KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HER ÞEYDE BR HAYýR VAR MýDýR?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         HER ÞEYDE BR HAYýR VAR MýDýR?

 Her Þeyde Bir Hayýr Var mýdýr?

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý ile “Her Þeyde Bir Hayýr Var mýdýr?” konulu söyleþi:

Sual: Her þeyde bir hayýr vardýr deniliyor. Gerçekten her þeyde bir hayýr var mýdýr?

Cevap: Toplumumuzda her þeyde hayýr vardýr kavramý daha çok insanlarýn baþlarýna gelen olaylar için kullanýlýr. Yani insanýn baþýna bir kaza gelir ölmez, ya da musibet gelir hasta olur, malýný kaybeder, istediði mal ele geçmez, dileði veya arzusu olmaz, o zaman kadere imandan gelen teselli ile her þeyde bir hayýr vardýr der. Baþýna gelen kazada ölmediði için insanlar kazayý hayýr görür. Baþýna gelen hastalýk sonucu ölmez ya da sakat kalmaz bunu hayýr olarak görür. Malýný kaybeder onda hayýr görür. Gitseydi ölmesi gereken yolculuða gitmediði için yaþadýðý için onda hayýr görür. Aldýðý bilete bir para çýkmaz. Her þeyde bir hayýr var der kabul eder. Belki bilete para çýksa sapýtacaktým’ der teselli bulur. Belki þer gördüðü bazý engeller, aksaklýklar, sorunlar ve eksikliklerin zamanla kendisini þerlerden koruduðunu görür her þeyde bir hayýr var der.Ya da hayýr olarak gördüðü bir çok þeyin onu zarara,harama,isyana ,günaha ,hýrsa sevk ettiðini görünce ne kadar büyük bir þer olduðunu fark eder.Ve her þeyde bir hayýr varmýþ der.

Bazen de zahirde þer görünen birçok olay bir zaman sonra hayra tebdil eder. O zaman insanlar o þerrin hayýr olduðunu anlar bu sözü söyler. Kimisinin evladý ölür, isyan eder, kimisinin eþi ölür, malý elinden çýkar, hasta olup bir uzvunu yitirir, kaza geçirip ölmez, gitmesi gereken yere gidemez, görünüþte hep olumsuz görünen birçok olaylarýn ardýnda belki trilyonlarca hayýr vardýr.

Ýnsan bütün zamanlarý, olaylarý ve hadisatlarý bir anda hepsini bir arada göremez. Vücuda gelen olaylarýn, hadiselerin, iþlerin, vukuatlarýn ve belalarýn mahiyetlerini, camiyetlerini ve hakikatlerini göremediði için teselli bulmak için o iþleri hayra yorar. Bazen belalar, musibetler, hastalýklar ve acýlar insanlarý zahirde üzer, olumsuz durumlar bazen sýkýntý verir, acý çektirir ama neticeleri itibariyle o insanlarý hidayete, nura, hakikate, rahmete ve hikmete sevk edince insan o þer görünen iþin hayýr olduðunu anlar ve “Demek bu iþte hayýr varmýþ”.der. Bazen insanlar maðlubiyetten bile ders çýkarýr vardýr bunda bir hayýr der.

Evet, kadere iman edip eþyanýn ve varlýklarýn hakikatini bilen insanlar; baþlarýna ne gelirse gelsin o iþte kendisi için hayýr olduðunu bilir. Baþýna gelen musibetlerde, hastalýklarda ve kederlerde Allahýn ihtarýnýn olduðunu bilir. Bunu hayýr görür. Baþýna gelen belanýn günahlarýna kefaret olduðunu bilir. Zenginliðin kendini saptýracaðýný bilir fakirliðine itiraz etmez, Allahýn kedisine evlat vermemesinin kendisi için hayýr olduðunu bilir isyan etmez. Baþýna gelen musibetlerin makamýný yükselterek cenneti kazandýracaðýný düþünüp þekva etmez.

Her þeyinin, her þeyi idare eden, her þeyi ilmiyle bilen, kudretiyle tahtý emrinde tutan bir zatýn elinde olduðunu bilen insanlar,her olumsuz olaylar karþýsýnda tevekkül eder,iman eder,teslimiyet gösterip boyun eðer.Baþýna gelen her iþte bir cemali hikmet ve kemali adalet görüp isyan etmez.Her þeyde bir hayýr vardýr.Rabbim benim için her þeyin en hayýrlýsýný takdir etmiþtir ,Hayýr isteyene hayýr verir.Þer isteyene bile yine hayýr verir. Teslimiyeti ile kederden kurtulur.

Eðer insan hüsnü niyet ve imanla her þeyde bir hayýr olduðuna inanýyorsa baþýna gelen olumsuz iþlerde dahi hayýr görecektir.. ‘Baþýnýza gelen bütün kötülükler kendi nefsiniz yüzündendir’. Ayetinden aldýðý ders gereði olarak o þerleri dua, istiðfar, tövbe, ibadet ile hayra çevirmeye çalýþýr. Bela ve musibetle aklýný baþýna almaya çalýþýr. Baþýna gelen musibet ve belalardan ders almaya çalýþýr. Baþa gelen sýkýntýlarý ilahi ikaz ve ihtar olarak görüp kendine çeki düzen vermeye çalýþýr. Kaybettiklerini þer olarak deðil hayýr olarak görür. Þer bildiði iþlerin neticeleri itibariyle hayýr olabileceðine kanaat eder.

Birçok insan deneyimleri ve yaþadýklarý olaylar ve hadiseler neticesi olumsuz görünen birçok iþin ve tecrübenin zahirde þer görünse de hakikat ve netice itibariyle hayýr olduðunu zamanla anlar. “Demek her þeyde bir hayýr varmýþ” demek zorunda kalýr. Milyonlarca ihtimali olan olaylarýn hayýr ile sonuçlanmasý bu iþte bir hayýr var dedirtir insana..

Biraz daha hýzlý gitseydim þöyle olabilirdi, biraz gecikmeseydim þunlar olabilirdi, unutmasaydým þu olabilirdi, þuna karþýlýk verseydim þu olabilirdi, þunu kazansaydým þöyle olabilirdi, þuna uysaydým þu iþ baþýma gelebilirdi, vb gibi söylemler hep rahmet eseri olarak o iþlerdeki Allahýn inayetini göstermektedir.. Her þeyde hayýr görenlerin Allahtan gelene hüsnü zan ile bakmasý sonucu hayýr olur. Allahýn rahmetinden ümit kesilmediði için her þeyde þer yerine hayýr görülür. Bu ise mümin için güzel bir teslimiyet ve tevekkül halidir.

Her þeyde bir hayýr vardýr diyen kaybettiklerine, belalarýna, hastalýklarýna, kederlerine, felaketlerine üzülmemeli. Allaha itimat edip, hüsnü niyet ile iman etmelidir.. Rabbinin kendisine rahmet ve merhamet ettiðini düþünüp her þeyi hayra yormalý bu teslimiyet ile isyandan ve dalaletten kurtulmalýdýr.

Sual: Her þeyde bir hayýr var deniliyor. Þer olan iþlerde nasýl hayýr oluyor. Bu çeliþki deðil midir?

Cevap: Haþa ve kella Allah þer yaratmaz insan imtihan için yaratýlanlarý kendi iradesi ile þerre çevirir. Mesela Allah imtihan için yarattýðý maddeleri insanlar tutar þerde kullanýr. Soda yerine cin tonik içer. Helal olan yerine gider kötü ve necis olaný yer. Nikâh yerine gider zinayý tercih eder.

Mesela insan için yaratýlan ateþ umumiyetle hayýrlý olan iþler için yaratýlmýþtýr. Ýnsan onunla gidip evi yakarsa þer olur. Allah her þeyi zýddý ile yaratmýþtýr ki aslýnýn mahiyeti ortaya çýksýn. Karanlýk aydýnlýk ile hak batýl ile güzel çirkin ile bilinir. Þeytanýn yaratýlmasý dahi þer deðil hayýrdýr. Þeytana uyanlar asi, nemrut ve firavun ebu cehil olurken uymayanlar ise peygamber, evliya ve kâmil insanlar olmuþtur. Þeytanýn elmas ruhlar ile kömür ruhlarý ayrýþtýrmasý ve cennetlik ile cehennemlikleri tefrik etmese þer deðil hayýrdýr.

Allahýn emrettiði ama bizim yapmadýðýmýz ya da nehy ettiði ama bizim yaptýðýmýz iþlerde hayýr var demek hikmeti ilahiyeye ve kudreti ilahiyeye iftira etmek olacaðý için doðru olmaz. Ama Hissi, duygusal veya nefsi olarak veya emri olarak yaptýðýmýz iþler neticesi baþýmýza gelen olumsuz iþlerde Kaderi ilahiyenin de payýný düþünüp vardýr bu iþte bir hayýr demek yanlýþ olmaz.Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6773 Defa Okundu
2015-02-16

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır