KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR þEHRN NTHARý!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         BR þEHRN NTHARý!

Bir þehrin intiharý!

Ýntihar, bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatýna son vermesidir.  Evet intiharýn kelime anlamýna göre bir insanýn psikolojik durumundan ötürü hayatýna son vermesidir. Fakat intihar sadece insanlar için deðildir. Bir þehrin intiharýný düþündünüz mü? Düþünmenize gerek yok. Kars’ta yaþamanýz yeterlidir. Aaa caným sende bir þehrin intiharý nerede görüldü ki? Öyle þey mi olur? Böyle uydurmalara ne gerek var, diye düþünüyorsunuzdur. O þehirde yaþamadýðýnýz sürece, þehrin intiharýný ve sebeplerini görmek yada bilmek mümkün deðildir.

Kars’taki yaþam profillerinden tutun da doðanýn bu þehirden git gide vazgeçmesi ile þehrin ruhsal sebepleri intihara yol açmýþtýr.

Nitekim, Kafkas Haber Ajansý’mýzýn (KHA) 08/07/2014 tarihinde yayýmladýðý ‘’2013 yýlýnda Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) Kars Bölge Müdürlüðü Sosyal Araþtýrmalar Grup Sorumlusu Fatih Gökçe’nin Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý ‘’ haberine göre; ‘Ýllere Göre Mutluluk’ sýralamasýnda,

’KARS TÜRKÝYE’NÝN EN MUTSUZ 10.ÝLÝ’ !

Araþtýrma da; ’Kars, halký mutsuz’ þeklinde kesin bir yargýya varmamýzýn mümkün olmayacaðýný da söylemek mümkün.’ diye açýklama yer alýyor. Ardýndan, daha mutsuz illeri sýralamýþlar. Yani nam-ý diðer  ‘beterin beteri var’, demek istemiþler, herhalde.

Araþtýrmalar, ‘beterin beteri var’ diyerek bir nebze de olsa mutluluða sebep olmak için olsa gerek. Kars’ýn intihar sebeplerine gelelim. Kars’ta yaþamýn her alanýnda Karslýlarýmýza baktýðýmýzda bedhal bir durumda kendinden vazgeçmiþ, suratý hep asýk bir topluluk haline geldik. Buyurun, caddelerde beraber gezip dolaþalým. Ýnsanlarýmýzýn yüzü, her daim asýk bir hal içinde.  Hali hatýrý iyi olan insanlarýmýz bile ayný bedhal durumda. Karslýlarýmýzýn yükünü kaldýrabilecek yöneticiler gelmediði müddetçe, bu þehir hiçbir zaman hoþhal durumlara sahip olmayacak.

Sosyo-ekonomik bilimsel terimlerle konuþmanýn pek de gereði yok. O kadar marjinal bir duruma gelemedik. Lakin eksikleri saymakta yarar var;

-Ýþsizlik,

-Sosyal faaliyetlerinin olmamasý,

-Yerel çalýþmalarýnýn hiçbir þekilde varlýðýný ispatlayamamasý,

-Politik sebepler,

-Beyin göçünün hýzlanmasý,

-Tarihi deðerlere önem verilmemesi, doðal güzelliklerin korunmamasý…

Saydýkça çoðalýr, Kars’ýn intihar sebepleri. Þehir intihar ettikçe insanlarýmýz hep asýk suratlý ve mutsuzlukta ilk sýralarda yer alýr.

Kars’ýn içinde bulunduðu intihar-i durumu görünce, Oðuz Atay’ýn þu sözleri kulaðýmda çýnlýyor;

’Geçer elbet efendim. Bazýsý teðet geçer, bazýsý deler geçer, bazýsý deþer geçer, bazýsý parçalar geçer, ama mutlaka geçer. Ama mutlaka geçer.’…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10125 Defa Okundu
2014-09-04

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır