KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PEYGAMBERE SALAVAT GETRMENN KýYMET VE EHEMMYET

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         PEYGAMBERE SALAVAT GETRMENN KýYMET VE EHEMMYET

 Peygambere Salavat Getirmenin Kýymet ve Ehemmiyeti

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Peygambere Salavat Getirmenin Kýymet ve Ehemmiyeti” yazýsý:

Peygamber Efendimiz’e Salavatý Þerife getirilmesini “Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler sizlerde ona salat ederek ona teslimiyetle selam verin.” ayeti kerimesi ile Rabbimiz emrettiði için kýymeti büyük ve faziletlidir. Salavatý þerife, Peygamber Efendimiz’e yakýnlaþmak ve Onun þefaatine mazhar olmak için bir nurani vesiledir. Her getirilen salavatýn o insana kazandýracaðý büyük manevi karlarý yanýnda Allaha götürecek vesile olmasý cihetiyle huzur verici bir yönü vardýr. Peygambere getirilecek olan salavatý þerifeler ile kul, Peygamberi ile arasýnda nurani bir yakýnlýk baðý, dostluk ve muhabbet baðý tesis etmiþ olacaktýr.

Her getirdiði salavat, Peygamber Efendimiz’e takdim edildiði zaman bir nevi Peygamber o insaný tanýyacak ve o insana mukabele edecek ve onu unutmayarak yevmi mahþerde kurtuluþu için Allaha yalvararak þefaatçi olacaktýr.

Peygambere getirilen her için  salavat için Allah da o kula on salat edecektir. Ve bu salatlarý hürmetine o kulun on günahýný affedeceði  gibi, getireceði salavatlar sayesinde yevmi mahþerde Efendimizin þefaati ona ulaþacaktýr. “Kýyamette insanlarýn bana en yakýn olana bana en çok þefaat getirendir.” hadisi þerifinin gösterdiði müjdeye nail olacaktýr.

Peygambere getirilecek olan salavatlara hem Efendimiz mukabele edeceði gibi hem de Allah o salat getirenlere Peygamberin hatýrý için salat edecektir. Allahýn melekleri dahi o Peygambere salat getirenlere salatý selam ederek onlarý anacak ve o kullarý daima hatýrlayacaklardýr. Allah ve Resulü ve melekleri tarafýndan hatýrlanmak ve onlarýn salatlarýna mazhar olmaktan büyük bir bahtiyarlýk var mýdýr acaba.

Peygambere salatý selam edenlerin salatlarý ve o salat getirenlerin adlarý ve kimlikleri Peygamber Efendimiz’e nerede olurlarsa olsun ulaþacaðýný þu hadisi þerif haber veriyor. “Bana salat edin çünkü nerede olursanýz olun sizin salatýnýz bana ulaþýr.” Yine Efendimiz’e getirilen salavatlara Efendimiz mukabele edip karþýlýk verdiðini þu hadisi þerif haber veriyor. “Bana selam veren hiç bir kimse yok ki, ben onun selamýna cevap verinceye kadar Allah bana ruhumu iade etmesin.”

Peygamberimize getirilen salat ve selamlardan Peygamber Efendimiz seyyah meleklerinin vasýtasýyla haberdar olmaktadýr. O melekler Efendimiz’e kim salatý selam ederse onlarýn salatlarýný ona ulaþtýrmaktadýr. Bu ulaþan salavatlar neticesi o insanlarý, Peygamber tanýmýþ olacaktýr.

Eðer salatý selam Allahýn emri ise ve Peygamberimizin tavsiyesi ise o zaman dilimizi o kutlu Zata salat etmeye alýþtýrmalýyýz. Allah, kullarýna hayýr olana ve fazileti olanlarý emreder. Faydasý olamayan þeyleri emretmez.

Eðer salatý þerifler sayesinde Peygambere yakýn olacaksak dilimizden o kutlu Peygamberin adýný düþürmemeliyiz. Bu yakýnlýða vesile olacak en kolay yollardan birisi olan salavatý þerifeler ile o kutlu Zata dünyada manen ve ahirette ise komþu olma þansýný elde edebiliriz.

Eðer salavatý þerifeler Efendimiz’i, makamý Mahmut’a ulaþtýracaksa o zaman o þefaat makamýný kazanmasý, bize þefaat vesilesi olacaðý için dilimizde salavatlarý vird yapmalýyýz. Salavatlarla o Rabbinin razý makamýna çýkmasý bizim için rahmettir.

Eðer salavatý þerifeler Peygambere yakýn olmak, Onun sevgisini ve muhabbetini kazanmak vesilesi ise ve bütün mahlukat Ona salat ederek Onun sevgisini kazanmaya çalýþýyorsa bizler dahi o kutlu Zata salavat getirmeli ve Onunla aramýzda salavatlarla muhabbet tesis etmeliyiz. Sevgisini kazanmalýyýz.

Eðer her yönü ile ahlaký ile örnek alýnacak yegane ve biricik insan o kutlu Peygamber ise ve Allah katýnda en sevgili ve sevimli olan o zat ise o zaman Allahýn sevgilisine salavatý þerifelerle sevgili olmaya çalýþmalýyýz. Habibine habip olmalýyýz.

Eðer insanlarýn en merhametlisi o ise, þefkatin müntehasý o ise ve yevmi mahþerde Peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediði bir zamanda o ümmeti ümmeti diyecekse o zaman sevilmeye en layýk olan, ismi anýlmaya en layýk olan, muhabbet edilmeye en layýk olan o ise o zaman o kainatýn sevgilisinin adýný ve namýný dilimizden sabah ve akþam düþürmemeliyiz. O kutlu Zata her daim salavatý þerife getirerek onu anmalýyýz.

Eðer Allah yevmi mahþerde konuþtuðumuz ve sarf ettiðimiz her kelam için bizleri hesaba çekecekse o zaman dilimizde Allah’ýn kelamý ve Peygamberini salavatý olmalý ki, mübarek kelamlardan dolayý hesaba çekilmeyelim. Boþ ve faydasýz sözler ve kelamlar ve þarkýlar yerine Efendimizin adýný analým. Ona salât edelim.

Ümmetine saadeti ebediyet müjdesini getiren, islamiyet gibi güzel bir dini takdim eden, Kuran gibi bir rehber hediye eden, güzel ahlaký tavsiye eden ve ümmetinin bütün sýkýntýlarý kendisine aðýr gelen þefkat, merhamet ve kerem sahibi bir Peygamberi salavatý þerifeler ile anmak, ona muhabbet etmek ve hatýrlamak ve anmak en büyük sünnet ve vazifedir. Peygambere karþý ahde vefadýr.

Hem o kutlu Peygambere salavat getirmeye vesile olan sözler ruh, akýl ve kalp için büyük faziletleri ve faydalarý dahi vardýr. Huzur, rahatlýk, sükunet verici özelliði vardýr. Peygamber vasýtasýyla, Allahýn muhabbetini kazanma vesilesi vardýr. Salâvatý þerifeler hem dünyevi hem de uhrevi noktada kazancý olan mübarek kelimelerdir. Uhrevi olarak büyük sevaplara vesile olduðu için adeta sevap hazinesi hükmündedir.

O halde salavatý þerifleri her daim hayatýmýzýn vazgeçilmezi yapmalý ve o salavatlarla duaya baþlamalý ve dualarý salavatlarla bitirmeli. Bir iþe Allahýn ismi ve  salavatý þerife ile baþlamalý, salavatý þerifelerle yola çakmalý. Nedamet ve yardýmlarda Allahýn isminden sonra salavat getirmeli. Ýnsanlarla karþýlaþýnca salavatla musafaha yapmalý, Onlara koku ikram edince salavat getirmelidir. Her iþe, her yöneliþe, her baþlayýþa, her söyleyiþe, her  deyiþe salavatý þerife ile baþlamalý. Salavat getirmek bidattir diyen bidatçilere aldanmamalýdýr. Salavatý þerif sevgiliyi anmak, onu hatýrlamak, ona sevgini ispat etmek, onu sevdiðini göstermek, ona uyduðunu belirtmek, ona minnetini göstermek, ona baðlýlýðýný ispat etmektir.

Salavatsýz bir ömür ve dil ve hayatta hayýr olmaz. Peygamberi anmayan ve hatýrlamayan ve onunla iletiþim ve bað kurmayan dillerde, kalplerde ve gönüllerde hayýr olmaz. Kainatýn ve Allahýn sevgilisini anmayan ve muhabbet etmeyen insanlarda hayýr olmaz. Peygamberi sevmeyen, anmayan, hatýrlamayan ve baðlanmayanlarý Allah dahi sevmez ve onlara nazar etmez. Çünkü Rabbimiz ‘De ki: eðer Allah’ý seviyorsanýz, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn…” (Al-i Ýmran:31) ayetiyle kendisini sevmenin ölçüsünü Peygamberine ittiba etmekte ve onu sevmekte görmektedir. Peygambere salât ve sünnetine ittiba ile sevmeyeni Allah nasýl sevsin. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6658 Defa Okundu
2015-03-17

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır