KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HUMANUM EST...

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         HUMANUM EST...

 Humanum est...

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Humanum est...” yazýsý:

Ýnsanoðlu varoluþundan beri kendi üstünlüðünü saðlamak için tüm kýlýflara bürünmüþtür. Ýnsanca yaþam yerine, savaþlar, kavgalar sürdürerek, zafer sevinçleri ile insanlýðý öldürmeye devam ediyor halen.

Ýnsan, insaný insandan üstün tutmak için kendince birçok sýnýf yaratmýþ.  Toprak, ülke, ýrk, cinsiyet, renk, kültür, dil, din, inanç, mezhep ve daha fazla kavramlarla içinde bulunduðu deðeri benimseyip kendinden olmayaný hor görüp canýna kýymýþtýr. Ne var ki; bir afet sonucu meydana gelen dünya, ne kýyanlara ne de kýyýlanlara kalmýþ…

Velev ki hepimiz ayný karakterlere, ayný görünüme, ayný düþünceye, ayný renklere, ayný zevklere yahut ayný dile, dine sahip olsaydýk; yaþamýn rengi ya da adý ne olurdu?

Ayný yemeði defalarca yediðimizde ayný tadý alamayýp damak keyfi dediðimiz halde, neden insanýn çeþitliliðine göz keyfi diyemiyoruz?

Yaþamýþ olduðumuz topraklar, ülkeler, þehirler ayný olsaydý ve birbirinin benzeri insanlar yaþasaydý, kültürlerin eþsiz güzelliði neye yarardý?

Ýnsanlar kendini binlerce sýnýflara yerleþtirerek, mutluluðu için o sýnýfta kendini yetiþtirmeye çalýþýp diðer sýnýflarý görmezden geldi. Çeþit çeþit sýnýflar olup, mutluluðu ararken bulunduðumuz sýnýfýn kötü olduðunu algýlayamadýk. Ýyi ve kötüyü ayýrmak yerine; renk, dil, din, inanç, cinsiyet ayýrýmý yaptýk. Ýçimizdeki kötüleri bazen görmeden bazen de görmezden gelip, dýþarýdaki iyileri bir bir ezdik.

Öldüre öldüre doðurduk içimizdeki yaratýklarý…

Okuduðum bir kitapta ‘’Humanum Est!’’ Latince bir söz geçiyordu. Yani ‘’Hepimiz Aynýyýz!’’ anlamýnýn karþýlýðý.

Evet…

Ayný olduðumuz birçok konu var. Gözyaþlarý mesela…

Gözyaþlarý herkes için aynýdýr. Fakat kimisi hýçkýra hýçkýra kimisi derin ve sessiz döker, gözyaþlarýný…

Üstat Yaþar Kemal’i rahmetle ve minnetle anarken, insan deyince o gönülleri fetheden sözü kulaðýmda çýnlar:  ’’Ýnsan evrende gövdesi kadar deðil, yüreði kadar yer kaplar.’’ diye seslenirdi, yüreklere. Yüreðimiz, bizlerin farklýlýklarýný hoþ görüp sadece iyi ve kötünün ayrýmýný yaptýðýnda; hepimiz aynýyýz diyebiliriz.

Ruh bedende ayrýlýr ama yürekte ayrýlmaz.

Bu dünyada ve öteki dünyalardaki iyi yüreklilerle; ‘’ Humanum Est…’’       

(SÜ-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12334 Defa Okundu
2010-04-29

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır