KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARANLýK KALPLERE VE HUZURSUZ RUHLARA BR KANDL YAKýN

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KARANLýK KALPLERE VE HUZURSUZ RUHLARA BR KANDL YAKýN

 Karanlýk Kalplere ve Huzursuz Ruhlara Bir Kandil Yakýn

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Karanlýk Kalplere ve Huzursuz Ruhlara Bir Kandil Yakýn” yazýsý:

Kandiliniz hayýrlý olsun. Rahmeti, hikmeti, keremi, hazineleri bol Rabbimiz biz gafil, divane kullarý için bu gün kapýlarýný sonuna kadar açmýþ ki o af ve maðfiret hazineleri ile amelimizi dolduralým. Bir padiþah nasýl ki hazinelerinin kapýlarýný sonuna kadar açsa ve gelin istediðiniz kadar alýn dese. Ýnsanlar gece gündüz, soðuk kýþ demeden koþarlar o hazinelerinden almaya. Bizlere de þimdi bizlere açýlmýþ olan af, maðfiret, sevap hazinelerini gece gündüz demeden alalým, dolduralým. Bu keremli gecenin fýrsatýný iyi deðerlendirelim. Gece Ramazan boyunca amel depolarýmýza, hazineleri taþýyalým. Ýsyanla, günahla, dalaletle geçen 11 aya karþýn bu geceleri iyi deðerlendirip, hazinelerle amel depolarýmýzý týka basa dolduralým. Gaflette geçen, isyanda, günah haramda geçen yýllarý telafi için verilen geceleri  geceleri ihya ederek 80 senelik sevap hazinelerini alalým. Bir nevi telafi olsun bedbaht geçen ömrümüze. Þefkatli, keremli, merhametli Rabbimizin bu davetine lakayt kalmayalým. Aðzýna kadar açýlmýþ olan hazinelere tenezzül etmeyen, bakmayan, almayan, ihtiyacýný görmeyene nasýl divane derseler öyle de kapýlarý sonuna kadar açýk olan bu sevap hazinelerine karþý lakayt kalmayalým. Daðlar kadar olan günahlarýmýza karþý, yýllar kadar olan sevaplarla mukabele edelim. Samedaniyei kalp olan kalp kabesine; dünya, mal, mülk putlarýndan temizleyip Rabbimizi koyalým. Nefsimizin nefsanî arzularýný deðil, Rabbimizi koyalým o kalp kabesine. Baþkalarý deðmiyor ya gidiyor, ya kýrýlýyor, ya bozuluyor, ya mahvoluyor, ya bitiyor, ya üzüyor, onun için kalp kabesinde üzmeyen, bozulmayan, gitmeyen birisin koyup ona tapýnmak gerekir. Rab için atan kalp, Rab için bakan göz, Rab için duyan kulak, Rab için eðilen beden, Rab için söylesin bütün hayatýmýz. Her þey bizim ise, biz de Rabbimizin olalým. Pusulasýz, yelkensiz, dümensiz gemi ile denize açýlanlar küçük bir fýrtýna karþýsýnda batarlar, küçük bir yol alýnca pusulasýz kaybolurlar, bizde þu hayat denizinde ahiret menziline giderken iman, Kuran, Ýslam, sünnet yelkeni pusulasý ve dümeni ile yola çýkalým inþallah. Hüzünle,  kederle geçse de hayat kýþýmýz, elbette her kýþýn bir baharý yazý olacaktýr. Ýnþallah dünya kýþýndan ahiret cennet baharýna geçeceðiz. Hüzün ektiðimiz gönüllerimizde, cennetin çiçekleri neþvü nema bulacaktýr. Saðanak saðanak rahmetin, sevabýn, amelin yaðacaðý kandillerin bütün hayýrlarýna ermeyi Rabbimiz nasip etsin. Ýliklerimize kadar o rahmet saðanaðýndan faidelenmeyi nasip etsin. Aklýmýzý, fikrimizi, ruhumuzun kapýlarýný dünyaya kapatýp, ahiretin menzillerine çevirmeyi nasip etsin. Günah musluklarýný kapatýp, sevap musluklarýndan beslenmeyi nasip etsin. Bu günlerde koþulsuz þartsýz olarak nefsimizi Rabbimize satmayý nasip etsin. Rabbine satýlan nefis; cefalar, kederler, sýkýntýlar, belalar, hastalýklar çekse de kime, neye satýldýðýný bildiði için ruh, akýl, kalp mutludur. Rabbine satýlan nefsin mükâfatýnýn cennet olacaðýný bilir. Ne mutlu okiþiye ki nefsini; þeytana, dünyaya, hevaya, mala, mülke deðil  Rabbine koþulsuz þartsýz olarak satmaya baþlamýþ. Göz, akýl, kulak, hayal Onun için Onun rýzasý ile harekete baþlamýþ. Dizginlerini þeytanýn nefsin elinden alýp Rabbinin eline vermiþ. Sýhhatini verip, rahatýný verip, hayatýný bedenini mutluluðunu verip karþýlýðýnda Rablerinin rýzasýný satýn alan, nefis sahibi olan büyük insanlarýn yaptýðý bu ticareti yapmayý Rabbim bizlere nasip etsin. Dünyanýn kýrýlacak cam parçacýklarý hükmündeki metalarýna elmas kýymeti verip, ebedi sermedi elmaslarý camlara tercih eden fasýk, facir, müflis ticaret ehlinden Rabbimiz bizleri eylemesin. Rabbim ömürlere, hayatlara, kalplere iman, Ýslam, sünnet bereketi versin. Ýman kandillerinin yanmadýðý kalpler, Kuran kandillerinin yanmadýðý kalpler, hikmet derelerinin akmadýðý gönüller, imanýn þenlendirmediði ruhlar yetimdir. Gariptir, ýssýzdýr, sahipsizdir, kimsesizdir, karanlýktýr, vahþet içerisindedir. Ýsterse bu insanlar saraylarda yaþasýnlar. Ruhlarýn karanlýðýnda, ýþýltýlý evlerde yaþamalarý onlarý mutlu etmez. Ne mutlu ki bizlere ruhumuza, kalbimize Rabbimizin iman, sünnet kandillerini yakmýþýz. Rabbim bizleri kandilerin tüm hayrýna ve bereketine erdirsin.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1067 Defa Okundu
2010-07-13

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır