KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KADýN HER YERDE OLMAK ZORUNDA Mý?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KADýN HER YERDE OLMAK ZORUNDA Mý?

 Kadýn her yerde olmak zorunda mý?

Kadýn her yerde olmak zorunda mý baþlýðýný görünce birçok insan özellikle feminist düþüncesi taþýyanlarýn aklýna bu adam cinsiyet ayrýmcýlýðý, kadýný ikinci sýnýf vatandaþ görme veya onu erkek ile eþit haklardan mahrum tutma maksadýyla mý söylüyor düþüncesi gelebilir.

Evet, ‘her yerde kadýn olmak zorunda mý ‘ baþlýðý cinsiyet ayrýmcýlýðý için veya kadýný aþaðýlamak için söylenmiþ bir tepki sözü deðil kadýna verilen deðersizliði göstermek için söylenmiþ bir cümledir.

Çünkü kadýnýn her yerde olmasý ona deðer verildiðini, haklarýnýn korunduðunu, toplumda kýymetinin çok olduðunu göstermez. Her yerde kadýnýn adýnýn, resminin, cinsinin, reklamýnýn ve bedenin olmasý onu yüceltmek adýna yapýldýðýný ise asla göstermez.

Eðer kadýn her yerde varsa ve var olduðu yerlerde kadýn ile alakasý olmayan veya kadýnýn sadece fiziði, diþiliði, bedeni ile varlýðý ön planda ise bu kadýna verilen deðeri deðil deðersizliði gösterir. Kadýnýn bedeni her reklamda, her tanýtýmda, her ticari üründe, her afiþte, ahlaksýz basýn araçlarýnda teþhir edilip, resminden, diþiliðinden, bedeninden faydalanýlýyorsa ve onun bedeni üzerinden kazanç elde ediliyorsa bu ona verilen deðersizliði gösterir.

Yok eðer kadýn her yerde deðil de olmasý gereken yerde þahsiyetiyle, edebiyle, ilmiyle, deðeriyle, kiþiliði ahlakýyla ve yaptýðý güzel iþlerle ve gösterdiði gayret ile ve topluma kattýðý deðer ile anýlýyor ise o zaman sýkýntý yoktur.

Aslýnda kadýnýn her yerde cazibesiyle ve bedeniyle ve diþiliðiyle olmasý o toplum için ve o toplumun ahlaki yapýsý ve ticari yapýsý ve inancý için ne anlam ifade ettiðini gösterir. Kapitalist ve seküler ve çaðdaþ söylem ve yaþam için kadýnýn ne anlam ifade ettiðini kozmetik sanayi, moda sanayi ve sinema ve sanat sanayi çok bariz ve açýk bir þekilde gösteriyor.

Kadýnýn adýný ve haklarýný sözde yükseltmeye çalýþan bu kesimler için aslýnda kadýnýn ifade ettiði anlam sadece tüketim objesi, kozmetik ve modanýn hammaddesi, geçici heveslerin oyuncaðý, arzularýn gidericisi, fiziki ve bedeni etinden faydalanýlan bir metadan baþka bir þey deðildir.

Kadýný her þeyde ön planda tutmak onu hep göz önünde bulundurmak ve ticari, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin ahlaksýz yýldýzý yapmak ve soyunmasý karþýlýðý alkýþlamak ve cazibesi karþýlýðý sevmek ve sadece fiziki güzelliði için istimal etmek kadýný ön planda tutmak ve onu baþ tacý yapmak için deðil çýkar ve menfaat icabý ve gereðidir.

Kadýn islama göre her yerde her þeyde ön planda olmak zorunda deðildir. Her þeyde olmasý onun fýtratýna ve yapýsýna ve yaratýlýþýna zýttýr.Çünkü kadýn ve erkek yaratýlýrken fiziki ve bedeni olarak olmasa da hak hukuk ve deðer noktasýnda eþit yaratýlmýþtýr.Ýslam kadýnýnýn elmas hazineleri hükmünde olan haya,iffet,edep,ahlak,þefkat,marifet ve namusunu ve þerefini korumak ve þehvet haramileri,azgýn ve ölü soyucu gizli ve aþikar ve sinsi sapkýnlardan korumak için onu farklý þekillerde muhafaza ve koruma altýna almýþtýr.Bu koruma kalkanlarý kimi zaman tesettür zýrhý,kimi zaman evinde karar kýldýrarak ,kimi zaman onu fýtratýna uygun iþlere yönelterek korumaya çalýþmýþtýr.

Ýslam kadýnýn ahlaki ve ilmi ve kiþilik ve marifet yapýsý ile ön planda fitneye, haram ve günahlara sebep olabilecek potansiyel taþýyan ve duygusal ve hissi ve fiziki ve cazibedar yapýsýný gözetip arka planda tutmasý ona verdiði deðeri göstermektedir.

Kadýný her ortamýn, yalancý, ucuz kahramaný, yýldýzý, ticari sömürünün, odaðý yapmak kadýna verilen deðeri deðil deðersizliði gösteriyor. Kadýnýn kadýný her yerde ön planda tutarak sömürenler için ifade ettiði anlam maalesef budur.

 Batýl hayatýn çarþýsýnda kadýnýn ifade ettiði mana bu iken, Ýslam’ýn hayatý içtimai çarþýsýnda kadýnýn ifade ettiði anlam ise: Allah’ýn emaneti, þefkat kahramaný, eþinin muavini, toplumun manevi mimarý, gönüllerin sultanýdýr. Bundandýr ki kadýnýn diþiliðini arka planda kiþiliðini ön planda tutar. Ta müteessir, nazik yapýsý ve hassas duygularý sömürüden, þiddetten, kötülükten, basit bir meta ve mal olmaktan korunmuþ olsun.

Kadýna batýnýn ve sistemin verdiði deðeri anlamak isteyen internete baksýn. Moda, kozmetik ve fuhuþ sektörüne baksýn. Batý için kadýnýn ne anlam ifade ettiðini onlar gösterecektir.Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2470 Defa Okundu
2015-04-10

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır