KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DUANýN SýRRýNý ANLAYAN ÝSTEMENN ESRARýNA VAKýF OLUR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         DUANýN SýRRýNý ANLAYAN ÝSTEMENN ESRARýNA VAKýF OLUR

 Duanýn Sýrrýný Anlayan Ýstemenin Esrarýna Vakýf Olur

Kafkas Haber Ajansý Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Duanýn Sýrrýný Anlayan Ýstemenin Esrarýna Vakýf Olur” yazýsý:

Dua kaderi ilahiyeye taalluk etmesi ciheti ve ihtiyari, ýzdýrarý ve fýtri olmasý hasebiyle sýrlýdýr. Duanýn sýrlarýna vakýf olmak için duanýn mahiyetini, duanýn gücünü, hakikatini, hikmetini bilmek gerekir. Duanýn mahiyetini ve hakikatini bilindikçe istemenin esrarý da anlaþýlýr. Yani duanýn kabul zamanlarý, duanýn makbul vakitleri, duadaki kabulü kolaylaþtýran etkenler, duanýn ihtiyari, izdirari, fýtri ve yönleri bilindikçe kabule karin olmasý daha süratli olur.

Duanýn sýrlarýný iyi bilen baþta  peygamberler, alimler ve evliyalar dualara vasýtasýyla büyük nimetlere, esrarlara, rahmete, inayete ve ilimlere mazhar olup insanýn aklýnýnhayalinin almayacaðý alemleri müþahede edip, olaylarýn iç yüzünü, garip iþlerin iç yüzünü, bilinmeyen þeylerin mahiyetini çözmüþ ve anlamýþlardýr. Bu kazanýmlarýn hepsinde duanýn sýrlarýný anlayýp istemenin esrarýna vakýf olmakla gerçekleþmiþtir. Hatta öyle dualar edilmiþtir ki sahibine ahret alemleri gösterilmiþ, kabirler açýlmýþ, gelecekte olacak iþler seyir ettirilmiþtir.

Ýnsanýn aczi, fakirliði ve zaifliðine binaen verilmiþ olan dua, yeri geldiði zaman aciz ve zaif insanlarýn ellerinde top gülle atom bombasý olup zalimlerin, kâfirlerin, hainlerin, baþýnda gözyaþý fitilinin ateþlemesi ile patlar. Düþtüðü yerleri tarumar eder. O zalimlerden kahharý zül celalin dua tokadý ile intikamýný alýr. Dua yeri geldiði zaman kayýplarý, kaçaklarý, yitikleri bulmada sýrlý bir anahtar bir müfettiþ olur ve yokluklarý varlýklara çevirir. Fakir evleri saraylara çevirir. Duanýn sýrrýna istemenin esrarýna eren, yeri gelir ýzdýrar ve fitri niyaz ve tazarru ile öyle kapýlarý kendisine açar ki, o dualar ile öyle engelleri açar kaldýrýr ki dünyaný ordularý kuvvetleri gelse yapamaz. Duada istemenin esrarý bilindiði takdirde baþkalarýnýn kýrk senede kazandýrdýðý varlýðý ve makamý bir dua ile kýsa sürede temin eder. Duada istemenin esrarý bilindiði zaman büyük neticeler için küçük bir yakarýþ, niyaz ve tazarru büyük neticeler için yeter. Duada istemenin esrarý bilindiði zaman gözlerin bilimin teknolojilerin görmediði aciz kaldýðý alemler yerler görülebilir. Duada istemenin esrarý bilindiði zaman gizli bütün sýrlar sinema perdesi gibi o insana görünür ve bilinebilir. Dua da istemenin esrarý sýrlarý bilindiði takdirde hastalýklar þifaya, yokluklar varlýða, acýlar mutluluða, sýkýntýlar rahata, hüzünler neþeye, felaketler mutluluða, cehalet ilme, yokluk varlýða, acizlik ve zaiflik kudrete ve güce, fakirlik ve yokluk servete, gariplik ve zavallýlýk þan þöhret ve þerefe, zülumler adalete döner.

Duanýn esrarýna vakýf olan bir hoca talebesine “Önünde padiþahlar yürüsün” demiþ. Yýllar sonra bu dua kabul olup o zatýn önünde hürmetle padiþahlar yürümüþ. Nice anneler çocuklarýna saf, temiz, halis dualar etmiþ o dualar neticesi o çocuklar istikbalde büyük mevkileri tutmuþ. Bir annenin duasý oðlunu cennette Hz. Musa ya komþu etmiþtir. Nice dualarýn sýrrýna ve istemenin esrarýna erenlerin dualarýyla akýl almaz iþler çok hýzlý olarak vuku bulmuþ. Hz Yunusun münacatý ve duasý onu denizin dibinde balýðýn karnýnda hapis olmaktan kurtarmýþ. Hz. Ýbrahim’in duasý onu nemrutun ateþinden kurtarmýþ. Hz. Musa’nýn duasý onu zalim firavundan kurtarmýþ. Hz. Eyyub’un duasý onu hastalýklardan kurtarýp halas vermiþ. Hz Peygamberin duasý neticesi bir çok sahabi maddi manevi sýrlara ikramlara rahmete rahata esrara ermiþ. O dualarýnýn neticesini hayatlarýnda göstermiþler. Nice alimlerin, evliyalarýn dualarý, ana ve babalarýn duasý ile hayatýn yaþamýn rengi þekli deðiþmiþ.

Evet insan duanýn bütün sýrlarýna ermeyebilir. Ama her insan duaya inanma, itimat etme, kabul etme, baðlanma, samimiyet gösterme ve duadaki gücü anlama sýrlarýný vakýf olma ile o duadaki külli veya cüz-i hakikatlerine vakýf olabilir. Bazen yapýlan dua insana öyle bir makam kazandýrýr ki Peygambere cennette komþu yapar. Bazen duanýn sýrlarýna ermek, ereni padiþahlara dost arkadaþ yapar. Bazen duanýn sýrlarýna ermek ile sahibi her istediðini alacak kudrete erdirir.

Duanýn sýrlarýna eren ve istemenin esrarýna vakýf olan nice insanlar olmuþtur ki bu hayýr kapýsýný hazine kapýsýný nimet kapýsýný hayýr ve güzellikler için kullandýðý gibi; bazen duanýn sýrlarýna erenler bu sýrlarý kötülüklerde kullanma suistimaline bile girmiþler. Kimisi bu sýrlarý insanlýk için, hayýr için, iyilik için, güzellik için, nimetler için kullanmýþ. Kimisi ise hýrs, açgözlülük göstererek hayýr olmayan yollarda ve iþlerde kullanma cüretini göstererek suistimal etmiþtir.

Dualarýn ve münacatlarýn öyle sýrlarý gizemleri ve tatbik alanlarý o kadar geniþtir ki; bazen bir iki kelime bazen bir sayfalýk bir dua, bazen bir düþünce bazen ise bir ah ile muratlar, istekler, arzular, hayaller ve nimetler insanýn önüne serilmiþ ve onu sunulmuþ müþkülatlarý hal olmuþ, düðümleri çözülmüþtür.

 Dualarýn mahiyetini ve sýrlarlarýný anlatan kitaplar ciltlerledir. Ýnsanýn aklýna gelenlerden tutun aklýna gelmeyecek bir çok þey dualar ile vücuda gelmekte, bu dualarýn esrarýna vakýf olmanýn insana korkunç bir iktidar, güç, kuvvet, ilim, derece, þan ve þeref kazandýrdýðý görülmektedir. Kayýp dualarý, kazanç dualarý, hastalýk dualarý, ilim dualarý, iktidar dualarý, þifa dualarý, bereket dualarý, sýrlarý bulma dualarý, hazine bulma dualarý, insanlarýn hallerine vakýf olma dualarý, bela musibete karþý dualar, zenginlik rahatlýk dualarý, insanlarýn muhabbetlerini sevgilerini kazanma dualarý, toplumda deðer bulma dualarý, hafýzayý kuvvetlendirme dualarý, yitikleri bulma, gidenleri geri getirme, deliliði giderme, kötü varlýklardan korunma dualarý, teshir etme, belalarý def etme, rüyalarda istediðini görme dualarý vs vs binler on binlerce dua vardýr.

Sual:Her þey dua ile oluyor ve dönüyor ise o zaman akla þu düþünce gelebilir. Her þey dua ile olduktan sonra çalýþmaya çabalamaya ve zahmet çekmeye ne gerek vardýr. Her þeyi insan dua ile halleder olur biter. Denilebilir.

Cevap: Evet her þeyde dua olacak ve duanýn hem fiili hem de kavli olduðu unutulmayacaktýr. Yani fiili ve hareket bir teþebbüs olacaðý gibi kavli teþebbüste bir olacaktýr. Hazýrcýlýða rahata konmaya yada haksýz kazanca çalýþmamaya taraftar olmayan bir din ve inanç her þeyi kýsa yoldan kazanmaya ve haksýzca elde etmeye zaten karþýdýr. Dua insana Allah katýnda deðer katýp kýymetini artýracaðý için ve acizliðini fakirliðini nakýslýðýný zaifliðini ve elinin ömrünün ilminin kudretinin kýsalý karþýsýnda Allahýn kudretini ilmini iradesini ve her þeyi gücü yettiðini göstermesi için eline verilen bir güç münacat müracaat dilek istek arzuhal ve iletiþim yöntemidir. Kudret eli her yere her þeye yetiþmeyenin insanýn kudret eli ilim eli her yere ulaþan yetiþen bir kudretten yardým isteme istimdad dileme istinat etme vesilesidir.

Duanýn sýrlarýna erenler kainatýn dilenciliðinden her þey karþýsýnda titremekten ve her kese karþý temellükten ve boyun eðmekten ve her kesten korkup çekinmekten kurtulup kudreti ilahiyeye ve rahmeti ilahiyeye iltica edip yönelip boyun eðip zilletten kurtulup izzete ve deðere ererler.Duanýn sýrlarýna erenler rablerinin gazabýný azabýný deðil rahmetini aciz ve zaif lisanlarý ve halleri ile celp edip çekerler.Duanýn sýrlarýna erenler mana ile hikmet ile sýrlar ile hakikat ile keramet ile beþaret ile hem hem olurlar.Dualarýn sýrlarý ile geçmiþi geleceði ve hazýr zamaný izni ilahi ile bilip görebilirler.Dualarýn sýrlarýna erenler ilahi sýrlara vakýf,manevi lezzetlere nail olurlar.Eþyanýn iç yüzünü mahiyetini bilirler.Dualarýn sýrlarýna erenler istemenin edebini hikmetini ve gereðini bilip ona göre neyi ne zaman nerede kimden isteyeceðini bilip ona göre hareket ederler.Dünyada dua ganimetini silahýný ve nimetini güzelce istimal edip deðerlendirip rahmete ve kereme mazhar olurlar. Vesselam. 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4834 Defa Okundu
2015-01-13

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır