KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝNTHARý ETMEK ÇöZüM VE KURTULUþ MUDUR?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÝNTHARý ETMEK ÇöZüM VE KURTULUþ MUDUR?

 Ýntiharý Etmek Çözüm ve Kurtuluþ mudur?

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Ýntiharý Etmek Çözüm ve Kurtuluþ mudur?” yazýsý:

Sizi mutlaka biraz korku ve açlýk, biraz da mallardan, canlardan ve mahsûllerden bir noksanlýk ile imtihân edeceðiz. (Ey Resûlüm!) O hâlde sabredenleri (Cennetle) müjdele! Ayeti insana sabýr ve tevekkül tavsiye ettiði halde insan kaybetmenin verdiði endiþe, korku ve ümitsizlik ile intihar teþebbüslerine giriyor.

Borsada kaybedenler, kumarda kaybedenler, eþini kaybedenler, sevdiðine kavuþamayanlar, iflas edenler, zulme uðrayanlar, sahipsiz kalanlar ümitsizliðe düþenler, terk edilenler, boþananlar, borç bataklýðýna düþenler ve ailesini kaybedenler kurtuluþu intiharda gördüðü için bu iþe teþebbüs ediyor.

Maalesef yediði darbenin etkisiyle sarsýlan ve o anda sabýr ve tevekkül gösteremeyen birçok insan intihar ediyor. Bazen de kendisiyle beraber birçok insaný öldürüyor. Hem kendisinin hem de baþkalarýnýn katili oluyor.

Çaresizlik ve ümitsizlik içerisinde kalýp Allaha itimadý kaybolan ve sabýr kuvvetini saða sola daðýtan ve hissiyatýna maðlup olan insanlar kendileri için intiharý kurtuluþ olarak gördükleri için  bu yolu seçiyorlar. Bugün dünyada intihar edenlerin sayýsý küçümsenmeyecek kadar büyük olmasý iþin ciddiyetini gösteriyor.

Çaresizlik ve yalnýzlýk içerisine düþmüþ insanlarýn kendileri için kurtuluþ ve kaçýþ olarak gördükleri intihar ve intihar teþebbüsü Allah katýnda büyük günahlardandýr.. Çünkü ‘Allah’tan ümidinizi kesmeyin Allah’tan ümidini sadece kâfirler keser’ ayetine zýd olduðu, kendi katili olup hayatýný takdir edilenden önce bitirme teþebbüsüne girildiði ve gelen musibetlere sabýr edilmeyip isyan tavrý takýnýldýðý için intihar dinen haram kýlýnmýþtýr.

Ýnsanýn baþýna dünyada ne gelirse gelsin ne kadar belaya ve sýkýntýlara ve felaketlere maruz kalýrsa kalsýn Allah o insana dayanma ve mukabele etme gücü vermiþtir. Onun kaldýramayacaðý yükü omuzlarýna yüklememiþtir. Bela ve musibetlere, günahlara ve ibadetlere karþý onu sabýr ile mükellef tutmuþ ve sabretmesini istemiþtir.

Eðer insan Allahtan ümidini kesmezse, elindeki sabýr kuvvetini geçmiþin elemlerine, geleceðin endiþelerine göndermezse ve hazýr zaman için kullansa o sabýr kuvveti ona yeter. Onu ayakta tutar. Her musibete karþý onu yaþatýr.

Ýnsanlara sabrý öðreten peygamberler bu kýrýlma noktalarýnda bizlere örnektir. Onlarýn baþýna gelen musibetler, belalar ve sýkýntýlar hiç kimsenin gelmemiþtir. Bu sýkýntý ve musibetlere karþý onlar kemali sabýr göstermiþ. Baþlarýna ne kadar kötülük, bela ve musibet gelmiþse de bir gün biteceðini, rablerinin kendilerini imtihan ettiðini, bu musibetlere karþý sabýr edildiði zaman mükâfatlarýn sonsuz olacaðýný, musibete karþý kemali sabýr ve cemali adalet ile mukabele etmeleri gerektiðini bilip tahammül etmiþlerdir.

Ýnsanlar için kurtuluþ gibi görülen intihar Allah katýnda büyük günahlardan sayýldýðý için bir kýsým âlimler intihar edenlerin ebedi olarak cehennemde kalacaðýný söylemiþler. Baþka bir kýsým Ýslam âlimleri kiþilerin ruh hali, hastalýk, cinnet, psikolojik rahatsýzlýklar sonucu bu iþe giriþenlerin hallerinin bilinmemekle beraber, intihar edenlerin imanlý öldükleri takdirde þekillerine ve sebeplerine göre cehennemde kalýp sonra çýkacaklarýný söylemiþlerdir. Ama dünyevi sebepler olan, aþk cinneti, kumar, kaybetme veya günah ve haram üzere ve sudan sebeplerle intihar edenlerin ise oradan çýkmalarýnýn zor olacaðýný söyleyenlerde vardýr.

Ýnsanlar için kurtuluþ gibi görülen intihar aksine kurtuluþ ve kaçýþ deðil Allah muhafaza ebedi helakete ve azaba gitmektir. Dünyada iki üç borçludan kaçayým veya kurtulayým derken daha kötü bir hale ve yere gidilmektedir. Bir nevi yýlanlarýn ýsýrmasýndan kaçýp ejderhalarýn aðzýna girmek gibi bir haldir. Ebedi hapsin esaretine ve azabýna gitmektir.

Dünya hayýtýnda baþýmýza ne gelirse gelsin, ne kaybedilirse kaybedilsin ve ne kadar büyük acýlara ve felaketlere maruz kalýnýrsa kalýnsýn, bu olumsuzluklarýn neticesi intihar olmamalýdýr. Kendini kurtarmak için intihar edenlerin çoðusu geride yetim çocuklar, gözü yaþlý dullar býrakýyorlar. Belki onlarý sahipsiz býrakarak birçok kötülüklere maruz kalmalarýna sebep oluyorlar.

Ýnsanlarýn baþlarýna gelen ve gelebilecek olan bütün sýkýntýlarýn bir kýsmý kaderi ilahiye den insana geldiði gibi büyük bir kýsmý insanlarýn kendi hatalarý, yanlýþlarý, hýrslarý, öç gözlülükleri, þehvetlerine uymalarý, nasihat dinlememeleri ve kuran ve sünnete göre yaþamamalarý yüzündendir. Kendi nefisleri sonucu düþtükleri yanlýþlardan dönmeme yüzündendir. Ya da içerisine düþüp çýkamamaktan veya o durumu çaresiz görmesinden dolayýdýr..

Olumsuzluk adýna sebep neden ve durum ne olursa olsun intihar haramdýr. Büyük günahtýr. Son çare deðildir. Çare sabýr ile tevekkül etmektir. Kâinatý yaratan milyarlarca insaný besleyen, yaþatan, yarattýklarýnýn rýzkýný unutmayan ve gönderen, onlarý ayakta tutan, nimetlerini yoktan ve hiçten veren, her þeyi kün ve feyekün ile halk eden, her þeyin anahtarý yanýnda olan bütün mahlûkatýn ipleri elinde olan Allaha karþý itimat edip güvenmek  ve  ona dayanmaktýr.

Küçük, basit, adi ve fani hayattaki kayýplarla ebedi sonsuz ve daimi nimetlerin varlýðý kýyas edildiði zaman dünyada kaybedilenlerin ehemmiyeti yoktur. Ýnsan bir þekilde yaþar. Hayatýn idame ettirir. Dayanýr. Neticesinde hayatýn iyi ya da kötü biteceðini bilir. Buradaki yokluklarýn sabýr ile ebedi hayatta varlýða, buradaki acýlarýn ebedi hayatta mutluluða, buradaki sýkýntýlarýn orada feraha. Buradaki aðlamalarýn orada sonsuz gülmelere, buradaki ayrýlýklarýn orada kavuþmaya, buradaki kayýplarýn orda sonsuz kazanca, buradaki elemlerin orada sonsuz lezzetlere döneceðini bilir ve sabýr eder.

Rabbimiz ümitsizliðe düþen, felaketlere düþen, kayýplara uðrayan, acýlara giriftar olan, hastalýklara müptela olan ve sevdiklerini kaybeden, iflas eden ve sahipsiz kalanlara. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir! Diyerek kendisine güvenmelerini istediði gibi Kendilerini terk edip, arkasýný dönüp giden ve yüz çevirenlere karþý ise “Allah bana yeter, O’ndan baþka ilah yoktur. Ben yalnýz O’na dayanýrým. Çünkü O, büyük Arþ’ýn, muazzam hükümranlýðýn sahibidir.” Diyerek ondan himmet, yardým ve medet ummalarýný istiyor.

Sorun ne olursa olsun çözüm intihar deðildir. Sýkýntý ne olursa olsun kurtuluþ intihar deðildir. Bela ve musibet ne olursa olsun kaçýþ intihar deðildir. Acý ne kadar olursa olsun çare intihar deðildir. Çözüm, çare, kurtuluþ, necat; sabretmek, tevekkül etmek ve Allaha itimat etmektir.

Hz Ýbrahim ateþin içerisine atýlýnca sadece Allah bana yeter demiþtir. Yunus Peygamber balýðýn karnýnda Allah bana yeter demiþtir. Yusuf Peygamber zindanda ve kuyuda Allah bana yeter demiþtir. Eyüp Peygamber yýllarca yaralarý ile yaþamýþ ve yaralarý kurtlandýðý halde Allah bana yeter demiþtir. Musa Peygamber firavunun zulmüne karþý Allah bana yeter demiþtir. Peygamber efendimiz uðradýðý zulümlere karþý Allah bana yeter demiþtir. Onlar Allah’ý kendilerine vekil tayin ettikleri için ona dayanýp itimat ettikleri için o zor ve kötü ve sýkýntýlý haletlerden kurtulmuþlardýr. Bizlerde baþýmýza gelen ne olursa olsun. Allah bize yeter demeliyiz. Ona dayanýp itimat edip tevekkül edersek karanlýklarýmýzý, sýkýntýlarýmýz, belalarýmýzý musibetlerimizi ve acýlarýmýzý ve felaketlerimizi bitirir, dindirir, giderir, izale eder veya dayanma gücü verir. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7377 Defa Okundu
2015-04-24

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır