KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YANMAK GEREKL: IþýK OLMAK ÝçN!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         YANMAK GEREKL: IþýK OLMAK ÝçN!

 Yanmak Gerekli: Iþýk Olmak Ýçin!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Yanmak Gerekli: Iþýk Olmak Ýçin!” yazýsý:

Valiler ve vekiller, þehrin ýþýklarý sönmüþ haberiniz var mý? Ey 7 Haziran’ýn vekil adaylarý, bir evin hem ýþýðý sönmüþ hem de yuvasý dökülüp sökülmüþ haberiniz var mý?

Bilirim!

Sizler, yoðun programlara sahipsiniz. Yoksa genel seçimler için mahalle mahalle, ilçe ilçe, köy köy dolaþýp evi olmayanlara yuva, ekmeði olmayanlara aþ, bacasý tütmeyenlere soba olup, yanýp tutuþmayý pekâlâ bilirsiniz!

Haberiniz yoktur diye söyleyeyim! Hem vali beyin hem de siz vekiller ve vekil adaylarýn haberi olsun…

Kars merkeze baðlý Hacýveli Köyü’nde 6 nüfusa sahip Uysal ailesi yaþamak için deðil ölmemek için yaþýyor. Baba Celettin Uysal 41 yaþýnda ve çobanlýk yaparak geçimini saðlarken, beyin damarlarýnýn týkanmasý sonucu yatalak durumda. Ýmkânsýzlýklar ve yoksulluktan tedavi olamýyor. Tek odalý köhne, yýkýk, rutubetli evde yaþam nedir bilir misiniz?

Kaldý ki; o köhne, o yýkýk, o rutubetli ve duvarlarýnda yoksulluk fýþkýran ev bile Uysal Ailesi’ne ait deðil. Ait olmadýðý gibi 8 aydýr karanlýkta yaþamaya deðil ölmemeye mahkum býrakýlmýþ.

Baba Celettin Uysal’a sorduk. ‘’Neden elektriðiniz yok?’’ O köhne, o yýkýk, o rutubetli ev onun olmadýðý için ’Kars Aras Elektrik  Daðýtým AÞ’ abonelik vermeye tenezzül edememiþ ve bundan dolayý elektriði yok, Uysal ailesinin…

Hatýrlayýn! Aylar önce ülke geneli bir günlük elektrik kesintisi olduðunda, kýyametler kopardýk…

Uysal ailesi ise 8 aydýr elektriði olmadan el feneri ile yaþamak için deðil, ölmemek için yaþýyor. ‘Kars Aras Elektrik Daðýtým Þirketi AÞ’ sorarým sizlere: vicdani duygularýnýz tamamen mi bitmiþ? Topluma yararlý çeþitli sponsorluk faaliyetlerinde bulunursunuz deðil mi? Seveyim sizin göz boyayan etkinliklerinizi…

Anne Urfagül Uysal 35 yaþýnda 4 çocuk sahibi hem de Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn; ‘’en az 3 çocuk’’ demesine raðmen. Urfagül Uysal’ýn ocakta piþmeyen aþýna mý yoksa hasta olup çalýþamayan eþi Celettin Uysal’a mý veyahut anne Uysal’ýn þarjlý el fenerini komþuda þarj edip, ilkokula giden çocuklarý ev ödevlerini yapsýn diye saatlerce el feneriyle ýþýk olmasýna mý yanayým?

5 yaþýnda minik Taner’in sulanan gözleri, 7 yaþýnda mistik bakýþlý Caner’in; ‘’bize yardým edin!’’ çaðrýsý,

9 yaþýnda Canan’ýn titreyen sesiyle; ‘’babam saðlýðýna kavuþsun. Elektriðimiz açýlsýn. Güzel bir evimiz olsun ’’ buðulu gözlerden dökülen yaþlarla konuþmasý, yokluða ve çaresizliðe inat, gururlu ve onurlu henüz 11’inde olan Alev’in; rutubetli ve çatlamýþ, yokluk kokan duvarýnda asýlý olan ‘teþekkür belgesi’ni sizlere nasýl anlatayým?

Bilirim, ne vekillerin ne vekil adaylarýnýn ne de vali beyin haberi yoktur! Yoksa ýþýk olmasýný iyi bilirler...

Koca Nazým’ýn dediði gibi:

’Sen yanmasan,

ben yanmasam,

biz yanmasak

nasýl çýkar

karanlýklar aydýnlýða? ‘’

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 26836 Defa Okundu
2015-05-14

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır