetecilerden herhangi bir belge istenmemektedir. (Ancak Sürekli Basýn Kartý ve Serbest Basýn Kartý Sahiplerinin ise hangi kurum adýna etkinlikleri takip edeceklerini baþvuru sayfasýnda yer alan “Açýklamalar” alanýna yazmalarý ve kurumlarýndan alacaklarý görevlendirme yazýlarýný sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

b)Ülkemizde Yerleþik Uluslararasý Basýn Mensuplarý

Seçimleri Basýn Merkezlerimizden takip etmek isteyen yerleþik uluslararasý basýn mensuplarýnýn sistemimiz üzerinden online akreditasyon baþvurusunda bulunmasý gerekmektedir.

Ülkemizde yerleþik uluslararasý basýn mensuplarý, baþvuru esnasýnda sisteme herhangi bir belge yüklemeyecek, daimi akreditasyon baþvurusunda kullandýklarý e-posta adresleri ve þifreleri ile sisteme giriþ yaparak “Baþvurunuzu Seçiniz” menüsü altýnda yer alan etkinliklerden hangisini takip etmek istediklerini seçecekler ve istenilen bilgileri doldurarak baþvurularýný tamamlayacaklardýr.

Daimi akreditasyon baþvurularýnda kullandýklarý e-posta adresinden farklý bir e-posta adresi ile yapýlan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. E-posta adresini hatýrlamayan basýn mensuplarý daimiakreditasyon@byegm.gov.tr e-posta adresinden bilgi alabilirler.

c)Yurtdýþýndan Gelecek Uluslararasý Basýn Mensuplarý

Seçimleri ülkemizde veya Basýn Merkezlerimizden takip etmek isteyen basýn mensuplarýnýn sistemimiz üzerinden online akreditasyon baþvurusunda bulunmasý gerekmektedir.

Yurtdýþýndan gelecek uluslararasý basýn mensuplarýnýn baðlý bulunduklarý kurumlarýndan alacaklarý görevlendirme yazýsý (antetli, yetkili kiþi imzalý ve kaþeli) ve pasaport fotokopisini sisteme yükleyerek akreditasyon baþvurularýný tamamlamalarý gerekmektedir.

Baþvurularýn en geç 04 Haziran 2015 Perþembe günü saat 13:00’e kadar akreditasyon.byegm.gov.tr  adresi üzerinden yapýlmasý gerekmektedir.

3.AKREDÝTASYON YÖNTEMÝ

akreditasyon.byegm.gov.tr adresine giriþ yapýnýz.

Ýlk defa giriþ yapýyor iseniz "Kayýt ol" butonu üzerinden e-posta adresiniz ve belirleyeceðiniz þifre ile kayýt yaptýrýnýz.

Kayýt iþleminin ardýndan, e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine týklayarak kayýt iþlemini tamamlayýnýz.

E-posta adresiniz ve belirlediðiniz þifre ile sisteme tekrar giriþ yapýnýz.

Giriþ iþleminin ardýndan açýlan sayfaya kimlik bilgilerinizi giriniz ve ardýndan fotoðrafýnýzý yükleyiniz. (Girdiðiniz bilgiler; yerli gazeteciler için “nüfus cüzdaný”, uluslararasý gazeteciler için ise “pasaport” ile ayný olmalýdýr.)

Açýlan sayfada yer alan “Baþvurunuzu Seçiniz” alanýnda katýlmak istediðiniz etkinliklerle ilgili “Ankara Basýn Merkezi 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Basýn Akreditasyonu (07.06.2015)” veya “Ýstanbul Basýn Merkezi 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Basýn Akreditasyonu (07.06.2015)” ve/veya “25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Türkiye Geneli Basýn Akreditasyonu (07.06.2015)” toplantý adýný týklayýnýz.

Basýn kartý sahibi olan yerli ve uluslararasý gazetecilerin kurum, görev ve iletiþim bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Baþvuru sahipleri sayfanýn sað alt köþesinde yer alan “Gönder” butonuna týklayarak baþvurularýný tamamlayacaklardýr.

Basýn kartý sahibi olmayan yerli ve uluslararasý gazeteciler, istenen bilgileri sisteme girip yukarýda belirtilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle sayfanýn sað alt köþesinde yer alan “Gönder” butonuna týklayarak baþvurularýný tamamlayacaklardýr.

Baþvurusunu baþarýyla tamamlayan medya mensuplarýna  “Baþvurunuz sisteme kaydedilmiþtir” bilgisini içeren e-posta gönderilmektedir. (Böyle bir e-posta almamýþsanýz tekrar baþvuru yapýnýz.)

Baþvurusu uygun görülen medya mensuplarýna “Baþvurunuz onaylanmýþtýr” bilgisini içeren e-posta gönderilecektir.

Baþvuruda kullandýðýnýz e-posta adresi ve þifrenizi unutmayýnýz. Daha sonra yapacaðýnýz akreditasyon baþvurularýnda da bu bilgileri kullanmanýz gerekmektedir.

4.CANLI YAYIN

Tüm basýn merkezlerinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafýndan yayýn hizmeti saðlanacaktýr.

BÝLGÝ ÝÇÝN

ANKARA

Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü

Ceyhun Atýf Kansu Caddesi No:122 Balgat-Ankara

Tel            :  +90 (312) 583 61 67

Faks          :  +90 (312) 473 65 93

E-posta     : mihmandarlik@byegm.gov.tr

ÝSTANBUL

Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü

Ýstanbul Ýl Müdürlüðü

Salý Pazarý Meclis-i Mebusan Cad. No. 23,

Dursun Han, K: 5 Beyoðlu-ÝSTANBUL      

Tel            : +90 212 512 58 72 – Dahili: 132, 133, 134,

+90 212 512 20 13 – Dahili: 132, 133, 134

Faks          : +90 212 512 89 46, +90 212 513 96 33

E-posta     : istanbul.enf@byegm.gov.tr

BERLÝN

T.C. Berlin Büyükelçiliði Basýn Müþavirliði

Tiergartenstr. 19-21 10785 Berlin/Almanya

Tel             : 00 49 30 278 98 825 - 826 - 827 - 829

Faks           : 00 49 30 278 98 829

E-posta      : berlin@byegm.gov.tr

NEW YORK

T.C. New York Daimi Temsilciliði Basýn Müþavirliði

885 Second Avenue, 45th Floor New York, NY 10017

Tel             : 00 1 212 867 90 23

Faks           : 00 1 212 867 90 42

E-posta      : newyork@byegm.gov.tr

Seçimleri basýn merkezlerinden takip edecek basýn mensuplarý akreditasyon kartlarýný basýn merkezlerinden 07 Haziran 2015 tarihinde temin edilebilecektir. Seçimleri takip etmek üzere yurtdýþýndan gelecek basýn mensuplarý akreditasyon kartlarýný;

ANKARA ÝÇÝN;

Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü

Ceyhun Atýf Kansu Caddesi No:122 Balgat-ANKARA

Tel  :  +90 (312) 583 61 67

ÝSTANBUL ÝÇÝN;

Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü

Ýstanbul Ýl Müdürlüðü

Salý Pazarý Meclis-i Mebusan Cad. No. 23,

Dursun Han, K: 5 Beyoðlu-ÝSTANBUL            

Tel     : +90 212 512 58 72, +90 212 512 20 13

adreslerinden 05 Haziran 2015 Cuma günü mesai saatleri içinde temin edebileceklerdir. Saygýyla duyurulur

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4294 Defa Okundu

YORUMLAR

Medya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Son Ýstasyon Haber ÇOK YAKINDA YAYINDA! Ýçerde 9.Bölüm izle full tek parça Kaçýn Kurasý 2. bölüm izle full yeni atv Familya dizisi 4. bölüm fragmaný izle Foxtv Serhat TV’nin kablolarý kesildi Ýstanbul Sokaklarý 3. Bölüm izle - Show TV Canlý izle Dünya Basýn Özgürlüðü Günü Kutlu Olsun Steve Jobs 2015 Türkçe Dublaj izle full tek parça seyret Kaptan Amerika: Kahramanlarýn Savaþý Fragman izle full tek parça Kiralýk aþk 40.bölüm izle full Eve Dönüþ 21.Bölüm izle full Tek Parça 4 Mart 2016 atv bölümleri Criminal Minds - 11. Sezon 16. Bölüm Türkçe Altyazýlý izle full tek parça dizi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır