KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS, SAðLýKTA 500 YýL GERDE!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KARS, SAðLýKTA 500 YýL GERDE!

Kars, Saðlýkta 500 yýl geride!

“Þöyle tarihlerin dehlizlerine inerek, o dönemki saðlýk ve saðlýk koþullarýnda tââ günümüzdeki koþullara deðinerek biraz mukayese edelim. Mesela, gelmiþ geçmiþ seyyahlar içerisinde müstesna bir yere sahip olan Evliya Çelebi ile yola çýkalým. Þöhretini ’Seyahatname’sine borçlu olan Evliya Çelebi, 17. Yüzyýl’da gezip görmüþ olduðu ülkelerin, þehirlerin, ilçelerin her türlü özelliðine deðinerek, adeta iðneden ipliðine varana dek ele almýþtýr.

Evliya Çelebi Seyahatname’de derya deniz konularý ele alýnca, 21. Yüzyýl’da yaþamýþ olduðumuz memleketimiz Kars’ýn hastane problemlerinden dolayý mukayesemizi, 17. Yüzyýl’ýn Ýstanbul hastanelerinden Ebü-l feth Sultan Mehmed hastanesi ile yapalým.

‘’ Ebü-l feth Sultan Mehmed hastanesinin yetmiþ odasý, seksen adet kubbesi ve iki yüz hizmetlisi vardýr. Dersiamý (derslik), hekimbaþýsý ve cerrahbaþýsý vardýr. Gelip giden insanlardan biri hasta olsa hastaneye getirip ona hizmet ederler. Vaziyetine uygun ilaçlar verirler. Ýpek, altýn iþlemeli ve bürümcük gecelikleri vardýr.

Günde iki defa hastalara türlü türlü lezzetli yemekler piþirip hastalara ikram ederler. Öyle kuvvetli vakfý vardýr ki vakýfnamesinde mutfaðýnda keklik, turaç ve sülün kuþlarýnýn eti bulunmaz ise bülbül, serçe ve güvercin piþirilip hastalara verilsin diye yazýlmýþtýr. Ve hastalara ve divanelere hastalýklarýnýn, deliliklerinin geçmesi için çalgýcýlar ve þarký okuyucular tayin olunmuþtur. Kadýnlar ve kefereler için bir köþede hastanesi vardýr.’’ Çelebi 17. Yüzyýl’ýn hastanesini anlatýyor, bizlere…

Ýþte bu nedenle ‘Kars saðlýkta 500 yýl geride!’ demek pek de yanlýþ olmaz!

21. Yüzyýl’ýn nesli olarak Kars hastanelerimiz nasýl peki? Ýnanýn; hastane çalýþanlarýndan, doktorlarýndan tutunda þehrin milletvekili, valisi, mülk ve idare amirleri de dâhil olmak üzere Kars’taki hastaneleri tercih etmiyor. Tercih etmeyebilir, gayet doðaldýr. Ýmkânlar neticesinde farklý bir þehrin hastanesine gidebilirler. Ancak bu þehirde yaþayan insanlarýn hepsi ayný ekonomik güce sahip deðiller!

Karslýlarýmýz sosyal medya üzerinden hastanelere yaptýðý eleþtiriler acaba görülmüyor mu? Kars hastanelerinden bir Allah’ýn kulu memnun ifadelerde bulunmaz mý? Saðlýk konusu ertelenmeye gelmeyecek bir konudur. Memleketim siteminde haklýdýr.

Ancak saðlýkçýlarda þehrimizden þikâyetçi olduðunu göz ardý etmemek gerekir. Memleketin sosyal alanlarýnýn kýsýtlý olmasý ve sert iklim koþullarý kamu görevlilerinin uzun süre kalmayý göze alamadýklarý gibi saðlýkçýlarda ayný düþündeler. Bu konular üzerinde tartýþýlýr. Ama üzerinde tartýþmaya açýk olmayan konularda var. Karslý vatandaþlarýmýz hastaneye gittiklerinde doktorlara, ‘’evde çocuðum bekliyor, köyümün dolmuþuna yetiþmem lazým, iþe geciktim, v.b.’’ söylemlerde bulunuyor. Doktor senin iþinle mi, dolmuþunla mý, evdeki çocuðunla mý yoksa hastalýðýnla mý ilgilensin? Hastaneye gittiðimizde lütfen tedavi olmaktan baþka bir þey düþünmeyelim. Alelacele tedaviden þifa gelmez…

Velhasýl, Karslýlar olarak hastanelerimiz olduðu halde hastane için Dadaþlar diyarý Erzurum’a gitmek istemiyoruz. Bu yollarda çok kayýplarýmýz oldu. Artýk insanlarýmýz, yollarda ölümle heba olmasýn!

Doktorlarýn yanlýþ teþhislerinden ya da hastanelerin fiziki yapýlarýna da deðinmek istemiyorum. Herkes her þeyin farkýnda! Az biraz denetim, ilgiyi hak etmiþ olmamýz gerekmiyor mu?

Karslýlarýmýz, Erzurum’da karþýlaþýrken Erzurum Evleri’nde saðlýklý sýhhatli Dadaþ Çayý içerken karþýlaþsýn.

Hastane koridorlarýnda hüzünlü karþýlaþmalar, artýk yordu bizleri…

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14481 Defa Okundu
2016-07-08

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır