KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS çN; PERAKENDE DEðL, TOPTAN SAðLýKLý DüþüNMEK GEREK!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KARS çN; PERAKENDE DEðL, TOPTAN SAðLýKLý DüþüNMEK GEREK!

 Kars için; perakende deðil, toptan saðlýklý düþünmek gerek!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Kars için; perakende deðil, toptan saðlýklý düþünmek gerek!” yazýsý:

Yaþadýðýmýz evrende dünyadaki tüm þehirlerin kendine has özellikleri mevcuttur. Bu özellikler bazý zamanlar yerel bazen de ulusal boyutta olabiliyor. Tabii þehrin hangi özelliklere sahip olduðu, tarihi miras yönünden tutunda kültürel ve coðrafi durumu da ne kadar önemli olsa da; o þehirde yaþayan insanlarýn eðitim durumu, iletiþimi, kültürel farklýlýklarý, düþünce tarzý ve yaþayýþ biçimi gibi birçok etkin sebepler, hem þehrin tanýnmasýna hem de þehrin geliþiminde önemli rol oynamaktadýr.

Nereden çýktý bu þimdi?

Kars dediðimizde tarým ve hayvancýlýkla övünürdük. Bu gün bakýyorsunuz kýrmýzý eti diðer þehirlere göre daha pahalý alýyoruz. Hayvancýlýkla uðraþan Karslýlarýn, tek amaçlarý hayvanlarý satýþ anýna dek saðlýklý olsun. Sattýðý hayvanlardan kâr elde etsin. Onlar için konu kapanmýþtýr. Kýrsal alanlarda yaþayan çiftçiler, ne kendi saðlýk durumunu ne de aile bireylerinin saðlýk durumuyla ilgileniyor.

Nasýl mý?

Köyleri gidip gezin; halen çoðu köyde adamýn evinde çatý yok! Ahýrý çatýlý….

Eþi ya da çocuðu hastalanýr hastaneye götürmez! Hayvanlarý için veterineri, köydeki ahýra kadar getirir…

Biride çýkýp demiyor ki: ‘’kardeþim, senin ve ailenin saðlýðý yoksa hayvanlar ne yarar. Hayvanlardan elde etmiþ olduðun gelirin daha fazlasýný yine saðlýðýn için harcayacaksýn. Bari bunu ihmal etme!’’ 

Her neyse!

Ayrýca bu durumu gözlemlemek için saðlýkçý olmak gerekmez. Saðlýklý düþünmek kafidir….

Meyve ve sebzeden bahse gerek yok ki toptan meyve ve sebze alýp, satan perakendeciler bile bu durumdan bir hayli rahatsýz…

Ha, bir de ‘’KARS TURÝZMÝ’’ vardý!

Yýllardýr, Kars’ýn turizmde kazanç elde etmesi için somut anlamda çalýþma yapan hatýrlý dostlarýmýz var. Tarihi kültürel mirasýn önemini belirtmeye çalýþýp Kars’ýn kozmopolit yapýsýný turizme kazandýrma mücadelesinde olsalar da günümüzde turizme, tarým-sanayii-hizmet çerçevesinde bakmak gerekir. Bu koþullarý göz önüne aldýðýmýzda Kars’ýn asýl ekonomisini deðerlendiren tarým ve hayvancýlýk, ne var gibi ne de yok gibi! Sanayii, oldum olalý Kars’tan hep uzak býraktýrýlan bir kavram haline getirilmiþ. Dolayýsýyla Kars’ta turizmin ilerlemesi için diðer çarklarýnda dönmesi gerekir…

Sorunlarýn çözümünde kördüðüm olan þehrimiz Kars’ý, yok etme adýna vermiþ olduðumuz mücadele devam ediyor…

Durumu ekonomiyle baðdaþtýrýp, söylemek gerekirse;

Saðlýklý bir Kars için perakende deðil, toptan saðlýklý düþünmek gerek…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2434 Defa Okundu
2015-07-08

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır