KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

12 MLYON ÖLü MüSLüMAN 12 ÖLü HRSTYAN ETMYOR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         12 MLYON ÖLü MüSLüMAN 12 ÖLü HRSTYAN ETMYOR

 12 Milyon Ölü Müslüman 12 Ölü Hristiyan Etmiyor

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “12 Milyon Ölü Müslüman 12 Ölü Hristiyan Etmiyor” yazýsý;

12 MÝLYON CÜCE MÜSLÜMAN ON ÝKÝ DEV HÝRÝSTÝYAN

12 MÝLYON ÖLÜ MÜSLÜMAN 12 ÖLÜ HRÝSTÝYAN ETMÝYOR

Her fýrsatta insanlarý haklarý, demokrasi ve özgürlüklerden dem vuran Avrupa birliði ve Amerika, çýkar ve menfaatleri söz konusu olduðu zaman demokrasi, özgürlük, terör ve güvenlik kýlýfý altýnda Müslümanlarýn baþlarýna bombalar yaðdýrýp, insan haklarýný ve demokrasiyi kendi çýkarlarýna ters düþtüðü zaman çok kolay bir þekilde rafa kaldýrabiliyor.

Kendisini insan haklarýnýn savunucusu ve hamisi, demokrasinin koruyucu ,hak ve özgürlüklerin teminatý gören batýlý milletler ne gariptir ki, çeþitli kýlýflar adý altýnda milyonlarca Müslüman’ý katletti, ülkelerini iþgal etti, kadýnlarý dul, çocuklarý yetim, ülkeleri baþsýz býraktý. Ekonomilerini çökertti, huzurlarýný bozdu ve hayatlarýný kararttý.

Müslüman ülkelerini sömürgeleþtirip, kendilerine hizmet etmeleri için baþlarýna diktatörler dikip, boyun eðmeyen Ýslam ülkelerini karýþtýrýp anarþi ve terör çýkartan, ekonomilerini batýrýp, baðýmlý hale getiren, gençliðini ve toplumlarýn ahlaklarýný gizlice ifsat ettiren bu millet ve devletlerin bugün baþýmýza insan haklarý savunucu kesilmesi ibretliktir.

Ýslam coðrafyasýnda Müslüman kaný akmasý için gece gündüz çalýþan bu topluluklar ve devletler nezdinde Müslüman’ýn maalesef beþ kuruþluk deðeri yoktur. Onlarýn nezdinde Hýristiyan bir hayvan müslümandan daha deðerlidir. Ýslam coðrafyalarýný demokrasi, insan haklarý bahanesi ile iþgal edip kan gölüne çeviren bu milletlerin ve devletlerin insan haklarý ve demokrasi söylemleri ve davalarý sadece kendi gibi inananlar ve düþünenler içindir.

Bu gerçeði Fransa da yapýlan saldýrýda bir kez daha gördük.12 insanýn öldürülmesi karþýsýnda yek vücut olup ayaða kalkanlar, on iki kiþinin katledilmesi karþýsýnda bir araya gelip terörü lanetleyenlerin nezdinde öldürülen Hýristiyan ve Yahudilere 12 dev Hýristiyan ve Yahudi muamelesi yapanlar. Bir Hýristiyan veya Yahudi’nin kýlýna zarar gelse yada kaný aksa dünyayý ateþe verenler ,kaygý endiþe bildirip ülkeleri tehdit edenler ayný durum Müslüman için söz konusu olduðu zaman kör ,saðýr, dilsiz ve akýlsýz hale gelip üç maymunlarý oynayabiliyorlar.

Onlarýn nezdinde ve katýnda 12 Hýristiyan veya Yahudi paha biçilmez deðerde varlýklar ve insanlar iken,farklý coðrafyalarda katledilen  12 milyon Müslüman ise kýymeti olmayan, deðersiz, basit, yaþama hakký bile olmayan, köle statüsünde varlýklardýr.Onlar nezdinde Müslümanlýk terör dinidir.Her ne kadar terörü kendileri besleyip, büyütüp, azdýrýp toplumlarýn baþýna bela etseler de onlarýn kamuoyunda ve filmlerinde terörist zaten  bellidir.

Irakta,Suriye de, mynnmarda ,doðu Türkistan da, sudanda, öteki zulüm gören Ýslami ülkelerde ölen öldürülen ,zulme maruz kalan ,ülkeleri iþgal edilen, çocuklarý yetim, kadýnlarý öksüz kalan hep Müslümanlar iken,buna raðmen maalesef bütün bu  terörlerin  adý Hýristiyan veya Yahudi terörü deðil Ýslam terörüdür..

Biz Onlarýn Peygamberlerine Ýman Ederken Onlar Bizim Peygamberimize Hakaret Ediyor.

Ne acýdýr ki, Hýristiyan ve Yahudilere gönderilen bütün peygamberlere iman etmenin imanýn þartý sayýldýðý Müslümanlar terörist gösterilip, peygamberlerine hakaret edilirken, Müslümanlara gönderilen ve milyarca tabisi ve inananý olan Ýslam dininin peygamberine hakaret etmek ise Hýristiyan ve Yahudilerin yanýnda basýn özgürlüðü ve inanç özgürlüðü sayýlmaktadýr.

Evet onlarýn nazarýnda öldürülen 12 Hýristiyan dev ve büyük görülüp yüceltilebir,çeþitli bahanelerle öldürülen 12 milyon mazlum Müslüman cüce görünüp aþaðýlansa da Allah katýnda bu böyle deðildir..Allah iman edenleri ve peygamberine iman edenleri yüceltip deðerli kýlar.Maddi güç,kudret ve iktidarlarýnýn büyüklüðü onlarýn Allah katýnda deðerli olduðu manasýna gelmez.

Onlarýn Müslümanlara bakýþ açýsý ve verdiði deðer batýl dinlerinin ve inançlarýnýn gereði hiç hükmünde olsa da þefkat ve merhamet ve adalet dini olan Ýslamiyet’te bir masum insaný öldürmek bütün insanlarý öldürmek gibi görülmüþtür. Ýslamiyet kafir olsun, ateist olsun, Hýristiyan veya Yahudi olsun mala, cana, ýrza, namusa, hayvana, aðaçlara bile zarar vermeyi yasak etmiþtir.

Bunun zýddýna hareket eden Müslümanlar ya bu milletlerin zulmüne ve aþaðýlanmasýna  maruz kalmýþtýr,ya aldatýlmýþtýr,ya öfkesine kurban olmuþtur,ya ruh hastasýdýr yada dine ve islama hizmet adý altýnda yine o toplumlarýn içindeki münafýklar Ýslam düþmanlarý tarafýndan Ýslamý terör dini göstermek için aldatýlmýþ cahil Müslümanlardýr.Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1873 Defa Okundu
2015-01-19

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır