KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BATýNýN LABORATUVARLARýNDA ÜRETLEN ÝSLAM TERöR ÖRGüTLER

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         BATýNýN LABORATUVARLARýNDA ÜRETLEN ÝSLAM TERöR ÖRGüTLER

 Batýnýn Laboratuvarlarýnda Üretilen Ýslami Terör Örgütleri

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Batýnýn Laboratuvarlarýnda Üretilen Ýslami Terör Örgütleri” yazýsý:

Irak ve Suriye de Müslümanlarla savaþan iþid, Afrika ülkesi Nijerya da Müslümanlarý öldüren boko haram terör örgütü, Afganistan ve farklý yerlerde terör faaliyetleri yürüten el kaide gibi oluþum ve örgütler batýnýn laboratuarlarýnda fitne, terör, anarþi, ayrýlýk için oluþturulmuþ. Oradan da Müslüman coðrafyasýnýn rahmine atýlarak doðurtulmuþ gayri meþru Ýslami terör örgütleridir.

Haçlý ordularýnýn lejyoner gruplarý olan bu guruplarýn Ýslam, Kur’an, iman ve din ile alakalarý yoktur. Çünkü bunlarýn savaþtý, öldürdüðü, periþan ettiði, yakýp ve yýktýðý, katlettiði insanlarýn neredeyse çoðunluðunu mazlum Müslümanlar oluþturuyor.

Batýlý Þer ittifaký devletlerin plan, proje ve senaryolarý ile oluþturulup içimize atýlan bu gayri meþru Ýslami terör örgütleri, þuuruz, cahil, safdil, kandýrýlmýþ insanlardan oluþturulduðu gibi, islama düþman olan, batýlý milletlerinden içerisinden de gönüllü seçilmiþ bir lejyoner topluluðudur.

Bunlarýn davasý ne Ýman, ne Müslümanlar, ne hilafet, ne þeriat nede Ýslam devletidir. Çünkü yaptýklarý uygulamalar, savunduklarý fikirler, yaþadýklarý hayat tarzý ve inanç sistemleri Ýslam ile alakasý yok. Kuran ve Ýslam ve þeriat adýna yaptýklarý katliam ve cinayetlerin islamýn adalet ve rahmetiyle ilgisi olmadýðý gibi Kuranýn hükümleri ile de hiçbir alakasý yoktur.

Ýslamý, terör dini, kaos dini, þiddet dini, cahillerin ve bedevilerin dini olarak göstererek islama karþý batý toplumlarýnda bir nefret, öfke ve düþmanlýk tohumlarý atan bu örgütlerin ipleri, hakkýn ve doðruluðun ve iman ehlinin elinde olsaydý bu terör, anarþi, katliam ve maðduriyetler yaþanmazdý.

Kendini ÝÞÝD DEVLETÝ, Ýslam mücahiti, Ýslam kahramaný, þeriat ordusu askeri olarak lanse edeceksin ama terör devleti Ýsrail’e gelince ‘bizim onlarla iþimiz yok’ diyeceksin. Onlarý býrakýp ehli kýble, ehli mezhep, ehlisünnet olan Müslümanlarý kýtýr kýtýr keseceksin. Müslümaný münafýklýkla, kâfirlikle, zýndýklýkla, dalalet içerisinde olmak ile suçlayacaksýn ve öldüreceksin. Ama Müslüman’a zulüm eden kâfir, zalimlere gelince bizim onlarla iþimiz olmaz diyeceksin.

Demek bunlar batýnýn fitne laboratuarýnda oluþturulan gayri meþru eli kanlý terör örgütleridir.Zahiren Müslüman görünen ama hakikat cihetinde islama ve Müslümanlara düþman, Ýslami terör örgütü göstermek, Ýslami fobi ya yý körüklemek için programlanmýþ güdümlü lejyoner askerlerdir.

Þeriat devleti, hilafet devleti, Müslüman savaþçý kýlýfý altýnda Müslüman coðrafyasýný kana bulayan, Müslüman ülkelerde karýþýklýk çýkaran ve bölmeye çalýþan, saf dil Müslümanlarý kandýrýp saflarýna katan bu merhamet, þefkat, insaf, akýl ve idrakleri ellerinden alýnan fitne topluluklarý kuzu postuna bürünmüþ kurtlar ve vahþilerdir.

Ýslamý terör ile yan yana koyup, o vahþet karesinin içerisinde göstermeye çalýþan bu oluþumlara karþý islamýn ahlaki, içtimai, idari hükümlerinin güzelliklerini izhar etmek için mücadele vermek her Müslüman’ýn üzerinde bir vazifedir. Gerçek ve doðru Ýslam’ý kitaplardan ve parlak maziden alýp hayatýmýza uygulamadýðýmýz sürece, geçmiþin adalet, hakkaniyet, hukuk özlemi bir kuru bir söylemden öteye geçmediði sürece terör cahiliyetten daima beslenecektir. Ýslam ülkelerinde kan ve gözyaþý kendisine Müslüman diyenlerin eliyle devam ettirilecektir.

Aslýnda Müslümanlarýn hariçte düþman aramalarýna gerek yoktur. Çünkü Müslümanlarýn en büyük düþmanlarý öncelikle kendi nefis ve þeytanlarýdýr. Sonra kötü ahlaklarý, cahiliyetleri, zaruret ve itilaflarýdýr. Bu iç düþmanlara karþý ise silahlarý, ilim, doðruluk, marifet, sanat, ittifak ve hürmet, merhamet ve kuran ahlak ile ahlaklanmaktýr. Bu hasletler olmadýðý sürece Müslüman olarak terör adýmýz vahþet göbek adýmýz cahiliyet baþ tacýmýz olacaktýr. Cehalet bataklýklarý kurutulmadýkça anarþi, terör ve vahþet sinekleri daima olacaktýr. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1938 Defa Okundu
2015-03-02

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır