KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KADýNA ÞDDET VE PEYGAMBERN EþNE OLAN KöRDüðüM AþKý

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KADýNA ÞDDET VE PEYGAMBERN EþNE OLAN KöRDüðüM AþKý

 Kadýna Þiddet ve Peygamberin Eþine Olan Kördüðüm Aþký

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Kadýna Þiddet ve Peygamberin Eþine Olan Kördüðüm Aþký” yazýsý:

Þefkat kahramaný ve Allahýn emaneti olan kadýnýn erkeðin baþýnýn tacý gözünün nuru ve evinin sultaný olmasý gerekirken elinin tersi, þiddetinin kurbaný, dayaðýn merkezi, küfrün kalesi, hakaretinin baþkahramaný ve cinayetin kurbaný olmasý Ýslam ve insanlýðýmýz için utanç halkasý ve zillet baðýdýr.

Bir senede sadece eþ cinayetine kurban giden kadýnlarýn sayýsýnýn 350 civarýnda olmasý, kadýnýn toplumda nasýl deðersizleþtirildiðini ve basit bir meta ve mal haline getirildiðini göstermesi açýsýndan insanlýðýn sukutu olduðu gibi ruhlarýn, kalplerin ve akýllarýn da cinnetidir.

1400 Sene önce insanlýða rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin eþlerine olan þefkati ve merhameti ve sevgisi asýrlara çarpa çarpa ve haykýrarak hadisler, alimler, abidlerin mücedditlerin ve kuran tefsirlerinin vasýtasýyla bizlere geldiði halde o þefkati rahmeti ve sevgiyi eþlerinden sergileyenlerin insanlýðý, imaný ve Müslümanlýðý þüphelidir.

Peygamberimizin eþi Hz Aiþe Validemize sadakatini, sevgisini, muhabbetini ve samimiyetini ve þefkatini gösteren ve eþine þiddet uygulayan, onu aþaðýlayan, onu tahkir eden, onu aþaðýlayan ve öldürenlere ders olmasý gereken ibret vesikasýdýr.

Hz Peygamberin biricik eþi, Hz Ebu Bekirin kýzý ve müminlerin annesi Hz Ayþe bir gün Efendimize Yemenli 11 kadýnýn hikayesini anlatýr. Anlatýlan kadýnlar içerisinde Ümmü Zerr adlý kadýnýn sevdiði ve muhabbet ettiði eþinin kendisini býrakýp baþka bir kadýný almasýna raðmen eski eþi Ebu Zerr’in cömertliðini ve iyiliðini unutmadýðýný anlatýr.

Bu hikâye karþýsýnda Efendimiz: ”Korkma ya Ayþe, Ben Ebu Zerr gibi yapmam. Seni boþamam. Biz hep birlikte yaþayacaðýz.” Deyince Hz Ayþe, Efendimizin kendisine olan sevgisini ölçmek için ona sorar. “Ya Resulallah Beni nasýl seviyorsun?” Peygamber Efendimiz “Ya Ayþe ilk gün ki gibi. Kördüðüm gibi.” der. Yani sevgisini öyle kalbine nakýþ nakýþ iþlemiþ ki ki hala ilk gün ki gibi taptazedir.

Öyle sevgisini duygularýna kördüðüm gibi düðümlemiþ ki, hiçbir kuvvet, hiçbir dedikodu, hiçbir söz ve hareket o kördüðüm olmuþ duygularý çözemez. Hiç bir zaman, mekân ve ortam ve hiç kimse o sevgiyi eksiltip ve soðutup ve zevale uðratmaz.

Yani sevgi gençlik ve güzelliði zamanýnda çokken, yaþlanýnca ve çirkin düþünce eksilecek  deðildir. Ýmasý ve ilaný ile bütün ümmeti ve insanlýða evlilik gibi kutsal bir kurumun baþý, ortasý ve sonun bir olmasý gerektiðini ibretlik sözüyle göstermek istemiþtir.

Evet Efendimiz Hz Ayþe validemize gösterdiði sevgisinin ölçüsü, Allah rýzasý üzerine kurulduðu için ve þehevi arzular, güzellik ve menfaat üzerine kurulmadýðý için evlilik, sevgi ve muhabbetin zaman geçmesiyle ve zeminin deðiþmesiyle eksilmek yerine daha da ziyadeleþmiþtir. Evlilik ve sevgi baðlarýný muhabbet, aþk, saygý, sadakat, hürmet ve merhamet düðümleri ile kördüðüm gibi baðladýðý için çözülmeyecek bir bað hükmüne geçmiþtir.

Evet belki zaman geçmesiyle her þeyde ünsiyet kesp eder ve ülfet peyda eder, nefislerde býkkýnlýk ve usanç meydana gelir. Her þeyin yükselme, düþme dönemleri vardýr. Bu zeval bulma ya da deðiþme ve baþkalaþma halleri görülür. Yeni olan ile eski olan arasýnda farklýlýk olur. Baharýn neþesi ile kýþýn neþesi bir olmaz. Taptaze olan malzemeler ile bayatlayan bir olmaz. Ama evlilik nisbeti fani ve zeval bulan ve geçici hayvani hisleri tatmin maksadý gütmediði zaman, yeniliðini güzelliðini tazeliðini korur. Çünkü eðer evlilik temelinde denklik, hürmet, merhamet, saygý ve sevgi ve sadakat olmazsa kalpler birbirine bakmazsa, gönüller birbiri için acý çekmezse, gönüller birbirinde fani olup sevginin, aþkýn, muhabbetin masumiyetini korumazsa kalpler birbiri için atmazsa, kalpler birbiri için yaþamasa ve aþk ve muhabbet ateþleri sevgi hürmet ve merhamet odunlarý ile canlý tutulmazsa o evlilik söner gider ve üþütür. O evlilikte þiddet,öfke ve zulümler baþ gösterir.

Hele birde aþk ve sevgi küçük dünyevi menfaatler ve þehevi arzular üzerine bina edilmiþse o pamuktan ipliklerle baðlý olan sevgi, aþk ve muhabbet baðlarý çabuk kopar. Dünyevi evliliðin baþý, bazen arzularýn ve duygularýn baskýnlýðý ve tatmin edilmesi vesilesiyle güzelmiþ gibi görünse de ortalarda ve sonlarda ayrýlýklara, boþanmalara ve ihanetlere kadar gider.

Toplumda 35 yaþýndan sonra kadýn ve erkekler arasýnda görülen sadakat  kaymalarý ve iki tarafýn eþlerini aldatmalarý meyli ve yeni bir aþk, arzu ve sevgi arama teþebbüsleri gösteriyor ki; baþý, ortasý ve sonu bir olmayan evliliklerde eþlerin kalpleri bir zaman sonra birbirine yabancýlaþýp, birbirinden uzaklaþýr. Yeni sýðýnak, yeni teselligah, yeni bir sýcak ocak arayýþýna  girer.

Yalnýzlaþan kalpler, eþinde sevgi, muhabbet, ilgi ve alaka görmeyen taraf, o kaybettiði ve muhtaç hissettiði þeyi dýþarýda aramaya baþlar. Ýncelen evlilik, sadakat, muhabbet baðlarý çabuk kopar. Sevgi açlýðýný, muhabbet eksikliðini, ilgi ve alaka ihtiyacýný, sevilme katsayýsýný artýrma iþtiyakýný hayallerde, dýþarýlarda ve baþka yollarda arar. Açlýðýný bir þekilde gidermeye çalýþýr. Ýlk günkü gibi olmayan, büyüsü bozulan, rengi kaçan, manasý giden, güzelliði giden, baharý biten, neþesi tükenen evliliðinde bir kurtuluþ, çýkýþ arar. Küçük bir emare, iþaret, etkileþim, yakýnlýk ve iyilik gördüðü zaman namahremlerden onlara yönelir. Pamuk ipliklere baðlý hale gelen evliliðini bitirir. Boþanýr ya da aldatýr. Ya da öldürür.

Amma evlilik rýzayý ilahi ve muhabbet, saygý, merhamet, hürmet eksenli olursa, eþler evlerini bir cennet bahçesi, evlatlarýný cennet çocuklarý, eþlerini cennet hurisi olarak görür. Evliliðin nispeti ebedi hayat için olur. Ebedi hayat yolunda ebedi arkadaþý olan eþini kaybetmemek için onu hayra, iyiliðe çaðýrýr. Ona hayrý tavsiye eder. Evlilik þehevi arzular ve duygular eksenli olmayacaðý için ebedi hayat arkadaþýnýn yaþlanmasý veya çirkinleþmesi ona olan muhabbetini ve sevgisini eksiltmez. Çünkü eþim þimdilik yaþlý, çirkin olsa da onun ebedi bir gençliði var diye düþünür. Ona merhamete ve hürmeti ziyadeleþir. Eþini, çocuklarýnýn annesi veya babasý, evinin direði, geçiminin kaynaðý, sýrtýný dayadýðý yoldaþý olarak görür. Eþinin yardýmcýsý ve sýrdaþý olarak görür.

Evlilikte zaman geçtikçe ve ömür bittikçe evlilik sevgisi ve muhabbete azalmak yerine, zevale uðramak ve incelmek yerine kalýnlaþýr. Muhabbet, sevgi, ahde vefa ve hoþgörü kördüðümlerini ölümden baþka kimsenin çözemeyeceði hale gelir.

Efendimizin eþlerine gösterdiði sevgi, muhabbet ve ahde vefa tazeliðini ahir ömrüne kadar muhafaza etmiþse bu zamanýn evlileri de bunu yapabilirler. Boþanmalarýn sudan sebeplere ve basit nedenlere indirgendiði, sudan sebeplerden evliliklerin yýkýldýðý bu zamanda nebevi evlilik düsturlarýna uyanlar ve sevgilerini ve muhabbetlerini kalplere nakþedip duygulara düðümleyenler ayrýlýk yýkýmlarýna, boþanma felaketlerine ve ayrýlýk acýlarýna maruz kalmazlar. Ýlahi kriterlere göre ve nebevi düsturlara göre izdivaç yapanlarýn evlilikleri ve muhabbetleri Efendimizin izdivacýndan farklý olmayacaktýr. Evlilik nefislerin elinde oyuncak olmayacak. Evlilik üç günlük evcilik oylunu olmayacak. Evlilik pamuk ipliklerine baðlý olmayacaktýr. Eþler arasýnda atýlan nikah, sadakat ve sevgi  kördüðümleri ancak ölümle çözülecektir. Nice evli çiftler vardýr ki elli yýllýk evliliklerini ilk günkü gibi yaþamýþ ve bitirmiþlerdir. Ne mutlu o çiftlere ki evliliklerinin baþý da huzur ortasý da mutluluk sonu da saadet olmuþtur. Veyl olsun ve yazýk o insanlara ki, ne çok hayaller ile ne tatlý heyecanlar ile ne büyük beklentiler ile evlendikleri eþlerinin beklentilerini boþa, umutlarýný keder ve acýya, hayallerini kâbus ve feryada ve hayatlarýný zehire çevirerek mahvetmiþler ve mahvediyorlar. Muhammed Þamil Kafkasyalý

Not: Kadýna þiddete son,kadýn cinayetleri dursun,kadýna eþit haklar diye baðýran feminist kesimlerin yöntem ve usulleri çözüme katký saðlamaktan ziyade körüklemek ve kadýn ile erkek arasýndaki çatýþmayý artýrýp uzlaþmayý dinamitlediði için bu kesimlere itibar etmeyip çözümü kuran ahlaký ve sünnet odaklý bir çerçevede çözümü için destek olalým.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 945 Defa Okundu
2015-03-10

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır