KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GöNüLLERN KALES; ÇANAKKALE

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         GöNüLLERN KALES; ÇANAKKALE

 Gönüllerin Kalesi; Çanakkale

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Gönüllerin Kalesi; Çanakkale” yazýsý:

18 Mart 1915…

Savaþ deðil destandýr bu tarih. 18 Mart 1915 günü Çanakkale Destaný’dýr. Birçok savaþlarda insanlar can verir, kan akýtýr, gözyaþlarý akar ve zafere ulaþýr. Ama Çanakkale Destaný, inançlarýn gönüllerle, gönüllerin bin bir çeþit farklý dillerle ayný duygularý paylaþtýðý, inancýn akýldan üstün geldiði gündür.

Aklýn, gönlün, yüreðin ve gençliðin gönüllerden oluþan kalesiydi Çanakkale. Beyazýn siyahý, Laz’ýn Çerkez’i, Kürt’ün Türk’ü anladýðý bir anlayýþtýr Çanakkale. Gönüllerin kana kana dinlediði destandýr Çanakkale…

18 Mart 2015…

100 yýlýný geride býrakýyor, Çanakkale. 18 Mart 1915’den 2015’e…

Geçmiþteki destanlarýmýzla gurur duyup övünürken acaba geleceðe de emin adýmlarla ilerliyor muyuz? Düþünmek gerekir, 100 yýl öncesi birbirine inanan, güvenen ve kardeþlik duygularýný sözde deðil eylemde gösteren, canlarýyla yazdýklarý Çanakkale Destaný’na layýk bir nesil miyiz? Ülkemizde yaþayan mozaik ve kozmopolit kimliklere saygýlarýmýz ayný inançla devam ediyor mu?

Yaradan göstermesin bir daha böyle bir savaþý. Ama günümüzde olduðunu varsayalým; Acaba yine ayný inançla etnik yapýlarýmýza bakmadan birbirimize güvenebilir miyiz? Yani Türk Kürt’e, Laz Çerkez’e, Roman Gürcü’ye güvenebilir mi?

Mutlaka gurur duymamýz gerekir, tüm destanlarýmýzla. Önemli olan günümüzde Çanakkale Destaný’ný hayatýmýza ve nesillerimize ne denli aktarýp yaþatýyoruz? Bir inancýn sevinç destaný olan 18 Mart Çanakkale Destaný, bizlere yaþattýðý milli duygularý;  bu topraklarda yaþayan tüm insanlarýmýzýn birlik ve beraberlik içerisinde olduðunu, dil, din, ýrk, cinsiyet ayrýmý yapýlmadan farklý dilden farklý inançlarla da mutlu ve huzurlu yaþayabileceðimizi anlattýðýný ve hep beraber kazanýlan bir destan olduðunu sevgiyle, saygýyla anlatmamýz gerekir.

 Kar gibi gür, kar taneleri gibi özgür olduðumuzu ifade etmemiz gerekir.

Evet, 11 yaþýnda Türkçe konuþmaya baþlayan bir Kürt genci olarak bu düþünceleri kaleme alýyorum; ülkemizde birbirimize karþý, inançlarýmýza karþý, düþüncelerimize karþý, dil, din, ýrklarýmýza karþý hoþgörülü olduðumuzda, Çanakkale Destaný her daim gönlümüzde dem tutar. Ortak destanlar, birbirimizi anlamanýn ne demek olduðunun ifadesidir.

18 Mart 1915,

Lazýyla, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Tatarýyla, Azerisiyle, Romanýyla;

Biz Oradaydýk!

18 Mart 2015, 

Lazýyla, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Tatarýyla, Azerisiyle, Romanýyla;

Biz Buradayýz…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 19165 Defa Okundu
2015-03-18

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır