KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HELAL KESM RAMAZAN VE ÞEKER BAYRAMý KREDLER

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         HELAL KESM RAMAZAN VE ÞEKER BAYRAMý KREDLER

 Helal Kesim Ramazan ve Þeker Bayramý Kredileri

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “Helal Kesim Ramazan Ve Þeker Bayramý Kredileri” yazýsý:

Toplumun kanýný emen, cebini boþaltan ve adeta tefeci gibi çalýþan bankalar þimdi de Müslümanlarýn kutsal bayramlarýný, günlerini kullanarak sömürmeye çalýþýyor. Ramazana özel kredi veya size özel þeker krediniz hazýr. Kefilsiz ve faizsiz bayram kredisi için T.C yaz bilmem nereye gönder kredin cebinde gibi slogan ve reklamlarla toplumun kanýný emmeye, fakirleþtirmeye ve sömürmeye devam ediyorlar.

Ramazan boyunca ve kurban bayramý öncesi boy gösteren reklamlar ile bayram kredisi ismiyle faizi adeta þirin ve masum göstermeye çalýþan bankalar Müslümanlarý faiz ve borca bulaþtýrmak için her yolu deniyor.

Kredinin ihtiyaç, faizin ise haram olmadýðýn halk arasýnda yaygýnlaþtýrmaya çalýþmak yanýnda bazý âlim müsveddelerine faizi masum ve zaruret gösteren fetvalar verdiren bankalar, faizi helal kesim domuz gibi helal kesim krediye çevirerek insanlarý aldatýyorlar.

Halk arasýnda faiz haram deðil kredi zarurettir denilse de hakikatin hiç de öyle öyle olmadýðýný bize þu ayeti kerimeler haber veriyor. “Ýnsanlarýn mallarýnda artýþ olsun diye verdiðiniz her hangi bir faiz Allah katýnda artmaz. Allah’ýn rýzasýný kazanmak için verdiðini zekâta gelince, iþte zekâtýný veren o kimseler, evet onlar (sevaplarýný ve mallarýný )kat kat artýranlardýr.(Rum 30-39)

‘Riba yiyenler, ancak þeytanýn bir dokunuþuyla çarptýðý kimselerin kalktýðý gibi kalkarlar. Bu, onlarýn, “Alýþveriþ de riba gibidir” demelerindendir. Oysa Allah, alýþveriþi helal, ribayý haram kýlmýþtýr.(Bakara 275)

Kim rabbinden gelen öðütle ribadan vazgeçerse, geçmiþte aldýðý onundur. Onun kararý Allah’a kalmýþtýr. Kem tekrar ribaya dönerse, iþte onlar ateþ ehlidirler ve orada sürekli kalacaklardýr”(Bakara 276)

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun, Eðer gerçekten inanýyorsanýz mevcut faiz alacaklarýnýzý terk edin”” Böyle yapmazsanýz, bunun Allah’a ve Peygamberine karþý açýlmýþ bir savaþ olduðunu bilin. Eðer tövbe ederseniz sermayeniz sizindir. Böylece haksýzlýk etmiþ ve haksýzlýða uðramamýþ olursunuz.(Bakara 278,279)

Faizin haram olduðunu birçok hadisi þeriflerinde bildiren Peygamber Efendimiz veda hutbesinde “Biliniz ki, faizin her çeþidi kaldýrýlmýþtýr. Allah böyle hükmetmiþtir. Diyerek adý, þekli ve cinsi ne olursa olsun faizin kesinlikle haram olduðuna son noktayý koymuþtur.

Halký sömürme üretimi öldürme, iþsizliði artýrma, ekonomiyi batýrma, paradan para kazanýp iþ istihdamý ve yatýrýmlarýn önünü kesen faiz iþletmeciliði malýn bereketini götüren, hayrýný kaçýran, haram ve isyaný artýran, cepleri boþaltýp sahibin zelil rezil edip intiharýn eþiðine getiren büyük bir zulüm ve soygundur.

Faizin cicisi, þirini, bayramlýðý, þekerliði tatlýsý veya kurbanlýðý olmaz. Helal kesim domuz olmayacaðý gibi helal kesim faiz de olmaz. Kredi kartý faiz belasýna bulaþtýrýlmýþ toplum zor durumda. Ýki kiþiden birisi faiz bataklýðýna düþmüþ ve çýkamýyor.

Ülkemizde kredi borcu ve faizi yüzünden intihar edenler, iflas edenler, evini terk edenler, cezaevine düþenler, icralýk olanlar faizin toplumlarýn baþ belasý ve lanetlik bir alýþveriþ ve uygulama olduðunu göstermiyor mu? Topluma hayýrdan ziyade þer getirip yuvalarý yýkýp, evleri daðýtýp, hayatlarý karartýp, huzurlarý kaçýrtan bir bozguncu olduðunu göstermiyor mu?.

Görsel ve sosyal medyada bankalar þeker kredisi, bayram kredisi kurban kredisi ramazana özel kredi adý altýnda daðýttýklarý krediler ve ihtiyaç öteki kredileri haram, zehir, zýkkým ve pistir. Bu paralar ile amelinizi dininizi ve malýnýzý acýlaþtýrýp zehirleyip malýnýzýn bereketini mahvetmeyin. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1021 Defa Okundu
2015-07-09

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır