KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUTLU PEYGAMBER SEVMENN ÖLçüSü SüNNETNE UYMAKTAN GEçER

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KUTLU PEYGAMBER SEVMENN ÖLçüSü SüNNETNE UYMAKTAN GEçER

 Kutlu Peygamberi Sevmenin Ölçüsü Sünnetine Uymaktan Geçer

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Kutlu Peygamberi Sevmenin Ölçüsü Sünnetine Uymaktan Geçer” yazýsý:

Peygamberi çok seviyorum diyenlerin o sevgisi ispat etmeleri gerekir. Peygamberimi çok seviyorum diyen insanlar eðer o peygamber gibi namaz kýlmýyorsa, o Peygamberin yaþadýðý gibi yaþamýyorsa yani yemek yerken, su içerken, yatarken, konuþurken, giyinirken, hareket ederken o kutlu Resul gibi hareket etmiyorsa ve yaþamýyorsa o sevgi kuru bir sevgidir.

Dilin söylediðini bedenin yapmadýðý ve tasdik etmediði bir iddia boþ iddia olur. Eðer Peygamberi çok sevdiðini söyleyen bir insan o kutlu Resule bol bol salâvatlar getirmiyorsa, mübarek  ve mualla ismi þerifleri anýlýnca sevgi ve gönülden, içten salat ve selam getirmiyorsa  veya güzel hadislerinden en az kýrk tanesini ezberleyip hayatýna tatbik etmiyorsa o insanýn  Peygamber sevgisi kuru bir sevgidir.

Eðer bir insan ben  Peygamberi çok seviyorum, onun yolunda ölürüm, ona kurban olayým” diyorsa ama o kutlu Peygamberin yolunda gitmiyorsa ve o kutlu zatýn hayatýný, doðumunu, ölümünü ve tevhit mücadelesini bilmiyorsa o insanýn sevgi kuru bir iddiadýr. 

Bir insan Peygamberi çok seviyorum dediði halde batýl ideolojilerin ardýna düþmüþse, dini tamamlayýp kemale erdiren Peygamberin sünneti yolunda deðil dünyevi batýl Efkârlardan doðmuþ fikirlerin ardýndan gidiyorsa o insanýn sevgisi yalan ve boþtur.

Eðer bir insan Allah’ý çok sevdiðini söyleyip Peygambere uymuyorsa ve getirdiklerine tabi olmuyorsa o insanýn sevgisi faydasýz ve yalandýr. Çünkü “Eðer Allah’ý seviyorsanýz Resulüne uyun” diyen ayete muhalif hareket etmiþ olur.

Peygamber sevgisi kuru bir iddia, dilin söyleminden ibaret kalýyorsa ve peygamberin sünnetine ittiba edilmiyorsa, her daim ismi geçince anýlmýyorsa ve onun hak davasý uðrunda hiçbir çaba gösterilmiyorsa peygamber sevgisi ve davasý  o insanlar için deðersiz ve manasýzdýr.

Peygamber sevgisi boþ ve kuru söylemlerden ibaret deðil eylemlerle ispat isteyen bir davadýr. Onu sevmenin ölçüsü sünnetine ittiba etmeyi, adým adým yolunda gitmeyi, onu eþinden, çocuðundan, anasýndan, babasýndan çok sevmeyi gerektirir.

Onu Kendi nefsinden çok sevmeyen, ayda yýlda bir hatýrlayan, hayatýný ve mücadelesini bilmeyen, ona bol bol salavat getirmeyen, o kutlu Peygamberin sünnetini yaymak için çabalamayan, onu insanlara anlatmayanýn sevgisi ve muhabbeti küçük basit ve sönüktür.

Peygamberin getirdiði o kutlu  faziletli, edepli ve hikmetli sünnetlere ve hükümlere ve tavsiyelere yüz çeviren ya da beðenmeyen insanlarýn sevgisi ve davasý kuru bir söylemden baþka ne olabilir.

Peygamberi görmediði zaman yokluðuna dayanamayan sahabeler gibi, onun yolundan karýþ karýþ giden âlimler gibi, onun ahvallerini, tavýrlarýný ve fiillerini birebir taklit eden veliler gibi olmadýkça Peygamber sevgisi kuru bir iddia olur.

Sevgi ve muhabbet ispat ister, meþakkat ister, fedakârlýk ister, karþýlýk ister bir bedel ister. Peygamberi seviyorum, onu kurban olayým, onun için canýmý veririm, diyenlerin ödemesi gereken bir bedel olmalýdýr. Bu bedel zamanýmýzda yeri geldi mi canýný vermek. Yeri geldi mi malýný feda etmek. Yeri geldi mi hayatýný feda etmekle olur.

Hayatýnda Kuran, namaz, sünnet, dua, salavat, hadis olmayanýn Peygamber sevgisi ve davasý boþ ve kuru davadan baþka bir þey olmaz. Peygamberimize olan baðlýlýðý, sadakati ve muhabbeti tesis eden kuvvetli kýlan ve devam ettiren bu deðerlerdir. Rabbine kullarý sevdiren ve af ve maðfirete vesile kýlan Peygamberdir. Peygambere uymadan Allaha giden yol makbul olmaz.

Çünkü Rabbimizin ulûhiyetini, rububiyetini, isim, sýfat ve tecellilerini bize tarif eden, öðreten ve nereden gelip nereye gittiðimizi ve neci olduðumuzu bize öðreten Peygamber efendimizdir.

Peygambere duyduðu sevgi ve muhabbetin ölçüsünü öðrenmek isteyen kendisini sünneti seniyye testine tabi tutmalý. Sünnetlerin hayatýnýn neresinde olduðunu bakmalý. Böyle yaptýðý takdirde o þaný yüce Peygambere olan sevgisi ortaya çýkar.

Onun yaþayýþý olan fiillerine, tavýrlarýna ve hallerine uyma ölçüsü ve ona olan sadakatin ve baðlýlýðýn derecesi gösterecektir.

Onun sünnetine ve hayatýna gösterilen ilgi ve alaka o kutlu Peygamberi kaçýncý derecede sevdiðimizin katsayýsýný verecektir. O kutulu Peygamberi herkesten çok sevme katsayýmýz yüksek çýkýyorsa demek ki Peygamberi çok seviyoruz.

O kutlu Peygamberin sünnetine azami derecede ittiba ediyorsak demek ki, siz o þefkat müntehasýna sevgi ve muhabbet besliyoruz. Onun gibi yaþýyorsak ve hayatýmýzýn merkezinde onun halleri, tavýrlarý ve fiilleri hükmediyorsa bu o  Peygamberi sevdiðimizi gösterir

Onu sevmek demek Allah’ýn sevgisine mazhar olmak demektir. Allah’ýn sevgisine mazhar olmak ise kýyamette habibinin þefaatine mazhar olmak ve Cennete onunla beraber olma þerefine layýk olmak demektir. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 21749 Defa Okundu
2015-04-20

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır