KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ATEþ DüþTüðü YER YAKAR

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         ATEþ DüþTüðü YER YAKAR
Ateþ düþtüðü yeri yakar
  
Bugünlerde yine Þehit haberleri duyarak uyandýk. Üzüntülerimizi dile getiririz, Türkiye’yi kurtarma çabalarýna düþeriz. Allah Þehit ailelerine sabýr versin. Çok büyük bir acýdýr evlat acýsý. Þehitlik mertebesinin yaný sýra; evlat acýsý olarak kalýr kalpte . Bir süre sonra unuturuz,hepimiz.
 
Kim bilir hepsinin ne hayalleri vardý.Çocuðunu kucaklayýp doyasýya sarýlýp uyuyacak,Niþanlýsýyla buluþup düðün hazýrlýklarý yapacak, ailesinin sýkýntýlarýný gidermek için,sýcak bir çorba için belki de iþ aramaya baþlayacaktý.Ya da askerden gelir gelmez,yine tarlasýný biçip koyununu ,ineðini alýp bayýrlara çýkacaktý.Onlarýn kendine göre bir dünyasý vardý.Biz buradan Þehit oldu derken Oðlum nerdesin!,Sevgilim beni býrakýp gitti! Babam öldü!, Aðabeyim þehit oldu! diye feryatlar yankýlanýr.Þahsen kaybedenler ailelerimiz oldu ve onlarýn hayalleri.
 
Bunun yaný sýra kazananlar kim oldu?Ýþte asýl içimizin yandýðý konu bura olsa gerek.Ýnsan öldürmenin tanýmlamasý olmaz.Ýnsanlarýn ölümü üzerinde,kan üzerine kendi menfaatlerini,isteklerini karþýlayan Ýnsan deðildir.Bunlarý insan sýfatýna koymak aðýr olur.
 
Þehitlerimizin olmasýný kanýn dökülmesini isteyenler hiç tereddüt etmeden ifade edilebilir.
Kim olabilir ki, ?
 
- Silah tüccarlarý,Örgütler,Darbeciler,Dýþ güçler,Eroin,Uyuþturucu tüccarlarý ve daha bilinmedik   haydutlar deðil midir?Bunlar annenin gözyaþý dökmesine ,yüreðini parçalanmasýna sebep olanlardýr.
 
Bizim toplumuzun sergilediði ise asilce’ vatan sað olsun ‘cümlesidir.
 
Haberleri dinlerken de psikolojiler çok farklýdýr.Kimisi ekmek alýp yemeðini yemenin derdindeyken;þehit haberini duyar.Genelde böyle duyanlar þehit aileleri olur.Öte taraftan þarabýný sahile karþý yudumlarken baþkasý tarafýndan haberler izlenerek ;þehit haberi ona aktarýlýr.Bu durumu iyice açabiliriz.Birazda düþünceler depreþsin.
 
Bakalým ülkemizde insanlýðýn ölümüne kanlarýn dökülmesine daha ne kadar göz yumulacak. Ölüm üzerinde rant saðlayanlar ,merak etmeyin;Dünya var olduðu sürece sürekli dönüyor sýra size de gelir ölümü sizde tadacaksýnýz elbet.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3893 Defa Okundu
2012-06-22

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır