KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GAFLET OTAðýNDA SEMZLENEN BEDENLER Aç BýRAKýLAN RUHLAR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         GAFLET OTAðýNDA SEMZLENEN BEDENLER Aç BýRAKýLAN RUHLAR

 Gaflet Otaðýnda Semizlenen Bedenler Aç Býrakýlan Ruhlar

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Gaflet Otaðýnda Semizlenen Bedenler Aç Býrakýlan Ruhlar” yazýsý:

Ýnsanýn dýþ elbisesi iki hikmete bakar birincisi onu soðuktan sýcaktan rüzgardan ve bütün dýþ etkenlerden korur. Ýkincisi ise bedenindeki çirkinlikleri örterek bir nevi setr eder.Settar isminin iktizasýyla cemil isminin güzelliklerini zinnet suretinde gösterir..

Nasýl ki dýþ elbise insaný dýþ etkenlerden koruyup setr eder. Öyle de beden elbisesi de ruhu dýþ etkenlerden koruyan bir elbisedir. Bedenin elbiseye ve gýdaya ihtiyacý olduðu gibi ruhunda beden elbisesine ve gýdaya ihtiyacý vardýr.. Bedenlerinin ihtiyaçlarýný gidermek için gece gündüz çalýþan ve onu en güzel biçimde süsleyen ve besleyen insanoðlu gýdasýz ve çýplak býraktýðý ruhunun açlýðýný mal, kariyer, evlat, sefahat ve kadýn ile dolacaðýný zannetmektedir.

Hâlbuki ki mide küçük bir kaptýr ve çabuk doyar ve dolar.. Amma ruh kabý, akýl, hayal, kabý, öyle bir kaptýr ki dünyayý içine koysanýz dünyanýn maddi þeyleri ile doymaz. HEL MÝN MEZÝT yani “daha yok mu?” der. Bütün dünyayý yutsa tok olmaz. Çünkü o ruh ve kalp bekaya müþtak ve aþýktýr. Faniye razý olmaz. Vehmi farazi zanni ve nispi olan cisim, renk, þekil, desenler onu doyurmaz ve tatmin vermez.

Bu tatminsizlik sonucu aç kalan ruhlarýn açlýklarýný  ve hastalýklarýný mal, kadýn, kariyer, dünya ve sefahat ilaçlarý ile tedavi etmeye çalýþanlar öyle zannederler ki, maddi beden ilaçla tedavi edildiði gibi ruhlarda bu metalarla tedavi edilebilir.. Ruh ve kalbi ancak uhrevi olan gýdalar ile tatmin edeceðini bilmezler.

Günah, isyan ve dalalet ile derinleþmiþ ve çürümüþ olan ruhun yaralarýna çalýnacak en güzel merhem zikir, taat, ibadet olduðunu akýllarý olduðu halde ve gözleri gördüðü halde düþünemezler.

Baþý gözü ve ayaðý ve kalbi aðýrýnca hastaneye koþup bir sürü tedkik ve tahkik ve tedavi yaptýranlar ruhu ve kalbi aðýrýnca zikir ,vird, teþbih ve namaz yerine hüzünlü þarkýlara, barlara, sefahete koþarak ruhlarýný tedavi ettiklerini zannederler.

Midesi acýkýnca nezih, güzel, tatlý, türlü türlü yiyeceklerle týka basa doyuranlar, ruh ve kalbinde manevi gýdasý olan zikir þükür fikir namaz gýdalarýna ihtiyacý olduðunu onlarla maneviyatýnýn doyacaðýný umursamazlar.

Ýbadet ve kulluk haplarýyla ruhun manevi ýzdýraplarýnýn ve feryatlarýnýn dineceðinden gafildirler.

Bedenleri için saatlerce ayna karþýsýnda duranlar, bedenleri için her gün boya, gýda , ilaç ile tamirat ve tadilat yapanlar, her gün manavlarý ve marketleri midelerine indirenler ruhlarý için Kuran dan ayet ve süre, sünnetten edep, haya, iffet ve edep, kap ve ruhlarý için  zikir ve tesbih alýþveriþi yapmazlar.

Günah, haram ve isyanla kirlenen, paslanan, bozulan, tutukluk yapan ruh ve kalp makinesini iþletecek olan zikir yaðlarýný Kur-an ilaçlarýný, iman tiryaklarýný kullanmazlar.

Manevi bir ölüm gerçekleþen ruhlarýn ve kalplerin hayat belirtileri kazanmasý için marifet,ilim irfan kuran sünnet takviyesine ve destek makinesine ihtiyacý olduðunu fehmedemezler.

Küçücük cürmüyle maddi mekânlarýný geniþletmeye çalýþtýkça, odalarýný çoðalttýkça ruhlarýný dar odalara hapsettiklerini ve ruhun mekânýný daralttýklarýný idrak edemezler.

Geniþ, þaþalý ve ýþýklý mekânlarda, rahat döþeklerde bedenine hizmet edenler, ruhlarýnýn ve kalplerinin nefis ve þeytanýn hapsinde dünya prangalarýna vurulduðunu akletmezler.

Arabasýna, saçýna, elbisesine, yüzüne ve vücuduna gözü gibi bakarken; hayatý ve saadeti olan ruhundan haberi yoktur. Yüzde doksaný boþ kalan ruhunun maneviyattan, kemalattan ve marifetten soyutlandýðýný derk etmez.

Dýþ dünyasýný zenginleþtirip ihtiþama ve þaþaya boðanlar ruh dünyasý ve kalp dünyasýnýn fukaralaþtýðýný, maneviyata dilenci muhtaç olduðunu akýl gözüyle göremezler. Maddi zenginlikleri içerisinde manevi dilenci olurlar.

Ýçkilerden, kadýnlardan, lüks evlerden, tatillerden ve haramlardan iç huzur, saadet, safi sevinçler ve halis sürurlar dilenirler. Ruhun tadilatý ve tamiratýný yapan ibadet ilaçlarýndan bi haber yaþarlar.

Nefsin kör ve saðýr aklýyla konulan yanlýþ teþhislere yanlýþ tedavi süreci uygulamanýn cezasý psikolojik, fizyolojik ve biyolojik bunalýmlar olarak çekilir.

Hastalýðý durmadan nükseden ruh ve kalbin tedavisini ve çaresini namaz ve zikir tiryaklarýnda deðil eðlence hapýnda sefahet gaflet þuruplarýnda ararlar.

Ýsyan neminde, dalalet ve gaflet zemininde çürüyen, günah fýrtýnalarý ile bozulan ruh ve kalp evini zikir, fikir, þükür ve ibadet malzemelerini kullanarak tamir edip o ruh evini saðlamlaþtýrmazlar.

Bedenin yenilenmesi ve tazelenmesi olan namazý elinin tersiyle iterler. Ruhlarýn ve kalplerin þifasý olan Kuraný unuturlar. 11 ay bedenlerini semizletenler oruç ayýnda ruhlarýný aç býrakarak ruha zulüm orucu tuttururlar. Fantaziler, uyutucu hevesatlar, eðlenceler ve oyunlar denkleminde, günah, isyan ve dalalet boylamýndaki sefih medeniyetin batakhanelerinde þeytan paralelinde yaþarlar.

 Böyle bir ruh yangýný, ruh kasaveti, cinneti ve bunalýmý içerisinde olanlar tabelasýz isimsiz tedavi yerleri olan nefsin ve þeytanýn cazibedar fantezileri ile tedavi olmaya çalýþanlar Rabbin manevi hastaneleri olan kuran, sünnet, iman ve cemaat hastanelerine baþvurmadýklarý için hastalýklarý þiddetlenir, cinnet ve zillet hapishanelerine düþerler. Kimisi gözünü meyhanelerde kimisi gözünü þiddette, kimisi gözünü kabirde, kimisi gözünü hastanede kimisi de gözünü rezillikte açar.

Rabbim bizleri iman Kuranýn þifa kapýsýna gelip tedavi olanlardan eylesin. Takvasý olmayan, hayâsý olmayan ve ilmi olmayan üryan ruhlardan eylemesin. Bedenin adi arzularý için ruhu feda eden ahmaklardan eylemesin. Âmin.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1940 Defa Okundu
2015-07-17

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır