KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YOLLAR HASTA KARS YORGUN

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         YOLLAR HASTA KARS YORGUN
Yollar Hasta Kars Yorgun
 
Bir çok medeniyete ev sahipliði yapmýþ, uygar bir þehirdir. Sürekli yorumlar duyar, belgesellerde söylenir, Ayný zamanda tarihin sayfalarýna iþlenmiþtir. Kesinlikle Kars için az bile.
 
Geçmiþini bilen fakat geleceðe yansýtamayan bir topluluða sahiptir. Hal böyle olunca geliþim sürecimizde pek de iç açýcý görünmüyor.
 
Þu an havasýný, neþesini ,hüznünü teneffüs ettiðimiz Kars’tan bahsedelim. Yýllardýr  yapýlmayan hasta yollarýmýzýn yapýldýðýný görmek göz kamaþtýrýyor. Ümit ederiz ki yapýlan yollar baki kalýr.Þehrimizin eksik faturalarýný yerel yönetimlere kesiyoruz. Böyle yapmakla olmuyor tabi. Eksiklerimizi istemesini bilmeyen ve çözüm aramayan topluma sahip olmak geliþime her zaman engeldir.
 
Fazla külfetli olmayan, göze çarpan konularý ele alalým. Misal; yýllardýr Kars’a gelip konaklama yapan yerli, yabancý konuklarý aðýrlýyoruz. Kültür turizmi açýsýndan önemli bir yere sahip olduðumuz için keþfetmeye gelirler. Ani ören yeri (Ani Harabeleri),Þehir merkezinde veya ilçelerimizde bulunan tarihi yapýtlar, tarihi dokuyu incelerler. Sürekli söylenen sözler;
-Bu þehrin kimsesi yok mu? Yollar neden böyle?
-Kars tabelaya özürlü bir þehir!
-Tarihe deðer vermiyorsunuz! v.s.
 
Hayda! Yollarýmýz yapýlýyor. Yollara þimdilik dokunmayalým hasta. Þehir kimsesiz olsa sizi dinleyen olmaz. Peki tabela özürlüyüz. Buna ne söylenmeli?
 
Tarihi yapýtlara Tanýtýcý Tabelalar,Özellikle Yön tabelalarýnýn çoðalmasý çok da paha olmaz.Kars’a ne gibi zararý olur.? Kendi þehrimize iþte o ana yabancý olduðumuzu anlýyoruz. Þehir merkezinde At ve Aslan heykelleri olmazsa yol tarifimiz olmayacak gibi gözüküyor. Turizm açýsýndan pek profesyonel yol tarifi olmasa da yapýlýyor. Tabela þart arkadaþ.
 
Kars yorgun. Kars’ýn yorgunluðu toplumun yorgunluðudur. Her bireyimiz kendini bu anlamda sorumlu hissederse; çoðu isteklerimize çözüm bulup dile getiririz. Cemal Süreya’nýn Kars þiirinden bir cümleyle bitireyim; BEYAZ UYKUSUZ UZAKTA…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2782 Defa Okundu
2012-07-16

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır