KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MEZUNYET TöRENLER REZALET TöRENLERNE DöNMESN

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         MEZUNYET TöRENLER REZALET TöRENLERNE DöNMESN

 Mezuniyet Törenleri Rezalet Törenlerine Dönmesin

Kafkas haber Ajansý Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Mezuniyet Törenleri Rezalet Törenlerine Dönmesin” yazýsý:

Mezuniyet törenleri son yýllarda ülkemizde ve ilimizde giderek yaygýnlaþan kökeni eskilere dayanan bir adet.. Dört senelik yorucu ve zahmetli okul süreci sonunda okulunu bitiren gençler dört yýlýn acýsýný unutmak sevincini paylaþmak adýna mezuniyet törenleri yapýyor.

Batýdan bize geçen bu kutlamalar aslýnda batýya yine bizden geçmiþ. Ýslami okullar olan medreselerde ve tekkelerde yüz yýllardýr zaten cüppe giyme veya icazet törenleri icra ediliyordu. Bize Avrupa’dan geçen bu mezuniyet törenleri Avrupa ya da aslýnda Ýspanya da kurulan Endülüs Emevi Ýslam devletinden geçmiþtir. Bizde sarýk takma ve cübbe giyme törenleri olarak icra edilirken Avrupa da kep takma ve program sonunda kepleri havaya atma þeklinde icra ediliyor..

Mezuniyet törenlerinin þekil ve usul olarak olarak benzerlikleri olsa da ruh ve mana olarak çok farklarý var. Eskiden bizde yapýlan icazet ve cüppe giyme törenleri islami, ahlaki, dini ve ilmi bir seviyede belli ahlaki deðerler gözetilerek yapýlýr, öðrencilere edep vakar izzet ve haya içerisinde hocalarýnýn karþýsýnda edep ile diz çöker veya otururdu..

Bu icazet veya mezuniyet törenlerinde hatim ve mevlidi þerifler okunur, ilahiler söylenir veya ilmi münazaralar þeklinde ilimlerin ispatý yapýlýrdý. Bu törenlerde belli ilim ahlaki edebi ve dini mertebeleri kat edenler talebelere diplomaya benzer belgeler verilip, talebelere ilim kisvesini gösteren cübbeler giydirilerek onur edilirdi. Bu törenler okulunu bitiren talebelerin hem ahlaki hem dini ve ilmi noktada yetiþip milletine vatanýna topluma ve dine faydalý bir breye olmasý hem de öðrencinin motive olarak hayata ve geleceði güvenle bakmasý esas alýnýrdý.

Geçmiþten geleceði uzanan mezuniyet törenleri þimdi yaygýnlaþarak liselerde ve üniversitelerde de yapýlýyor. Ama bu törenler Ýslami, ahlaki, dini bir tarz ve usulde deðil körü körüne taklit ettiðimiz, özendiðimiz, benliðimizi feda ettiðimiz Avrupa yaþam tarzýna ve inancýna göre yapýlýyor.

Tabi böyle olunca haliyle edep, ahlak, hayâ ve ahlaki deðerler ölçüsünde yapýlmýyor. Mezuniyet törenleri rezalet törenlerine dönmüþ. Bütün hayâ perdelerinin parçalandýðý, günah ve haram sýnýrlarýnýn çiðnenip umumi isyan dalgalarýnýn yayýldýðý, sabahlara kadar alkolün tüketildiði, sabahlara kadar fuhþun icra edildiði, sabahlara kadar çaðdaþ týmarhaneler olan barlarda diskolarda eðlenildiði bir hale dönmüþ durumda…

Mezuniyet törenleri ruh ve manasýný yitirince ister istemez rezalet ve ahlaksýzlýða inkýlap ediyor. Amacýndan sapýyor. Adeta isyan ve günah hareketine dönüyor. Manevi güzelliðini kaybediyor. Allah yokmuþ ve sanki kurallarý kimsenin umrunda deðilmiþ gibi hareket ediliyor. Ömürde bir kere yapýyoruz mantýðýna sýðýnýlarak ilahi kurallar çiðneniyor.

Bu tarz kutlamalarý ömrümüzde bir kere yapýyoruz diyenler sözlerinde haklý bile olsalar kutlamalarýn yapýlýþ þekli itibariyle haklýlýk taraflarý olamaz. Eðer Müslüman ise ve Allaha iman etmiþ isen onun koyduðu ahlaki deðerler ve kurallar çerçevesinde yapmak zorundayýz.

Evet, ömrümüzde bir kere yaptýðýmýz çok þeyler vardýr. Askerde yemin törenleri çocuklara sünnet evlilik mezuniyet vs. vs. ama bu yaptýðýmýz güzel anlamlý ve önemli günleri helal dairesinde edep hayat ahlak sýnýrlarý içerisinde temiz nezih ve günaha ve harama bulaþtýrmadan isyana düþmeden de yapabiliriz. Helal dairesindeki geniþ hayat bizim keyfimize kafi gelirken rezilliðe ve harama ve günaha girmeye gerek yoktur. Mezuniyet töreni ömürde bir kere yapýlýyor diyerek isyan ve haram bir ortam tesis edip, alkol alarak, fuhuþ icra ederek, hayâsýzca açýlýp saçýlarak kutlamaya gerek yoktur. Eskiden olduðu gibi ahlaki deðerler içerisinde, nezih ve temiz bir ortamda, salavatlar, kuranlar ilahiler, marþlar, ilmi münazaralar eþliðinde talebeler mezun edilip törenler icra edilebilir. Çaðdaþlýk veya ömürde bir kez yapýyoruz diyerek haramý helal, itaati isyan, hayrý þer, güzeli çirkin yapmaya gerek yoktur. Mezun talebelerin baþlarýna kep omuzlarýna cüppe koyarken, ahlaki deðerler ölçeðinde tören icra edip, gönüllerine akýllarýna kalplerine ve düþüncelerine edep, ahlak, hayâ, vakar ve güzel ahlak koyarak gönderelim. Bu tarz mezuniyet törenleri daha hayýrlý olur. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3909 Defa Okundu
2015-06-15

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır