KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TERöRSTN RUHUNA FATHA OKUMAK!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         TERöRSTN RUHUNA FATHA OKUMAK!

 Teröristin ruhuna Fatiha okumak!

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “Teröristin ruhuna Fatiha okumak!” yazýsý:

Terör batýl fikir ve düþüncelerden beslenen ve çoðu zaman gizli bir elin yönlendirmesi ve saf akýllarýn kandýrmasý ile belli bir kesimi veya inancý veya belli noktalara belirsiz ve beklenmedik bir þekilde yapýlan hain ve acýmasýz saldýrýlar toplamýdýr.

Terör toplumu veya hedef alýnan kesimleri yýldýrmak, hükmünü geçirmek ideolojilerini veya isteklerini yaptýrmak adýna silahlý ve kalleþçe yapýlan bir saldýrýdýr. Bu saldýrýlar intihar bombacýsý, silahlý saldýrý veya bomba yerleþtirme þeklinde icra edilmektedir.

Terör örgütünün eline düþen veya kandýrýlan veya taþeron olarak istihdam edilen kiþiler kendilerince toplum, millet ve özgürlük ve haklar için mücadele ettiðine inandýrýlan gruplardýr. Bu gruplar yapýsýna ve oluþumuna göre inancý olan kiþilerden de seçilebildiði gibi inançsýz olan kiþilerde seçilebilir.

Mensup olduðu grubu terör örgütü olarak görmeyen bu insanlar kutsi bir dava, idea, gaye ve emel için mücadele ettiklerine inandýrýldýklarý, her þeyi göze alacak þekilde beyinleri yýkandýðý için rahatça her türlü anarþi ve terör eylemlerinde bulunmaktan kaçýnmazlar.

Dava adýna ve uðruna masum insanlarý katleden, suçsuz insanlarý öldürmekten çekinmeyen insanlarýn yaptýklarý yýkýcý, bölücü, parçalayýcý ve huzuru bozucu eylem ve hareketleri sonucu militan veya terörist olarak anýlmalarý ve tanýnmalarý yaptýklarý iþlerin ve faaliyetlerin gereðidir.

Allah peygamber islam inancý olmayan sosyalist, ateist veya deist kimlik taþýyan teröristlerin, masum insanlarý öldürüp sonra toplum ve vatanýn savunmasý ve huzur ve güvenliði için çalýþan kesimler ile girdikleri çatýþmalarda öldürüldüklerinde islami usullere göre gömülmesi ve Fatihalar okunmasý çeliþki deðil de nedir.

Masum canlara kýyan, toplumda huzura bozan, Allah, din düþmaný ve vatan, bayrak düþmaný olan insanlarýn Müslüman muamele görmeleri ve arkalarýndan Fatihalar okunmasý o insanýn davasýyla, inancýyla ve verdiði mücadele ve iþlediði suçlar ile çeliþmektedir. Çünkü inanmadýðý bir Allahtan rahmet ve af beklemek abes olur.

Adliye Sarayýný basýp masum bir savcýyý þehit eden bir teröristin cenazesinde Fatiha okunduðu görüntüsü o gruplarýn çeliþkilerini ve hezeyanlarýný ortaya koyuyor. Dini ve inancý ret eden, dine ve Ýslam’a düþman olan ideolojik kesimlerin iman ve Müslümanlýðýndan söz edilemez iken, inanmadýðý kabul etmediðin bir dinin uygulamalarýný tatbik etmeleri de iþin ayrý bir boyutudur.

Þu gerçek ve hakikat de bilinmelidir ki, ülkesini ve vatanýný ve ýrzýný ve dinini ve bayraðýný müdafaa ederken düþmana karþý savaþanlara ve mücadele edenlere asla terörist denilmeyeceði gibi milletinin iç huzurunu bozmaya, batýl ve bozuk fikirlerini topluma enjekte etme mücadelesine giren, elinde silah, aklýnda anarþi ve terör olan, batýl bir fikir ve dava için huzuru bozan terör estiren insanlara da mücahit, eylemci ve kahraman nazarýyla bakýlamaz.

Devletin görevini yapan savcýsýný haksýz yere öldüren kiþiler kýyamete kadar terörist olarak anýlacaðý gibi görevini yaparken þehit edilen masum ve mazlum bir savcý ise þehit olarak anýlacaktýr. Mazlum ve masum olarak ölenler için Fatiha’lar ve dualar fayda verecek iken, gözünü kýrpmadan masum insanlarý öldüren zalim ve teröristlere Fatiha’lar ve dualar nasýl fayda verecektir.

Hem teröriste hem de savcýya Fatiha okumak þehit olan savcýya haksýzlýk ve zulüm olacaðý gibi savcýyý þehit eden teröriste zulüm ve haksýzlýk olacaktýr. Zira Allah merhamet etmeyene merhamet etmez. Allah katýnda masum bir insaný öldürmek bütün insanlarý öldürmek gibidir. Ýþlenen cinayetler ve zulümler ve katliamlar mazur görülemez. Vesselam.

Not: Allah hesabýna Allah adýna masum ve mazlum insanlarý öldüren terör gruplarý içinde hüküm aynýdýr. Çünkü kimse Allah hesabýna ve adýna yargýsýz infaz ve katliam yapamaz. Mazlum kaný dökemez.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10634 Defa Okundu
2015-04-07

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır