KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KöHNE ÞEHRN SATLýK LüKS DARELER

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KöHNE ÞEHRN SATLýK LüKS DARELER

 Köhne Þehrin Satlýk Lüks Daireleri

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Köhne Þehrin Satlýk Lüks Daireleri” yazýsý:

Bir þehir düþünün yollarý çamurdan geçilmiyor. Yazý kýþý sonbaharý çamur içinde. Yollarý çukur içinde. Metre kareye bazen üç beþ tane çukur düþüyor. Yollarý çukur içerisinde çukurlarý su içinde. Zannediyorsunuz ki bu çukurlarý düþman gelmiþ te onlara karþý mevzi olsun diye kazýlmýþ. Hazýr kýta mevzi misali.

Yollarý çukur, bozuk ve stabilize, kaldýrýmlarý ise parça parça ve taþlara basýnca tepene kadar çamur çýkýyor. Her gün çamur deryasýnda yüzmek bedava. Yollarý çukur ve çamurdan geçilmemesi yetmiyor mahalleleri bakýmsýz ve harabeye dönmüþ bir þehir burasý.

Köhnemiþ ve iç karartan bu þehirde sosyal alanlar, parklar, çocuklarýn koþacaðý oyun alanlarý yok denecek kadar az ve bakýmsýz. Þehir yapýsý çaðdaþ çarpýk bir hal almýþ. Bir tarafta yýkýntýlar yanýnda yeni binalar. Binalar lüks hatta müteahhitlerin ilanlarýna göre süper lüks satýlýk daireler þeklinde yazýlmýþ ilanlarda.

Binalarý güya lüx olmaya baþlayan bu þehrin yollarý çukurlar ovasý, kaldýrýmlarý çamur deryasý olduðu gibi taþan kanalizasyonlarý ise dere misali almýþ baþýný gidiyor. Yani köhnemiþ yapý ile lüks daireler iç içe geçmiþ. Lüks evinden çýkan bir insanýn ayaðý hemen çamura bulanacak suya batacak. Arabasý ise çukurlarýn azizliðine uðrayýp batacak ve sanayiye kýsa sürede gidecek. Lüks evi içini açsa da dýþarýsý içini karartacak ve yaþadýðý þehrin bu sahipsizliðine ve ilgisizliðine ve bakýmsýzlýðýna isyan edecek.

Yeni yeni kentler kurulan ama sokaðý caddesi ve parklarý ve sosyal alanlarý olmayan, yollarý çamur deryasýndan geçilmeyen, kaldýrýmlarý bozuk ve çevre çöp daðlarýndan geçilmeyen ve nizam ve intizam olmayan, bir manzara arz eden bir þehirde lüks ev satanlar köhne þehrin satýlýk lüks daireleri yazsalar daha iyi olur kanaatindeyim.

Bu þehirde evim lüks olsa kaç yazar ne eder. Þehrim bakýmsýz, yollarým çukur ve çamur, kaldýrýmlarým bozuk ve iþgal edilmiþ, çocuklarýn yaþam alanlarý olmayan, çöpleri her yere saçýlmýþ, kedi ve köpeklerin çöpleri daðýttýðý, kar yaðýnca koca koca yýðýnlar olduktan sonra ne kýymeti var.

Þehir her þeyi ile bir bütündür. Çevresi ile içerisiyle, pazarýyla, sokaðýyla, caddesiyle, yaþamsal alanlarý ile bir bütünlük güzellik arz ettiði zaman güzeldir. Yoksa sadece evim lüks olduktan sonra þehrim köhne, bakýmsýz, sahipsiz ve harabe olduktan sonra ne kýymeti olacak. Ev cennetinden çýkýp yine þehir cehennemine ve çöplüðüne girdikten sonra ne hayrý olacak.

Baþka þehirlere gidiyoruz ve orada insanlara sunulan hayatý yapýlan hizmetleri görünce þehrimizin haline, kendi halimize, þehirde yaþayanlarýn haline üzülüp kahrediyoruz. Bizim yaþamak hakkýmýz deðil mi öteki temiz ve nezih þehirlerde yaþayanlar gibi yaþama. Bize reva görülen bu hayat niye.

Sevgili dostlarým þaþýrdýðým diðer bir þey ise bu köhne þehrin lüks evlerinin fahiþ fiyatýdýr. Yahu insanýn aldýðý eve temiz çevresi, yeþilliði, sosyal alanlarý, imkanlarý ve bulunduðu konum deðer katar. Yaþadýðýmýz þehrin hali belli yapýsý belli gidiþatý belli. Satýn alýnan lüks evlere deðer katacak ortamlar olmadýðý halde bu raðbet ve talep zihniyeti anlamýþ deðilim. Çünkü insan düþünüyor bu çamur deryasý ve bakýmsýz ve çöplüðe dönmüþ yerden þu güzelim lüks evi alsam ne yazar. Ýçi süslü ama dýþý pis.

Biliyorum bu yazýyý okuyanlardan ehli insaf dýþýnda kalan veya olaylara ve hadisatlara bakýþ açýsý düz ve dar olanlar götürüp iþi imkansýzlýklara, parasýzlýða veya borca baðlayacak. Kimse kusura bakmasýn bir þehrin seçilmiþleri o þehir seçmeni için deðil belli seçmenlerin refahý ve rahatý için çalýþýp, kaynaklarý millet için deðil vaat ettiði seçmenleri için kullanýyorsa, bu durum mazur görülemez. Kaynaklar doðru yerlerde kullanan nice yerler var ki, þehrini cennete çevirmiþtir. Kaynaklarýný hakkaniyet ölçülerinde kaygýdan ve korkudan uzak milleti için harcayan, belli zümre ve kesimlere rant, vaat ve oy karþýlýðý yaðmalatmayanlarýn þehirleri güzel olacaðý gibi evleri de lüks olacaktýr. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14965 Defa Okundu
2015-03-18

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır