KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇANAKKALE GEçLSEYD ACABA NE OLURDU?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÇANAKKALE GEçLSEYD ACABA NE OLURDU?

 Çanakkale geçilseydi acaba ne olurdu?

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “Çanakkale geçilseydi acaba ne olurdu?” yazýsý:

Çanakkale Zaferi emperyalist ve sömürgeci ve zalim devletlere karþý bir milletin kahramanca verdiði þanlý bir mücadelesidir. Ýmanýnýn ve vatan sevgisinin verdiði kararlýlýk ve cesaretli toplara, uçaklara, gemilere ve ordulara karþý küçük bir topluluðun kýyamýdýr. Adeta etten ve kemikten örülen duvarlar ile Çanakkale geçilmez davasýnýn ispatýdýr.

Çanakkale de verilen mücadele hilafetin payitahtý olan Ýstanbul ve Anadolu ya düþmanýn girmemesi, namahreme el uzatýlmamasý, mabetlere ve kutsal deðerleri aþaðýlayýp yýkmamasý, ýrzlarý namuslarý payimal etmemesi ve dinimizi ve saraðýmýzý ve çarþafýmýzý parçalamamasý ve isimlerimizin ve yaþamlarýmýzýn bozulmamasý içindi.

Çünkü kâfir, müþrik ve ecnebi girdiði ve istila ettiði toplumlarýn dinlerini, kültürlerini, adetlerini, yaþam tarzlarýný ve ahlaki deðerlerini ifsat edip, tahrip edip bozmasý hatta ortadan kaldýrmasý kâfirliðinin ve inancýnýn gereðidir. Buna þahit Cezayir, Tunus, Libya ve öteki Afrika ülkelerdir. Buralarý iþgal edip yýllarca sömürü yapan Fransa 40 senede bu milletleri adeta her þeyleri ile Fransýz etti.

Eðer emperyalist güçler Çanakkale’yi geçseydi ayný akýbet bizim baþýmýza da belki gelecekti. Ne acýdýr ki düþmanýn Çanakkale’yi geçmesi halinde yapacaðý icraatler olan mabetlerimizin yýkýlmasý, kadýnlarýn örtüsünün yýrtýlmasý, yaþam tarzlarýn deðiþip onlar gibi olmasý, medreselerimiz ve tekkelerimizin, kapatýlmasý, bin senelik yazýmýzýn kaldýrýlmasý ve kültürümüzün deðiþmesi, kanunlarýmýzýn Avrupa kanunlarý olmasý onlarýn eliyle deðil bizim kahramanlarýmýzýn eliyle gerçekleþti.

Ne acýdýr ki düþmanlarýn yapamadýðý ve yapamayacaðý icraatlarý ve faaliyetleri ve yýkýmlarý bizim kahramanlarýmýz yaptý. Kadýnlarýn örtüleri yýrtýldý. Müslümanlarýn kisveleri kaldýrýldý. Sarýklý mücahitlerimizin sarýklarý serpuþ ile deðiþtirildi. Kadýnlarýmýzýn çarþafý Avrupa kadýnlarýnýn üryan giysileri ile deðiþtirildi. Bin senelik tarihimizin yazýsý latin harfleri ile deðiþtirildi. Ýslami ve insani olan kültür ve yaþam tarzlarýmýz sorgulanmadan batýnýn çirkef hayat tarzý ile deðiþtirildi. Þer-i ve Kuran odaklý nurani kanunlarýmýz Düþmanýmýz olan Avrupa nýn kanunlarý ile deðiþtirildi. Adeta deli gömleði giydirildi. Medreselerimiz ve tekkelerimiz kapatýldý. Türbelerimizin kapýsýna kilit vuruldu ve bazýlarý yýkýldý. Camiler ahýra çevrildi.

Bütün bu yýkýmlarý ve tahripleri Çanakkale yi geçmeye çalýþan, Anadolu iþgal etmeye çalýþan, bizlere büyük acýlar yaþatan Ýngiliz, Fransýz, Ýtalyanlar yapmadý. Bizim kendi kahramanlarýmýz yaptý. Saltanatý ve Hilafeti Ýngilizler, Fransýzlar ve Ýtalyanlar yýkmadý ve ümmeti baþsýz bunlar býrakmadý. Maalesef bizim kahramanlarýmýz yaptý.

Çanakkale geçilseydi yukarýda yazdýðýmýz YIKIMLAR VE FELAKETLER olacaktý diyenler acaba hiç düþündüler mi ‘Yahu kafirin, zalimin ve ecnebinin yapacaklarýný bizimkiler onlardan daha güzel ve kaliteli zaten yaptýlar. Bizim kahramanlarýmýz bizleri düþmanlarýmýzýn kýlýðýna sokup, onlarýn yaþam tarzlarýný bizlere zorla tatbik edeceklerdiyse ve dinimiz, ahlakýmýz ve inancamýzý yýllarca yasak edeceklerdi ise bu millet neyin mücadelesini verdi. Bu kadar canlarý mallarý niye feda etti. Onlarýn bizlere yapacaklarýndan korktuðumuz þeyleri bizim kahramanlarýmýz yapacaktý ise bu kadar bedeli niye ödedik.

Çanakkale yi geçirmediðimiz düþmanlarýn ahlaklarý kanunlarý, yaþam tarzlarý, inançlarý, kültürleri ve düþünce yapýlarý ile hayatýmýz, benliklerimiz, zihnimiz, ruhumuz ve sokaklarýmýz ve dükkânlarýmýz iþgal edilip kuþatýldý. Müziklerimiz, söylemlerimiz, giyiniþimiz, yeme tarzýmýz, isimlerimiz, evlerimiz ve düþüncelerimiz onlar gibi oldu. Düþman ordularýna, kuvvetlerine, askerlerine ve silahlarýna teslimi silah etmeyen bizler Avrupa nýn kültürlerine, yaþam tarzlarýna, inançlarýna, modalarýna ve rezil hayatlarýna teslimi silah ettik.

Çanakkale geçilmedi diye pek sevinmiyorum. Çünkü düþmanlarýn bu millete yapacaðý bütün kötülükleri zaten bizim kahramanlarýmýz yaptý. Öyle bir kötülük yaptýlar ki düþman mý düþman kahramanlar mý düþman belli deðil.

Asýl savaþ düþmanlarý geri püskürtmek deðil, ahlakýmýzý ve geleceðimizi ve dinimizi mahveden yabancý kültür istilasýna karþý mücadele edip, benliklerimizi ve ruhlarýmýzý ve geleceðimizi ahlaksýz ve bozuk ve sefih Avrupa’ nýn kültür iþgalinden kurtarmakla olur. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 19441 Defa Okundu
2015-03-21

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır