KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAS PASTASý

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         YAS PASTASý

 Yas pastasý

Kadim Kent Kars’ýn Atatürk Caddesi’nde MiþMiþ Kuruyemiþteyiz. MiþMiþ Kuruyemiþ iþletmecisi Murat Abi, Kadim Kent Kars’ýn topluma duyarlý esnaflarýndandýr. Uzun yýllar Kadim Kentte iþletmeciliðinden dolayý, haliyle Kars’ýn geçmiþ dönemlerini yýllarýn iþletmecilerinden dinlediðimiz gibi Murat Abiden de dinledik.

Çaylarýmýz geldi, Sohbetimiz Mert’ti, çocuk sevgisiydi, Çocuk sevgisi ifade edilemez, bir sevgidir. Yürekleri hoplatan sevgidir,çocuk sevgisi.

Derken;

Murat Abi; Cemal Hocam ‘buyurun’ dedi. Murat Abi gelen müþterileriyle ilgilenirken

Baþladýk, Cemal Hocayla sohbete…

Cemal Uðurlu, 74-76’lý yýllarýnda askerliðini tamamladýktan sonra eðitimine Dede Korkut Eðitim Enstitüsü’nde devam ederek, sýnýf öðretmeni mezunu olur. Daha öncesinde Çimento Fabrikasýnda, YSE’de (Yol, Su, Elektrik günümüzdeki Köy Hizmetleri) gibi kurumlarýn ardýndan sýnýf öðretmenliði görevi ile emekliye ayrýlýr.

Cemal Hoca-’Bizim dönemimizde Eðitim iyi deðildi. Öðretim iyiydi. Eðitimin iyi olmama nedenleri ise imkanlarýn, araç gereçlerin yokluðuydu. Günümüzdeyse eðitim þartlarý elveriþli olduðu halde, Öðretim olarak müfredatýn çok zayýf olduðunu düþünüyorum. Müfredat, çocuðun her yönünü kapsamasý lazým.’

Evet, sohbetimiz Mertlerimizdi, çocuklarýmýzdý…

Cemal Hoca, çocukluk dönemlerinin yokluk içerisinde geçtiðini ve onu derinden etkileyen unutamadýðý Yaþ Pastasý olayýný anlatmaya baþladý.

‘Yaz tatilinde gazoz, simit satardýk. Ailemize katkýda bulunarak, kendimiz içinde sinema paramýzý ayýrýrdýk. Hep içimde ukde kalan yaþ pastaydý. Bir gün bende yaþ pastasý yiyeceðim. Her gün pastanenin önünden geçince görüyordum. Yaþ pastasýný alacak kadar param vardý. Pastane sahibi önce beni süzdü.Sert bir tavýrla;

-Ne istiyorsun.

Pastanýn adýný bilmiyordum. Yaþ pastasýný iþaret ettim. Ýnanmasý içinde parayý gösterdim. Ama yaþamým boyunca unutamayacaðým,

-O aðýz onu yer mi? Cümlesini bana söyledi.

Özlemle aldýðým o pastayý dýþarý çýkardým. Onun görebileceði bir þekilde yaþ pastasýný yere çaldým.Þimdi ise yaþ pastasýný ne yer ne de severim. Yaþ pastasý yiyeni de sevmem.’

Dostlar Cemal Hoca çocuðu, çocukluðu eðitimden tutunda çocukluk hislerini en yalýn en öz haliyle ifade etti. Cemal Hoca gibi nice insanýmýzýn çocukluðunda unutamayacaðý derin anýlarý vardýr. Gözümüzün nuru, geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýza yaþamýmýzýn en kutsal vaktini ayýrmamýz gerekir ki toplumumuz daha saðlam zeminlerle yeþersin…

Sohbetimiz Mertti. Mert, kadar sýcaktý. Biz bu sohbetlerdeyken, Kadim Kent Kars’ta erdemli bir çalýþmaya imza atýlýyordu…

Mert, çocuklarýmýzý yaþatan bir toplum olmanýn adýmýný KHA Baþyazarý üstad Ýsmail Akyýldýrým’ýn ‘MERT AYDIN’IN ÝSMÝNÝ BÝR SOKAÐA VERELÝM’ önerisine kayýtsýz kalmayan Kadim Kent Kars Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta’ya Mert’lerimiz, çocuklarýmýz ve Kadim Kent Karslýlarýmýz adýna bu erdemli davranýþý tebrik ederim. Kim bilir, sokaðýn, parkýn, çeþmenin açýlýþýný Mert’imizin yaþ gününe denk getirir, Cemal Hoca’nýn  çocukluðundaki yaþ pasta hasretini, sevgiyle paylaþýp kalpleri fethederiz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12483 Defa Okundu
2014-04-25

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır