KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖFKEYLE KALKAN CNAYET VE PþMANLýKLA OTURUR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÖFKEYLE KALKAN CNAYET VE PþMANLýKLA OTURUR

 Öfkeyle Kalkan Cinayet ve Piþmanlýkla Oturur

Kafkas haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Öfkeyle Kalkan Cinayet ve Piþmanlýkla Oturur” yazýsý;

Þeytanýn insanda iþlettiði en büyük damarlardan biriside öfke damarýdýr. Öfke damarý insanlarý ummadýklarý belalara, piþmanlýklara ve felaketlere götürür. Öfke ile kalkmak, konuþmak ve hareket etmek her zaman zarar getirdiði için atalarýmýz öfke ile kalkan zarar ile oturur demiþtir.

Evet öfke öyle dehþetli bir gazaptýr ki, öfke ile kalkanlar hep piþmanlýk ile boþanmalar ile cinayetler ile oturmuþlardýr. Kimisi öfkesi yüzünden ölüme, kimisi hapse, kimisi ise cinayete kurban gitmiþtir. Öfkenin sonu her zaman piþmanlýk ve zarar olmuþtur.

Nice toplumsal olaylar bir dakikalýk öfke sonucu meydana gelmiþtir. Cinayetlere, felaketlere, acýlara, kavgalara, çatýþmalar ve anarþiye giden yollar öfkelerden geçmiþtir. Anlýk ve dakikalýk göz kararmasý, öfke patlamasý ve gadap sonucu birçok yuvalar yýkýlmýþ, birçok insanlar ölmüþ, birçok felaketler meydana gelmiþtir.

Kimisi öfkesine yenilir cinayet iþler. Bir dakikada iþlediði cinayetin cezasýný piþmanlýk ve hapis ile binlerce milyonlarca saat çeker. Neden, nasýl ve niçin yaptým ahýný çeker. Hislerine ve gadabýna yenilmenin piþmanlýðýný duyar. Akýlsýzlýðýnýn cezasýný çeker.

Öfke bir anlýktýr ama neticesi bir ömür boyu piþmanlýktýr. Öfke bir anda gelir ama insanlarýn onlarca senesini çalar. Öfke göz döner el kana bulanýr. Öfke evleri yýkar, yuvalarý daðýtýr, ocaklarý söndürür, canlarý alýr. Öfke hapisleri, hastaneleri ve kabristanlarý doldurur.

Öfke taasup, cehalet, tarafgirlik, sabýrsýzlýk, gadap ile meydana çýkar. Hapishaneler, kabristanlar ve hastaneler öfkesine yenilenlerle doludur. Her tarafta öfke cinayetleri artarak çoðalmaktadýr. Bir anlýk öfke yüzünden bir aileden onlarca insan ölüyor. Bir topluluk katlediliyor. Binlerce kadýn veya erkek boþanýyor. Ýnsanlar sakat kalýyor. Evler daðýlýyor. Cinayetler iþleniyor.

Hilm ve yumuþak huylu olmak peygamberlerin hasleti olduðu gibi onun zýddý olan öfke ise þeytandandýr. Efendimiz öfkelenen insanlara “la taðdep” yani Öfkelenme; Öfke Þeytandandýr. demiþtir. Baþka bir hadiste ise” Öfkelenen öfkesin söndürmek için abdest alsýn, ayakta ise otursun, oturuyor ise saðýna uzansýn. Þeytanýn þerrinden Allah saðýnsýn demiþtir.

Þeytanýn Öfke Tuzaklarýna Dikkat !

Öfke þeytanýn elinde öyle bir tuzaktýr ki, o tuzak ile her gün binlerce insanlarý cinayet, gadap, kýskançlýk, haset, boþanma ve þiddet ve anarþi tuzaklarýna düþürür. Öfke tuzaklarýna düþürdüðü insanlarý katil, cani, hýrsýz, zalim suretine büründürür. Öfke tuzaðýna düþürdüðü insanlarý azaba, piþmanlýða ve azaba atar.

Öfke gözü döndürüp aklý kararttýðý için aklý giden ve gözü kararan insan hiçbir þeyi düþünmez ve akletmez. Adeta akýldan yoksun ve fikirden mahrum olur. Öfke ile yapacaðý olumsuz bir iþin neticesinde piþmanlýðý ve sonucu düþünmez. Bir anlýk öfkeye maðlup olur. Yapacaðý olumsuz iþin neticesinde katil veya cani olacaðýný, çoluk çocuklarýnýn yetim kalacaðýný, evinin daðýlacaðýný, hapislere düþeceðini düþünmez.

Bu sonucu düþünülmeyen öfke cinayetleri yüzünden baba katili, eþ katili, evlat katili, arkadaþ katili, akraba katili olanlarýn sayýsý ciltleri ve kitaplarý doldurmayacak kadar çoktur. Ailesini öfke ile katledip kendisin de öldürenlerin sayýsý küçümsenmeyecek kadar çoktur.

Þeytanýn öfke tuzaklarýna düþmemek için peygamberlerin hasleti olan hilm denilen yumuþak huylu ve sabýrlý olma yolunun tutulmasý gerekir.. Olaylar ve hadiseler ne olursa olsun. Çatýþmalar ve gerginlikler ne kadar þiddetli olursa olsun. Karþýdaki muhattab cahil ve zalim olursa olsun. Cehaletine, zalimliðine ve haline karþý yumuþak huyluluðu ve sabrý takýnmak gerekir. Öfke sonucu elinden çýkacak kötülük yüzünden periþan olacaðýný ve hayatýnýn kararacaðýný düþünmelidir. Öfke cinayetleri ve belalarý karþýsýnda Allaha sýðýnýp yüzünü dönüp gitmelidir.

Ýki vazoyu birbirine vurulsa bir kýrýlsa da öteki çatlayabilir. Ýki tarafta bu iþten karlý çýkmaz. Öfke öfkeyi doðurur. Yumuþak huylu olmak ise þiddeti ve öfkeyi soðutur. Öfkeye öfke ile karþýlýk vermek yerine sukut ederek ya da muhataba karþý tebessüm etmek öfkeyi suyun ateþi söndürdüðü gibi söndürür. Öfkesini yutan veya yenen asýl pehlivan olmuþ olur. Öfkesini yutan cinayetten, zarardan ve piþmanlýktan kurtulur. Bir ömür boyu  piþmanlýk çekmez. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 765 Defa Okundu
2015-01-19

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır