KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ERMEN SOYKýRýMý ÝDDALARý VE KURU GüRüLTü KýNAMALARýMýZ

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ERMEN SOYKýRýMý ÝDDALARý VE KURU GüRüLTü KýNAMALARýMýZ

 Ermeni Soykýrýmý Ýddialarý ve Kuru Gürültü Kýnamalarýmýz

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Ermeni Soykýrýmý Ýddialarý ve Kuru Gürültü Kýnamalarýmýz” yazýsý:

Bizim toplumumuzun yapýsýdýr. Söylemde çabuk kýzarýz ama kýzgýnlýðýmýz geçince hemen unuturuz. Kýzdýðýmýz zaman söylemde ahkâmlar keseriz, yakarýz yýkarýz, vurarýz kýrarýz, mangalda kül býrakmayýz ama söyleme gelince pek bir þey yapmayýz. Söylemde her türlü kahramanlýðý yaparýz. Ama eyleme gelince kýlýmýzý kýpýrdatmayýz. Zaten bu halimiz kýzgýnlýðýmýz geçince biter. Yine normal hayata döneriz.

Toplum olarak anlýk tepkiler gösterip, zulüm, haksýzlýk ve adaletsizlik karþýsýnda bir an parlayýp sonra unutmak bir nevi hastalýktýr. Yani bizlere düþmanlýk edenlere bir zaman sonra muhabbet ederiz. Onlarýn bizlere yaptýklarý kötülükleri çabuk unuturuz. Bu zafiyet yüzünden dost ve düþmanýn ayrýmýný yapamaz olmuþuz.

Ýçimizdeki hain ve düþmanlarýn Ermenilere soykýrým yaptýnýz iddialarý yetmezmiþ gibi birde batýdan yükselen sesler var. Bu seslerin en çirkinlerinden birisi de Papa nýn sesi oldu. Oda iftiracý batýl kargalarýn korosuna katýlarak ermeni soykýrýmýný kabul etti. (Bizde Papa ya cenap hazretleri diyenlerin kulaklarý çýnlasýn).

Ülkemizi uluslararasý arenada mahkûm etmek isteyenlerin ekmeðine yað sürecek beyanlarda bulunan Hristiyanlarýn açýk Yahudilerin gizli lideri papaya anýnda ülkemizden tepkiler yaðmaya baþladý.(Müslümanlarýn hala bir baþý yok!)

Papa ya üst düzey tepkiler yaðdýðý gibi þehrimizden de tepkiler yaðmaya baþladý. Þehrimizde basýnda þu aralar tepkiler, deklareler, basýn açýklamalarý, ahkâmlar ve tepkiler havalarda uçuþuyor. Her kes kýnama yarýþýna girmiþ..

Evet, tepki gösterelim söylemlerde bulunalým. Kýnayalým. Ama yüzlerce senedir kýnýyoruz. Ne deðiþiyor. Ýt itin ayaðýna basmýyor. Yüz yýllardýr sömürgeler bakanlýðý kurup Afrika’yý Asya’yý Araplarý sömüren ve milyonlarca insaný öldüren, süren ve köle yapan batýlý itlere sesini duyurmaya çalýþmak ise bu kýnama ve tepkiler boþuna çünkü bu zalimlerin ve kâfirlerin týynetleri zaten ayný. Bizim kýnamalarýmýzýn sesi ve gürültüsü ve etkisi Kars dýþýna çýkmaz. Zaten Kars insaný da gerçekleri biliyor.

Baþta baþýmýzda bulanan ve sadece kuru ama sert tepki ile soykýrým iddialarýný ret edenlerin sonra Ermeni soykýrýmýna uðramýþ olan özellikle doðu bölgesinde yaþayan bizlerin çok uzaklara gitmeyen kuru ve yel sesi gibi kýsýk ve faydasýz kýnama söylemleri ve ahkâmlarý yerine eylemlere geçmesi gerekir. Kuru gürültü bir kýnama ile kimse bizlere hak vermez. Verse da kendi halkýn verir. Onlarýn vermesi bir þeyi deðiþtirmez.

Dünya kamuoyunda asýl soykýrýma uðrayanlarýn doðuda ve güneyde yaþayan insanlarýn olduðunu ispat etmek için devletin büyük bütçeler ayýrarak sivil toplum kuruluþlarý ve üniversitelerle birlikte akademik çalýþmalar yaparak, hazýrlanan kitaplar, yayýnlar ve görsellerin birçok dillere çevrilecek daðýtmasý gerekir. Bütün dünya ülkelerinde lobiler oluþturmasý gerekir. Bunlarý yaparken en baþta Osmanlý arþivlerinin araþtýrýlmasý ve yeni kazýlarýn yapýlmasý, yabancý kaynaklarýn incelenmesi gerekir. Gerekirse doðuda Erzurum da veya Kars ta Ermeni soykýrýmýna Türk ve Kürtlerin maruz kaldýðýný araþtýracak fakülte kurulmasý elzemdir.

Yoksa dünya nezdinde haklý iken haksýz duruma düþeceðiz. Ermeni soykýrýma maruz kaldý iddiasýný onlar daha geniþ kitlelere kabul ettirecekler. Bizler ise her sene yine sadece söylemlerle ahkâm keseceðiz. Küçük kitlelere sesimizi duyuracaðýz. Sonra birkaç gün sonra unutup normal hayatýmýza döneceðiz. Bakýn birkaç gün sonra bakýn kimseler ermeni soykýrýmýný konuþmayacak. Tepkiler ve etkiler dinecek. Her kes yine kendi iþine bakacak.

Anlýk tepki hastalýðýmýz, söylem kültürümüz baþka alanlarda devam edecek. Neyin sýrasý gelmiþ ise ona tepki göstereceðiz. Kýnayacaðýz, ahkâm keseceðiz sonra yine unutacaðýz. Çünkü biz himmetimizi milletimizin menfaati yerine kendi çýkar ve menfaatimiz için kullandýðýmýz için ulusal ve millet meselelerini çabuk unutuyoruz. Ama elin Ermeni’si gücünü kuvvetini milleti için harcadýðý için milleti için çalýþtýðý için haksýz iken kendini dünyada haklý çýkarýyor. Dünyanýn her yerinde lobiler kurup ülkemizi dünyada haksýz ve zalim durumuna düþürmeye çalýþýyor. Biz kuru gürültüden tepki gösterip baðýrýyoruz onlar ise icraat yapýyor. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16181 Defa Okundu
2015-04-16

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır