KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SABRýN OZAN-ý

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         SABRýN OZAN-ý

 Sabrýn Ozan-ý

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Sabrýn Ozan-ý” yazýsý:

Muðla’ya final sýnavlarýma gitmeden, önce Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanýmýz Prof. Dr. Ozan Bahar Hocamý aradým. Müsait vaktiniz olur mu hocam? Prof. Dr. Ozan Bahar Hocam da Afyon’a gitmesi gerektiðini söyleyince, bizde müsait bir zaman diliminde telefonda sohbet ettik.

Neden mi?

Prof. Dr. Ozan Bahar Hocamýn yaþamýnda uzun ve acýlý bir kesiti, Yaradan’ýn vermiþ olduðu sabýrla, eþi ile birlikte hem gönüllere hem de baþarýya nasýl ulaþtýðýný ve neler yaþadýðýný kalem ben yazarým, kâðýtta ben dinlerim, dedi. Buyurun bakalým…

Prof. Dr. Ozan Bahar, 13 Aðustos 1996’da Muðla Merkez Ýlçe Jandarma Komutanlýðý’na göreve baþlar. 2 Ekim günü bir istihbarat görevinden dönüþte trafik kazasý geçirir. Ege Üniversitesi’nde tedavi uygulanýr. Ameliyat gerçekleþir. Maalesef ‘’belden aþaðýsý felç’’ þekilde yaþamýný sürdürür.

Ege Üniversitesi’nden Gülhane Askeri Týp Akademisi’ne (GATA) sevk edilir.

Prof. Dr. Ozan Bahar Hocam; ‘’Orada fiziki ve ruhsal koþullar çok zordu. Geceleri uyuyamýyordum. Kazayla birlikte, belden aþaðý birçok fonksiyonunu kaybediyorsun. Fizyoterapist bayan, beni oturma pozisyonuna getirdiði günü hatýrlýyorum. Kazadan 1 ay sonra oturma pozisyonuna geldiðimde, sanki belime çam aðacýyla vuruyorlar. Öyle bir acýyla doðruldum. O zamanlar öyle bir psikoloji taþýyorduk ki zannediyorsun ayaða kalkacaksýn, iyi olacaksýn. Doktoralara ‘’beni hemen taburcu etmeyin. Ben daha iyi olmadým.’’ Ardýndan 4 ay sonra evime gittim. Tekerlekli sandalyeye alýþma, onunla tanýþma, onunla nasýl hareket edilir? Nasýl kullanýrsýn? Bu süreçler tabi ki kolay deðildi. ‘’

***                                       ***                                      ***                                       ***      

Ozan Hoca bunlarý anlatýrken, kim bilir içimizden kaç bin defa ‘’Rabbim çok þükür ‘’ demiþizdir. Düþünsenize evliliðinizin daha ilk ayý dolmamýþ. Ardýndan bu acý olayý yaþýyorsunuz. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalýyorsunuz.  Siz düþüne durun. Bakalým, Prof. Dr. Ozan Bahar Hocam neler söylüyor…

‘’YÜREÐÝ GÜZEL, KENDÝ GÜZEL EÞÝMDEN, ALLAH RAZI OLSUN’’

Prof. Dr. Ozan Bahar; ‘’ Benim çok sevdiðim yüreði güzel, kendi güzel bir eþim var. Allah ondan ve ailesinden razý olsun. Yani bu kötü süreci atlatmamda onlarýn çok büyük bir desteði oldu, hem varlýklarýyla, hem fikirleriyle, hem de konuþmalarýyla ki böyle bir durumda bir çok insan ailesi ve eþini terk ediyor. Sað olsun benim eþim, her zaman en büyük destekçim ve arkadaþýmdýr.

‘’SABRIN SONU SELAMETTÝR’’  

Ardýndan, Ozan Hocam ekledi; ‘’Sabrýn Sonu Selamettir, Mehmetçim.

Eþimin yüzü suyu hürmetine Rabbim bize bir evlat verdi. 2002’de üniversiteden teklif geldi. Ýþe girdik. Ýnsanlarýn ilk defada yapmakta zorlandýðý mesleði, ikinci bir meslek olarak yaptýk. Ayette dediði gibi; ‘’Allah sabredenlerle beraberdir.’’ Yani ‘’Allah daðýna göre kar yaðdýrýr.’’  Biz tabi sabretmeye çalýþtýk. Ýsyan etmemeye çalýþtýk. Yýllar sonra yüksek lisansa baþvurduk. Sonra doktora ve þimdi profesör olarak turizm fakültesine dekan olarak deðerlendirildik ki, yaklaþýk 20 yýl sonra Allah bize böyle bir görevle, mükafatýný verdi. Burada gönlü Allah’a baðlayýp tevekkül edip gayret etmek ve ümitsizliðe kapýlmamak gerekir.’’

Ozan Hocamýn bu sabýr ve tevekkülünü dinleyip ders almamak mümkün mü? Yaþamýyla bile ders veriyor, hem de sabýr dersi. Bende öðrencisi olarak, Hocam; ‘’Engelsiz Yaþam’’ Türkiye’de ne durumda? Sorusu üzerine;

‘’TÜRKÝYE’DE ÖZELLÝKLE FÝZÝKSEL  ANLAMDA BÖYLE ÞEYLERÝ BAÞARMAK ZOR’’

Prof. Dr. Ozan Bahar; ’’ Bazý þeyleri Türkiye’de özellikle fiziksel anlamda baþarmak zor. Belki de benim þansým asker olmamdý. Kazadan sonra 2 asker ve 1 askeri araç, sürekli sað olsunlar destek oldu. 2002’de emekli olunca 7 yýl kadar 1 Asker bana yardýmcý oldu. Çünkü asansör yok, merdiven var. 9 katlý binanýn 8’inci katýna, 4 katlý binanýn 3’üncü katýna çok derse indim, çýktým. Askerlerin ve komutanlarýn çok desteði oldu. Belki bu benim için þanstý. Türkiye’de herkes bu kadar þanslý olmayabiliyor. Çünkü karþýna birçok engel çýkýyor. Bazen bir bankaya gidiyorsun. Ýllaha kendisi gelmesi gerekiyor. Ya adam arabada diyorlar, asansör yok gelemez diyorlar. Yok kendisinin gelmesi gerekiyor, diyorlar. ‘’   

Ýþte Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ozan Bahar Hocamýn bu yolculuðu, acý ve hüznün 20 yýl sonra baþarý ve mutlulukla sonuçlanmasý,  tevekkül ve Yaradan’a olan sonsuz inancýn en güzel örneklerindendir. Ozan Hocamýn eþine özellikle böyle bir durumda teþekkür edip, Bahar ailesini takdire þayan bir yaþamý olduðunu ifade ederek, nice huzurlu ve baþarýlý yýllar dilerim.

Umarým engelsiz yaþam için Ozan Hocanýn ailesi gibi önce aile olarak, sonra toplum olarak sahiplenmemiz ve tüm koþullarý göz önünde bulundurmamýz gerekir.

Kadim Þehir Kars’tan, ‘’Sabrýn Ozan’ýna’’ selam olsun… 

(BA-BA-S ) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 28119 Defa Okundu
2015-01-23

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır