KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS GB ZAYýF þEHRLERLE GüçLü VE BüYüK TüRKYE HAYAL KURMAK

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KARS GB ZAYýF þEHRLERLE GüçLü VE BüYüK TüRKYE HAYAL KURMAK

 Kars gibi zayýf þehirlerle güçlü ve büyük Türkiye hayali kurmak

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Kars gibi zayýf þehirlerle güçlü ve büyük Türkiye hayali kurmak” yazýsý;

Yaklaþan seçim arefesinde partiler arasý rekabet ve yarýþ iyice kýzýþmýþ durumda. Bu aralar seçim sloganlarý için her parti farklý bir slogan kullanýyor. Kullandýklarý sloganlar ile kitlelere subnimal mesajlar vererek onlarýn algýlarýný kendi lehlerine çevirmeye çalýþýyorlar.

Özellikle iktidar partisi adaylarýnýn kullandýðý ‘Güçlü Türkiye ve Büyük Türkiye’ sloganý Kars ta ki adaylarýn da tercihi durumunda.

Güçlü Türkiye veya Büyük Türkiye sloganý gerçekten hepimizin özlemi, arzusu ve hayalidir. Bu arzu ve hayali gerçekleþtirmek için ekonomik büyüme, istikrarlý yönetim, kaynaklarýn doðru yerlerde kullanýmý, yolsuzluk ve rüþvetin önlenmesi, milli gelirin eþit daðýlýmý, vergi adaleti, çýkar ve menfaat odaklý deðil millet ve vatan odaklý çalýþmak öncelik olmalýdýr.

Güçlü Türkiye veya Büyük Türkiye hayali yukarýda saydýklarýmýzýn yanýnda bölgesel ve yerel ölçekte de bazý þartlarýn yerine gelmesi ile ancak olabilir.

Bunlar, iç göçün önlenmesi, bütün þehirlere eþit þekilde yatýrýmlarýn gitmesi, kýrsal kesimlerde üretime yönelik sanayi ve fabrikalarýn kurulmasý, kalkýnmaya yönelik tarým ve hayvancýlýk politikalarýnýn güdülmesi, iþsizliðin giderilmesi, þehirlerin birbirine baðýmlýlýklarýnýn azaltýlmasý, gelirin bütün ülkede eþit ve orantýlý daðýtýlmasý, çýlgýn projelerin büyük þehirler den ziyade kýrsal kesimler için yapýlmasý ile mümkün olabilir.

Yoksa Güçlü Türkiye veya Büyük Türkiye sadece siyasi bir söylem, hayal ve ütopya olarak kalýr. Büyük Türkiye Kars gibi þehirler sýska cýlýz ve güçsüz býrakýldýktan sonra ütopya olur. Üretimsiz, alt yapýsýz, bakýmsýz, sahipsiz, tarým sýz, fabrikasýz, iþ istihdamsýz ve fakirlik bölge ve þehirler ile Güçlü Türkiye veya Büyük Türkiye hayali siyasi yalan vaadi olur.

Güçlü ve Büyük bir Türkiye bütün bölgelerinin ekonomik ve yerel yönetimler ve eþit yatýrým ve gelir daðýlýmý ile olur. Orta çað manzaralarýnýn yaþandýðý köyler ile, sefalet ve fakirliðin arttýðý þehirler ile, iþsizlik ve geçim sýkýntýsýnýn ilerlediði bölgeler ile hayat pahalýlýðýnýn kol gezdiði þehirler ile Büyük ve Güçlü Türkiye olmaz.

Türkiye bir beden olarak düþünüldüðünde birisi bu bedenin gözü ise öteki kulaðýdýr. Baþka birisi kalbidir. Bir diðeri kolu veya ayaðýdýr. Beden bir bütündür. Bir birine muhalefet etmez. Bir ayaðý bir gözü olmayan insan kahraman olup düþmanýný nasýl maðlup edemez ise öylede bütün uzuvlarý saðlam olmayan bir ülke büyük ve güçlü olamaz. Dünyada hüküm edemez. Etmesi için ayaðýný topal gözünü cýlýz kulaðýný saðýr býrakmamasý gerekir.

Türkiye ‘nin gücü Kars ve diðer þehirlerin ekonomik, idari, iktisadi vb. güç ve kuvveti ile orantýlýdýr. Göç veren, iþsizlik ve pahalýlýk ile boðuþan, sanayisi olmayan, tarým ve hayvancýlýðý ölmüþ, çaðdaþ bir þehir alt yapýsý ve yaþam merkezleri olmayan þehirlerin güçlü Türkiye ye ne katabilir.

Bunlar güçlendirilmeden ve kuvvet verilmeden büyük ve güçlü bir ülkeden bahsedilemez. Bahsedenler kusura bakmasýn ya çýkar ve menfaat için yalaný irtikâp ediyorlar. Ya da hakikate gözlerini kapatarak gerçekleri görmüyorlar.Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 954 Defa Okundu
2015-04-22

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır