KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TüKETC MAðDURYETLERNE KM DUR DYECEK?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         TüKETC MAðDURYETLERNE KM DUR DYECEK?

 Tüketici maðduriyetlerine kim dur diyecek?

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Tüketici maðduriyetlerine kim dur diyecek?” yazýsý:

Hani bir kuyuya düþersiniz veya bir yerde mahsur kalýrsýnýz ve imdat istediðiniz halde sesinizi kimseler duymaz. Duysa da yardým etmez. Þimdi Türkiye de tüketici olarak içine düþtüðümüz maðduriyet hali de aynen böyledir.

Türkiye de tüketici olmak demek maðduriyet demektir. Türkiye de tüketici olmak demek soyulmak demektir. Türkiye de tüketici olmak demek hakkýný arayacak bir melce muhatap bulamamak demektir. Türkiye de tüketici olmak demek aðlayanýn yok demektir. Türkiye de tüketiciysen hakkýný arayamazsýn çünkü ya mahkemeler senelerce sürer ya da satýcý ve üretici bürokratik hile ve yordamlarla hýrsýzlýk ve soygun alt yapýsýný kanunen hazýrlayýp öyle tezgâhýný KURDUÐU ÝÇÝN YÝNE MAÐDUR SÝZ OLURSUNUZ.

Türkiye de medya, ticari kuruluþ, maðazalar ve internet yoluyla yapýlan alýþveriþlerde soyulmayan aldatýlmayan söðüþlenmeyen kandýrýlmayan insan yoktur desek abartýlý ve mübalaða olmaz. Çünkü kanuni alt yapýdaki boþluklar, toplumdaki ahlaksýz ticari anlayýþ, hýrs, bencillik ve devletin halkýna sahip çýkmamasý vb. gibi sebepler yüzünden her kes mutlaka bir þekilde tüketici maðdurudur.

Üretici hile, aldatma, kandýrma yoluyla tüketiciden alacaðý bedeli avukat yoluyla öyle çabuk ve kolay alýyor ki þaþarsýnýz. Yeri geliyor sürüm sürüm süründürüyor. Ýcralarda mahvediyor. Yeri geliyor evini yuvasýný yýkýp intiharýn eþiðine kadar götürüyor. Alacaðý parayý almakla kalmýyor faiziyle de ocaklar yýkýyor. Bütün kanunlar ve hükümler maalesef satýcý lehine iþlediði için adeta tüketiciyi soyup soðana çeviriyorlar.

Durum tüketiciye geldiði zaman deðiþiyor. Tüketici hangi kapýyý çalýyorsa hakkýný alamýyor. Mahkemelere verse yýllar sürüyor. Satýcý yüzde yüz haksýz iken kendisini haklý gösterecek kanunlardaki boþluklarý kullanarak tüketiciyi haksýz duruma düþürüp tüketiciye para veya tazminat ödemekten sýyýrýyor. Aðlayan sýzlayan maðdur olan yine tüketici oluyor.

Tüketici olarak maðdur edildiðimiz hususlar çoktur. Yüksek faizler, haksýz icralar, gecikme faizleri, kusurlu malý deðiþtirmeme, hileli ve bozuk mal satma, bozuk malý iade almama, bozuk ve sahte mal satma, borcun birden bine çýkmasý bunlardan bir kaçý..

Bu ülkede tüketici olup ta maðdur edilmeyen yoktur desek yalan olmaz. Tüketici olarak kendimizde defalarca bu maðduriyetleri yaþadýk. Bozuk yollar yüzünden binlerce liralýk masrafýmýzý tahsil edecek bir belediye kapýsý bulamadýk. Bilmediðimiz bir þehirde yanlýþ park cezasý yedik. Seksen lira para bir senede 40 lira zam yedi. Ünlü marka diyerek ürün aldýk. Yanlýþ ürün geldi. Geri gönderdik. Bir daha geri gelmedi. Tablet aldýk tabletler bozuk çýktý geri gönderip yaptýramadýk. Tablet aldýk kargoda kýrýldý zararý tanzim edecek muhatap bulamadýk. Kimse kusuru üstüne almadý. Mal satýn aldýk yanlýþ ürün geldi geri gönderdik parasý kartýmýza iade edilmedi. Bunlar gibi daha sayýlmayacak maðduriyetler yaþadýk.

Tüketicilerin yaþadýðý maðduriyetleri binler deðil milyonlarca olmuþ durumda. Televizyondan aldýðý ürünün içinden telefon yerine salata çýkan mý dersiniz. Aldýðý bal sahte çýkan mý dersiniz. Aldýðý telefon sahte olan, ünlü markalar yüzünden maðdur olan, gsm þirketleri eliyle soyulan, çeþitli faizler ile soyulan, harç vergi diyerek soyulan mý dersiniz had ve hesaba gelmeyecek kadar hýrsýzlýk, soygun, talan, sömürü, gasp ve söðüþ ile toplum adeta cebi boþaltýlýyor.

Ticari hýrs ve ahlaksýzlýk ve haksýz kazanç yüzünden Türkiye de tüketiciler maðdur durumda. Her kes maalesef lanet olsun diyerek hakkýndan vazgeçiyor ve kazaðý yemeye razý oluyor. Trilyonlarca para tüketicinin cebinden çýkarak satýcýlarýn ve devletin cebine giriyor. Tüketiciyi koruyacak kanunlar ve tüzükler veya tedbirler alýnmaya çalýþsa da yetmiyor. Ve devlet dahi insanlarý maðdur ediyor. Bir kuruþluk borçlar enflasyon üzerinde korkunç gecikme faizleri ile ödenmeyecek hale geliyor. Haksýz kazançlar ile icralar ile evler yuvalar yýkýlýyor. Borç yüzünden intihar eden insanlarýn sayýsý küçümsenmeyecek kadar çoðalmasý hep tüketicilerin maðduriyetini gösteriyor.

Bu ülkede vergi ödeyen neredeyse aldýðý nefese bile vergi istenecek bu milletin soyulmasýna birilerinin dur demesi gerekir. Halkýn cebine göz dikenlerin gözlerinin oyulmasý, ceplere uzanan ellerin kýrýlmasý gerekir.

Eðer ticari anlayýþ ahlaksýzca ve helal haram gözetmeden bir kazanç peþinde koþuyorsa bu zihniyete ve kesimlere karþý sivil toplum kuruluþlarýn ve devletin en aðýr müeyyideleri ve yaptýrýmlarý uygulamasý gerekir. Kusurlu mal üretenlere, halký soyanlara, aldatanlar, kandýranlara, haksýz kazanç elde edenlere, yüksek faiz ile halký soyanlara, gecikme faizi diyerek insanlarý söðüþleyenlere karþý en aðýr cezalar ve uygulamalarýn kanunlar çerçevesinde konulmasý elzemdir. Unutmayalým ki küfür kýyamete kadar devam etse de zulüm etmez. Zulme rýza gösterip halkýný ezdiren yönetici ve idarecilerinde zulme taraftar olmaktan dolayý vereceði aðýr bir hesap olacaktýr. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1231 Defa Okundu
2015-06-22

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır