KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DOðU; BATý DA BATTý!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         DOðU; BATý DA BATTý!

 Doðu; Batý da battý!

Yýllardýr insanoðlunun varoluþundan bu ana dek,Doðu her zaman mertliðiyle,misafirperverliðiyle,savaþlarýyla Dünya’ya ev sahipliði yaptý.Güneþin bile hatýrladýðý Doðu’yu sürekli göz ardý ettik.Yok saydýk.Yaþam tarzýmýzý,hayat felsefemizi Batý’nýn Avrupalaþma yaþamý ile seyreyledik.Lakin varoluþ yerimiz olan Doðu’yu hep ötekileþtirdik. 

Doðu’da boþaltýlan köylerden tutunda,geçim derdinden göçenler,kan davasý,gurbet ve bir çok olumsuz etken Doðu’yu hep derinden etkilemiþ, ayný zamanda Doðu Ýnsaný’ný Batýda bir çok sýkýntýyla yüz yüze býrakmýþtýr.

Batý’nýn halen Doðu Ýnsanýna ön yargýlarý mevcuttur. Misal; Doðu’dan Batý’ya gitmeye zorlanan insanlarýmýzýn sýkýntýlarýnýn temelini hiç araþtýrmadýk.

Politik sebeplerden dolayý köylerinden mahrum edilen Doðu Ýnsanlarý, Batý’ya ne gibi katkýlar sunabilir ki? Zaten yaþam tarzlarý Batý’ya göre çok farklýdýr. Yýllardýr eðitimsiz býrakýlarak,kendi toplumlarýnýn asimile olmasý için Batý’ya apar topar gönderildi.Kan davalarýndan,iþsizlikten Batý’ya göç eden bir toplumun,kültürel anlamda ne gibi katkýsý olabilir?Tam tersine kültür yozlaþmasýndan ve kavga,gürültüden baþka bir sonuç çýkmaz.

Maalesef Batý; sorunlarýn derinliðine araþtýrmak yerine Doðu Ýnsanýný yok sayýp, olumsuz yorumlar  yapmaktan kaçýnmadý.Doðu Ýnsanlarýna kendini ifade etme özelliðini kazandýramadýlar.

Amma velakin, Ülkem artýk Doðu’ya koþtukça birlik ve beraberliði hýzlanýyor.Eðitimin,barýþýn,hoþgörünün tanýmlarýný; Doðu daha içten,daha yürekten büyük harflerle ifade ettikçe Batý,Doðu’yu tanýmaya baþlýyor.Doðu artýk kendi mozaik kültürlerini,örf-adetlerini Batý Ýnsanýna sergiliyor.Güneþin ve insanlarýn ilk doðduðu Doðu’ya sahiplendikçe Ülkemiz daha el emin adýmlarla ilerliyor.Doðu’nun her zaman Batý’ya kalp sýcaklýðý kadar demli bir çayý vardýr.Yeter ki içmek istenilsin…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1109718 Defa Okundu
2013-11-30

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır