KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SORMA üLKEM SORMA!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         SORMA üLKEM SORMA!

 Sorma ülkem sorma!

Kime ne yaptýn diye sorma ülkem cevaplarýn ne olacaðýný kendin bile bilmez bir haldesin.Öyle ki karýþýk bir gündemdesin.Kim kime inanacak,neyin doðru yanlýþ  olduðunu hepimiz þaþýrmýþ bir vaziyette izliyoruz.Bu karýþýk durumda halkýmýz yorum güçlüðü çekiyor.Görenler gördüklerini,duyanlarda duyduklarýný bir araþtýrsalar, keþke.

Yargýnýn nereye gittiðini anlamak ne mümkün?.Üstelik düzenledikçe çýkýlmaz konularla,olaylarla gündeme geliyor.Ülkenin dört bir tarafý susma hakkýný kullanarak olup bitenleri gözlemliyor.Hakimin,savcýnýn,yargýnýn verdiði kararlarýn tutumsuzluðu yada zamansýzlýðý bile ülkemin temel hak ve hürriyetinin ne kadar zarar gördüðünü açýkça yansýtýyor.Harap bir ülkemi yaratmak isteniliyor.Yoksa hukukumuz mu harap olmuþ?Sorma ülkem sorma.

Asýl olan, ülkemin yediden yetmiþine  büyüklere düþüyor. Herkes üzerine düþeni yapmalý.Gelecekte ki neslimiz için bu çok önemli.Mecliste tüm partilerin bir araya gelerek hukukun daha saðlam taþlardan olmasý için fedakarlýk yapmasý gerekir ki geleceðimizde saðlam bir zeminden oluþsun.Lakin ideolojik görüþ devrede olduðu sürece insanýn yargýlanmasý ideolojik görüþlere göre þekil alýyor.Bunu artýk rahatça ifadelim.Hedefleri olan bir ülkenin hukuk konusunda bu kadar gündeme gelmemesi gerekir.Hatanýn sýnýr çizgilerine kadar inmek gerek.

Ülkemin  hukuku yýllardýr sürekli birilerine dayanarak yönetildiði gibi düþünceler geliyor,vatandaþlarýmýzýn aklýna.Artýk bu ülke kendi kendini yönetme zamanýdýr.Ýnsanlarýn bilinçlenmesi hukukun bilinçlenmesidir.Çoban Ali ile Vekil Ali’nin yargýlanmalarý ayný halde iþlemesi gerekir.Her þeyden önce insan olduðumuzu unutmayalým.

Ýslam dininin en hukuki din olarak söyleyip dile getiriliyor ise  ülkemin Ýslam Ülkesi olmasýna raðmen hukukta sorunlarýn çýkmasý ülkemizin farklý din mensuplarý tarafýndan eleþtiri yaðmuruna tutulduðunu  görüyoruz.

Umarým haklý ve haksýz; Hakk’ýn yardýmýyla ortaya çýkmasý ve hukukun ülkemize yakýþýr bir þekilde iþleyeceðini tüm ülkem görmüþ olur.Sen yinede sus þimdilik.Sorma ülkem sorma…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15827 Defa Okundu
2014-01-15

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır