KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KöPEðN HAVLATMAYAN ÜLKE ÝLE ÝNSANýNý SUSTURAN ÜLKE!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KöPEðN HAVLATMAYAN ÜLKE ÝLE ÝNSANýNý SUSTURAN ÜLKE!

 Köpeðini Havlatmayan Ülke Ýle Ýnsanýný Susturan Ülke!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Köpeðini Havlatmayan Ülke Ýle Ýnsanýný Susturan Ülke!” yazýsý:

Her gün çocuklarýn vurulduðu, öldürülüp katledildiði bir dünya da yazýlacak  bir þey yok aslýnda. Kâinatta var olan her þey, insan için hizmet etmesine raðmen, insanlar birbirlerine ölüm üzerinden kazanç saðlamaya çalýþýyor. Pir Sultan Abdal ýn "Demiri demirle dövdüler biri sýcak biri soðuktu. Ýnsaný insanla kýrdýlar biri aç biri toktu" sözü, günümüzde güncelliðini korumaya devam ediyor.

Teknoloji ve bilgi çaðýnda olmamýza raðmen "doðru" nun deðeri yeryüzünde kalmamýþ. Aslolan doðrularý mühürleyip, dalkavuk düþüncelerle bir baþkasýnýn yalan ve hile sözlerini kendi doðrularýmýzmýþ gibi gösteriyoruz. Bununla kalmayýp, insanlarýn ölümüne göz yumarak sevinç ve zafer çýðlýklarý atýyoruz.

Ülkemizin Ortadoðu stratejisi kana bulanmýþ, vatandaþlarýmýza bir bir sýçrýyor. Bu topraklarý var eden toplumun tüm katmanlarý bunu mu hak ediyor? Yüzsüz ve çapsýz siyasetler yüzünden silah ve bomba sesleri duyulmaya baþladý.

Hani analar aðlamayacaktý?

Hani gönüller yapmaya gelmiþtik?

Bu sözlerin, yerini ölümlere býrakmasý bu kadar basit miydi?

Friedrich Nietzsche, "Bir ülkede edebiyat ve sanattan çok siyaset konuþuluyorsa o ülke üçüncü sýnýf ülkedir" der.

Geçtiðimiz günlerde Ýtalya nýn Centrone kasabasýnda belediye, Ýtalyanlarýn gelenek haline getirdiði "siesta saatleri" yani 14:00-16:00 ya da gece dinlenme saatlerinde ev, bahçe ve çiftlik bekçisi olarak kullanýlan köpeklerin,  kamu huzurunu bozacak þekilde havlamasýna 25 ila 500 euro para cezasýna çarptýracak.

Ne diyelim...

Kimi ülke, insanýna verdiði deðerden dolayý köpeðini havlatmaz. Kimi ülke de insanýný hayvan yerine koyup önce susturur, sonrada öldürür...

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12436 Defa Okundu
2015-07-27

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır