KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

12 YýLLýK ZORUNLU EðTMN ZORUNLU OKUYAMAYAN ÇOCUKLARý

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         12 YýLLýK ZORUNLU EðTMN ZORUNLU OKUYAMAYAN ÇOCUKLARý

 12 Yýllýk Zorunlu Eðitimin Zorunlu Okuyamayan Çocuklarý

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “12 Yýllýk Zorunlu Eðitimin Zorunlu Okuyamayan Çocuklarý” yazýsý:

Doðanýn Rabbimiz tarafýndan baharda yeniden  ihya edilmesi  ve diriltilmesine þahitlik etmek, bu rahmet hikmet manzaralarýný seyir etmek ve yaratýlýþlarý hakkýnda tefekkür etmek için bazý zaman dilimlerinde kendimi doðanýn kucaðýna atarým.Yaylalarda sularýn þýrýltýlarýný duymak,çiçeklerin yeniden renklerle  bezendiðini görmek,kuþlarýn cývýltýsýn ve öteki varlýklarýn baharda uyanýþýný müþahede etmek ve yeþilin huzur verici tonlarý tefekkür etmek bana manevi bir lezzet veriyor.

Þehrin, iþ ortamýnýn, hayatýn stresi ve boðuculuðundan kaçýp kýrlarda ,bayýrlarda ve ovalarda nefes almak da ayrýca bir ihtiyaç….

Geçen hafta susuz ilçesi eski adý aðzýaçýk olan aksu köyüne köyüne gittim. Aksu çayý kenarýnda gezerken ismi emin olan bir çoban ile tanýþtým.. Porsuklu denilen köyde koyun çobanlýðý yapýyormuþ. Yanýnda yaþlarý ilkokul ve ortaokul çaðýnda olan üç çocuk vardý. Kim bunlar dedim. Çocuklarým dedi. Dedim. Bu çocuklarýn okulda olmasý gerekmiyor mu? Evet dedi. “Ama bir aydýr buradayýz. Okuldan alýp getirdim. Çünkü çocuklarý býrakacak kimsem yok. Ortaokulda ve lisede okuyan iki kýzým için defalarca Iðdýr valiliðinin ve Milli Eðitimin kapýsýný çaldým. Yatýlýda kalsýnlar diye olmadý.Yer yokmuþ..

Çocuklar için yurtlara baþvurdum çýkmadý. Çocuklar için eðitim yardýmý için baþvurdum çýkmadý. Sigortam yok. Sabit maaþým yok. Yýllardýr çobanlýk yapýyorum. Üzerime kýrk tane koyun var diye devlet çocuklarýma eðitim yardým yapmadý. Koyunlarý baþkasýna devrettim. Bir tane inek kaldý. Dediler bir ineðin var. Yine alamadým çocuklar için eðitim yardýmý’.Yani anlayacaðýnýz çaldýðým hiçbir kapý açýlmadý…

Bu ýzdýraplý ve dertli halini teskin için dedim: Her halde devlet sizi bir inekle veya kýrk koyunla zengin sayýyor devlet. Kýrk koyun her ay kýrk koyun getirse veya bir inek her gün yüz kilo süt verse bir çiftçi baþýný dolandýrýr evini geçindirir. O zaman dersin ki bu insanýn durumu idare eder.

Haklýsýn dedi çoban ama gel bunu sen devlete anlat. Ve devam etti. ‘Çocuklar için hangi kapýyý çaldým ise yatýlýlarda yer yok, çocuklara maaþ alamazsýn dediler. Yani anlayacaðýnýz ne çocuklarým için yardým nede çocuklarýma bir yurt yatýlý bulamadý devlet. Yer Yokmuþ…

Ben sözün arasýna girdim. Ýþsizinden tut zenginine kadar her kesten dört yüz çeþit vergi alan bir devlet aciz olamaz. Yer yoktur. Þu yoktur bu yoktur diyemez. Yok, ise yapacak. Birilerini zorunlu olarak okutuyor ise ve çocuklarýný okutmayanlara cezalar veriyorsa bu çocuklarý okutmak zorundadýr dedim.

Çoban þekva ederek: ‘çocuklarýmýn okuyup milletine devletine hayýrlý insanlar olmasýný istiyorum. Çocuklarým okulda çok baþarýlý idiler ama çobanlýk için mecbur çocuklarý okuldan aldým ve iki ay önceden buraya geldim. Liseye giden kýzýmý ise yatýlýya yerleþtiremediðimiz için geçici olarak bir tanýdýk yanýna yerleþtirdim bin minnet bin rica ile dedi.

Çobana hitaben: evet maalesef devlet sosyal devlet olmayý bir türlü beceremedi. Hem eðitimi 12 yýllýk zorunlu yapýyor hem çocuðunu okutmayan ailelere ceza kesiyor. Hem de imkâný olmayan fakir çocuklara yatýlý barýnma ve eðitim fýrsatý vermiyor.

Çobaný teskin etmek adýna kendisine hitaben’ Maalesef bugün okula gidemeyen çoban olmaya mahkûm edilen ne kadar bölgemizde çocuk var. Nice dahi, kabiliyetli ve yetenekli çocuklar imkânsýzlýklar yokluk fakirlik ve cehalet yüzünden daðlarda çoban olarak kalýyor. Dedikten sonra yinede mücadeleye devam edin tavsiyesini yaptýktan sonra iyi temennilerle oradan ayrýldýk.

Evet, bu gördüðümüz manzaralar ülkemizde ve bölgemizde hiç eksik olmayan acý manzaralardýr. On binlerce çocuk zorunlu 12 yýllýk eðitiminin fakirlik, cehalet, yoksulluk, sömürü, ailevi sebepler ve terör yüzünden zorunlu okumayan maðdurlarýdýr.  Eðitim camiasýnýn içerisinde olan bir insan olarak devletin hiçbir alanda acziyet göstermesini kabul etmiyorum. Nice aileler çocuklarý okusun diye nice çocuklar okuma aþký ile yanýp tutuþtuðu halde yer barýnma ve eðitim fýrsatý verilmediði için zorunlu olan eðitimlerini tamamlayamýyor. Bir dahi insan olma yerine çoban, çýrak, hamal, iþçi veya iþsiz olmak zorunda kalýyor. Çünkü o çocuklarýn ellerinden ve kalplerinden tutulmuyor. Yer yok, yurt yok, imkan yok, ödenek yok, þu yo, k bu yok, acziyeti karþýsýnda harcanýp, ufalanýp, unutulup gidiliyorlar.

Bir toplumun geleceðini, istikbalini ve istiklalini ilgilendiren eðitim sorunu kökünden kalýcý çözümler getirilmesi gerekir. Her köyde birleþtirilmiþ on kiþilik sýnýflar yerine on tane köy ortasýna yapýlmýþ kompleks eðitim yuvalarý kurulmasý gerek. Taþýmalý zulmü yerine huzurlu yatýlýlar ve yurtlar olmasý gerek. Her kese eðitimde eþit fýrsatlar verilmesi gerek. Bütçenin en büyük payýnýn eðitime ayrýlmasý gerek. Makam saltanatlarýna, israfa, ayrýlan paralar neredeyse eðitime ayrýlan paralara denk geliyor. Bu ülkede toplu ve bütüncül bir eðitim inkýlâbý, hareketi ve reformu elzemdir.

Rica ederim. Birileri çýkýp eðitimde þunu yaptýk bunu yaptýk demesin. Bol keseden eðitim edebiyatý yapmanýn âlemi yok. Eðitim altýn çaðýný yaþasa idi hapishaneler aðzýna kadar dolu olur muydu. Suçlar saniyelere kadar düþer miydi? Terör, anarþi, cinayetler ve suçlar altýn çaðýný yaþar mýydý..

Tamam, bu olumsuz durumun sosyolojik, ekonomik ve siyasi sonuçlarý var. Ama en önemlisi demek eðitim sorunu. Sahtekâr yalancý siyasiler, sahtekâr tüccarlar, sapýklar, hýrsýzlar, katiller ve caniler ve teröristler hepsi eðitimin eleðinden geçti. Demek eðitime gerekli önem ve ehemmiyet verilmiyor ki yolunda gitmeyen bir þeyler var ki toplum bu hale geldi.. Demek eðitimde eksik bir þeyler var. Demek eðitim kör topal bir hale gelmiþ. Kör ve topal ve saðýr bir eðitim ile de toplum ve ülke kurtulmaz. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12570 Defa Okundu
2015-05-26

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır