KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

RAMAZAN GELMþ..!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         RAMAZAN GELMþ..!

 Ramazan Gelmiþ..!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “Ramazan Gelmiþ..!” yazýsý:

Rahmet ve maðfiret ayý olan Ramazana bizleri ulaþtýran Allah’a hadsiz þükürler olsun. Ramazan ayýnýn rahmetinden istifade eden bir Müslüman seksen senelik bir ibadet sevabý kazanabileceði gibi af ve maðfirete de mazhar olabilir.

Ramazan ayýna rahmet ayý denilmesinin bir sebebi de Ramazan ayý gelince insanlarda manevi bir atmosfer halinin oluþtuðu, feyiz ve bereketin arttýðý ve suçlarýn azaldýðý bilinen bir gerçek.

Üç aylar gelince Peygamberimiz ‘Allah’ým Recep ve Þaban’ý bize mübarek kýl bizi Ramazan’a ulaþtýr’ diyerek dua ederlermiþ. Bu hadis ramazanýn Allah katýnda ne kadar deðerli olduðunu gösteriyor.

Bu rahmet, maðfiret ve hikmet ayýndan ve saðanaðýndan iliklerine kadar istifade edip ve bu ayda ruhunu aklýný hasselerini ve latifelerini manevi olarak doyuranlar olduðu gibi bu rahmet ayýnýn feyzinden ve sevabýndan mahrum olanlarýn sayýsý da küçümsenmeyecek kadar azdýr.

Allah’ýn nimetlerine gark olan insan bu nimetlerin karþýlýðýnda kendisinden þükür ibadet ve kulluk beklenirken maalesef nefis ve þeytanýndan aldýðý ders gereði þükür ibadet ve kulluk yerine isyan gaflet ve küfrü tercih ediyor.

Bazý þehirlerde Ramazan ayý geldiði zaman bu ayýn coþkusu ve rahmeti ve güzellikleri açýk bir þekilde hissedilip yaþanýyor. Ramazan iftar çadýrlarý, teravihlerde dolan camiler, türbe ziyaretleri, gündüzleri kapanan dükkânlar, sokaklar ve caddelerde aðzý baðlý insanlar, camilere asýlan mahyalar, Hacivat ve karagöz tiyatrolarý, ortaoyun gösterileri vb. gibi ramazaný hatýrlatan ve ramazanýn manasýný yaþatan manzaralar ile dolup taþýyor.

Maalesef Kars gibi bir þehirde bu manevi atmosferi ve havayý yaþamýyoruz. Ramazan çok þey ifade etmiyor. Ramazana gereken saygý gösterilmiyor. Þekil olarak oruç hesabýna aç kalmak varsa da mana ve ruh cihetiyle çok bir þey etmeyen bir ramazan görüntüsü var. Ýster inançlý olsun ister inançsýz sokaklar saygýsýzca sigara içen insanlarla dolu. Lokantalar aðzýna kadar dolu ve açýk. Alkol tüketimi tam hýz devam ediyor. Gençler tam gaz flörte ve zinaya ulu orta devam ediyor. Camilerde mahyalar yok. Teravihler boþ ama kafeteryalar aðzýna kadar dolu. Kahveler sahura kadar taþ çevirenlerle dolu. Dillerde küfür ve gýybet ziyadeleþmiþ. Hafta sonu izne çýkan askerlerin aðýzlarýnda sigaralar ve ellerinde gazozlar var. Sahabelerin bir hurma ile oruç tutup kýzgýn çöllerde savaþarak þehit olmalarýný anlýyoruz da oruç ayýnda ulu orta orucunu yiyen askerlerin ölünce nasýl þehit olacaklarýný anlamýyorum.

Kars ta Ramazanýn manevi havasý ve atmosferi küçücük da olsa Harakani Kulliyesindeki iftar çadýrýnda kendisini hissettiriyor. Ama genel itibariyle Kars ta rahmet ve maðfiretin esintisi ve orucun görsel etkileri yok. Ýstanbul’ un dolu dolu yaþanan ve iliklere kadar iþlenen ramazan günlerini görenler Kars ta Ramazaný hüzünlü geçirir

Kars ta Ramazan ayýnda imkâným olsa evden hiç çýkmak istemiyorum. Ya da Ramazana yakýþmayan ve inançla alay eden ve sanki Kars ta hiç ramazan yokmuþ gibi her türlü çirkinliði irtikap eden insanlarýn hayasýz yüzlerine görmemek için iþe gidiþ geliþlerde kör numarasý yapmak istiyorum. Ramazanýn rahmetini maðfiretini asude iklimine girmekten alýkoyan veya yolunu kapatan saygýsýzlarý, ahlaksýzlarý, fasýklarý görüp onlara gadap ve hiddet etmektense kör gibi hareket etmek daha hayýrlý olsa gerek.

Hadiste vardýr ki’ Ramazan ayý gelince bütün þeytanlar zincire vurulur. Ramazanda bütün þeytanlar zincirlere vuruluyorsa þehrimizde bu kadar þeytanlýk günah haram isyan dalalet ve kötülüðü kim iþliyor. Demek ki cinni þeytanlar giderken yerlerine vekaleten insi þeytanlarý býrakmýþlar ki isyan, günah, haram, zina, gaflet ve ramazan dinlemeden bütün hýzýyla devam ediyor. Demek þeytanlaþmýþ insanlar için ramazanýn gelmesi çok önemli olmadýðý gibi umurlarýnda dahi deðil. Allah bizleri insi ve cinni þeytanlarýn þerrinden Ramazanda korusun.Amin.

Ramazan orucu islamýn beþ þartýndan birisidir. Ramazan orucu bir aylýk bir süreciyle fiziki, ruhi, bedeni ve nefsi bir temizlik ve arýnmanýn da adýdýr. Ramazan orucu kulun þahsýna bakan hikmetleri yanýnda topluma da bakan binlerce hikmeti vardýr.

Ramazan orucu nimetlerin asýl sahibinin Allah olduðunu göstermenin de adýdýr. Kul elini nimete uzatamayýp aç kaldýðý zaman anlar ki bu nimetler benim deðil. Rabbimin izni olmadan ve ye demeden yiyemiyorum. Ramazan orucunu tutan rabbine itaatini, þükrünü ve sadakatini gösterir. Bir aylýk oruç ile nefsinin baþýboþ ve keyfe maþe hareketinin önünü keserek onu açlýk ile kontrol altýna alýr. Bu oruç ile insan fabrika hükmünde olan bedenini dinlenmeye alýr. Ramazan orucunda dilini baðlayarak açlýðýn ne olduðunu his eder ve kalbinde fakirlere karþý bir merhamet ve þefkat hissi uyanýr. Ramazan orucu aslýnda bir empati yapmaktýr. Bu empati aç insanlarýn hallerini anlatan en güzel bir eylemdir.

Ramazan orucunun hakikat ve hikmetlerinin yanýnda Allah katýnda makbuliyetini artýran bazý etkenleri vardýr. Mesela þatafatlý ve ihtiþamlý sofralar aðzýna kadar dolan mideler ramazan orucunun manasýný öldürür. Fakirin olmadýðý sofralar orucunu sevabýný götürür. Ramazanda göze kulaða, akla, fikre, kulaða ve diðer azalara tutturulmayan oruç, orucun manasýný götürür.

Dilin gýybet ve küfür ile iþtigal ettirildiði, kulaðýn haram müzikler ve boþ lakýrtýlar ile oyalandýðý, aklýn ve hayalin çirkin ve bozuk düþünceler ardýnda koþturulduðu bedenin tesettürsüzlük ve hayâsýzlýk ile teþhir edildiði oruç oruç deðil semeresiz ve faydasý meçhul bir eylemdir.

Din hayalin gözün kulaðýn oruca tabi olmadýðý bir bedenin orucu boþuna aç kalmak olur.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1776 Defa Okundu
2015-06-18

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır