KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝDAM CEZASý OLMAYAN ADALET; KöR TOPAL VE SAðýRDýR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÝDAM CEZASý OLMAYAN ADALET; KöR TOPAL VE SAðýRDýR

 Ýdam Cezasý Olmayan Adalet; Kör Topal ve Saðýrdýr

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “Ýdam Cezasý Olmayan Adalet; Kör Topal ve Saðýrdýr” yazýsý:

Ülkemizde ve dünyada suçlar saniyelere düþtü. Suçlarda patlama yaþanýyor. Her bir saniyede tecavüze uðrayarak öldürülenler, faili meçhule kurban gidenler, terör saldýrýsýnda öldürülenler, omuz attý, yan baktý, anama küfretti cinayetine kurban gidenler çýðý gibi artmaya baþladý.

Televizyonlar gazeteler sanal basýn cinayet ve uç haberleri ile dolu. Cinayet haberleri ciltler dolusu oldu. On haberden ikisi ölüm, katliam, cinayet, þiddet, terör ve anarþi odaklý.. Toplum cinnet geçiriyor. Sudan hiçten yoktan basit sebeplerden dolayý birbirini katlediyor. Birbirinden intikam alýyor. Sebepsiz insan öldürmeler namus yüzünden adam öldürmeleri geçti. Öyle bir noktaya geldi ki öldüren neden öldürdüðünü ölen niye öldüðünü bilmez oldu.

Her geçen gün katlanarak çoðalan cinayet, anarþi, þiddet, terör ve ölüm haberlerinde medyanýn etkisi olsa da ahlaki yozlaþma, dinsizlik, imansýzlýk, Allah korkusunun yanýnda cezalarýn aðýr müeyyidelerinin olmamasý en büyük etkenlerdendir.

Ahlaki yozlaþma, maddeperestlik, bencillik, merhametsizlik ve duyarsýz gibi olumsuz etkenler suçlara gereken cezayý vermeyecek bir hukuk sistemi ile birleþince ortaya kiþisel olarak zulüm, gözyaþý, adaletsizlik, felaket acý çýktýðý gibi toplum bazýnda ise anarþi, terör, isyan ve mal ve can güvenliði zaafiyeti olarak karþýmýza çýkýyor.

Her gün felaket haberleri ile çalkanan ülkemizde toplum bir matemhaneyi umumi suretini almýþ durumda. Katiller, caniler, hýrsýzlar, soyguncular, zalimlerin yaptýklarýnýn karþýlýðý idam cezasý olmadýðý için karþýlýðýný bulmuyor. Ýçerisinde idam cezasý olmayan adalet sistemi kör saðýr topal olduðu için mazlumlarýn hakkýný hukuku korunmuyor. Her kesin yaptýðý zulümler cinayetler terör anarþi katliamlar yanýna kar kalýyor. Sudan hiçten basit ve sýradan sebepler yüzünden katiller caniler teröristler eliyle öldürülenlerin aileleri gözü yaþlý, acýlý kalýyor. Geride binlerce dul yetim ve garip insan kalýyor.

Katiller caniler teröristler eliyle yýkýlan yuvalar, kararýn ve batan hayatlar maalesef devletin oyalayýcý merhemler ile o acýlarýný sarýlmaya çalýþýyor. Kanser olmuþ uzva aspirin vererek avutmaya çalýþýldýðý gibi devlette teröristi katili caniye idam edip öldürüp adaleti icra edeceðine onlarý hapisle veya af ile sokaklara salarak adalet yaptým diyerek insanlarý avutmaya çalýþýyor.

Allah, Kuranda ‘Sizin için kýsasta hayat var’ dediði halde Allah’ýn bu emrine uyulmayarak AB yasalarý müsaade etmiyor diyerek idam uygulanmadýðý için toplum ve ülke kan gölüne, zulme, cinayetlere, anarþiye, iç karýþýklýða mahkûm haldedir. Allah adeta toplumu cezalandýrýyor. Allah’ýn indirdikleri ile hükmedilmediði için gerçek adalet ve hukuk icra edilmiyor. Merhamet zincirini kýrýp dinin dairesinden çýkan serseri ruhlar ve akýllar kanuni boþluklar, cezalarýn yetersizliði, cezalarýn caydýrýcýlýðý olmamasýný cinayete, suça, zulme, adaletsizliðe çevirip toplumu ve milleti acýlara, felaketlere ve huzursuzluklara sürüklüyor.

Allah’ýn yarattýðý hayat bu kadar ucuz deðil ve olamaz. Maalesef Ýdam cezasýnýn olmamasý suçlarýn gerçek cezalarýnýn olmamasý, yaptýrým ve müeyyidelerin olmamasý hayatý ucuzlaþtýrýp deðersizleþtirmiþtir. Ýçinde idam olmayan bir adalet kör topal ve saðýr olur. Kör, topal ve saðýr bir adalet mazlumlarýn hakkýný nasýl koruyabilir.

Bazen ülkemizde bir günde yüzlerce insan ölüyor. Bu yüzlerce insanlar ile beraber on binlerce aile yýkýlýp mahvolup gidiyor. Üç gün sonra her þey unutuluyor. Hesaplarý sorulmuyor. Failler bulunsa da bir iki yýl ile yýrtýyor. Affa uðruyor veya failler bulunmuyor. Zulüm yerde kalýyor. Zalim zulmünde mazlum zilletinde kalýyor.

Eðer AB den korkarak Allah’ýn emri olan idamý geri getirip seri bir þekilde uygulanmazsa zalimler, katiller caniler, teröristler durmadan hýz kesmeden vicdana gelmeden insafa gelmeden ve gözünü kýrpmadan insanlarý katletmeye devam edecekler. Ve bu katliamlarýn ortaðý bu hükmü uygulamayanlarýn boynunda olacaktýr. Masum insanlarý öldürenlerin hak ettiði ceza olan idamý uygulamayanlarýn çýkýp hesap sorulacak, karþýlýðýný bulacaklar, yanlarýna kar kalmayacak, adalete teslim edilecekler söylemleri yalan, hezeyan, aldatmaca ve kandýrmacadan baþka bir þey olmayacaktýr.

Masum canlara, mallara, ýrzlara basit e kolayca kýyanlara ayný ceza ile karþýlýðýný verin bakalým, cinayet, anarþi, terör, zulüm ve katliam olacak mý? Baþkasýnýn canýný kolayca alanlar tatlý canýnýn gitmesine razý olacak mý..Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1430 Defa Okundu
2015-07-24

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır