KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

FACEBOOK ÝLE DEðþEN VE KAYBOLAN DEðERLERMZ

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         FACEBOOK ÝLE DEðþEN VE KAYBOLAN DEðERLERMZ

 Facebook Ýle Deðiþen ve Kaybolan Deðerlerimiz

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Facebook Ýle Deðiþen ve Kaybolan Deðerlerimiz” yazýsý:

Ýnternetin en gözde siteleri baþýnda insaný zinaya ve günaha sevk eden chat, oyun, arkadaþlýk ve paylaþým siteleri geliyor. Yardýmlaþma ve dayanýþma hürmet ve merhamet duygusundan yoksun olan batýlý insanlarýn kurduðu paylaþým sitelerinde daha çok nedense günahlar boþ þeyler paylaþýlýyor. Bu paylaþým sitelerinin baþýnda ise dünyada 2 milyardan fazla üyesi bulunan facebook geliyor. Genç bir adamýn kurduðu bu paylaþým sitesinde her þeyi paylaþabilirsiniz. Mahrem sýrlarýný, günahýný ve boþ þeyleri paylaþmayý seven batýlý milletlerin geliþtirdiði bu siteler sayesinde Müslüman ülkelerde namus, þeref, ahlak ve sadakat iyice gerilemeye baþladý. Artýk yabancý erkeklerle konuþmak, onlarýn arkadaþlýk tekliflerini kabul etmek, onlarla mahrem sýrlarýný paylaþmak sýrdan oldu.

Müslüman milletlerin yeni oyuncaðý ve eðlencesi olan facebok paylaþým sitesine ilgi her geçen gün daha da artýyor. Artýk küçükten büyüðe gençten yaþlýsýna zenginden fakirine her kesin facebook’u var. Herkes her þeyi paylaþýyor. Evli erkek ve kadýnlar sýrlarýný, güzel kadýnlar güzel resimlerini, aileler mahrem resimlerini, erkekler karýlarýný, kadýnlar bedenlerini, arkadaþlar hatýralarýný, sevgililer sevgililerini, macera arayanlar fantezilerini, mutsuz kadýnlar kendilerini vs vs herkes bir þeyler paylaþýyor.

Bu âlemde neredeyse mahremiyet duygularý yok olmaya ,namus anlayýþý yýkýlmaya ve yok olmaya baþlamýþ durumda.. Herkes herkese rahatlýkla ulaþýyor. Birbirini arkadaþ olarak ekliyor. Birbirini âþýktaþ olarak ekliyor. Birbirine ait sýrlarý açýp paylaþýyor. Birbirlerinin mahrem sýrlarýný paylaþýyor. Mutsuzlar mutluluk arýyor. Heyecan arayanlar sevgili buluyor. Bekârlar koca arýyor. Herkeste bir paylaþma çýlgýnlýðý yaþanýyor.

Evet, kötü boþ ve abes þeyler yanýnda Güzel þeyler de paylaþanlar var. Ama güzel þeylerin ruhu samimiyeti ve gerçekliði yok. Ýnsanlar sadece seyredip geçiyor.

Adam namazýn güzelliðini paylaþýyor ama namaz kýlmýyor. Adam haram þarkýlarý paylaþýyor. Herkes kendi davasýný ve fikrini paylaþýyor. Güzelliðini paylaþýyor. Mahremini paylaþýyor. Resimlerini paylaþýyor. Ýstediðiniz kadar kadýna ya da erkeðe ulaþabilirsiniz bu âlemde. Sadece yapmanýz gereken arkadaþ ara butonuna bir kadýn ya da erkek ismi yazmak. Karþýnýza istemediðiniz adar açýk, örtülü, genç, türbanlý bayan çýkar. Seç beðen. Hepsi turfanda mallar gibi. Ýstediðinize arkadaþlýk teklif edebilirsiniz. Kural, sýnýr, helal, haram, mahremiyet diye bir þey yok. Namus anlayýþý burada sökmüyor.

DIÞARIDA BÝR KADINA GEL ARKADAÞ OLALIM DESENÝZ AÐZINIZI YIRTAR VE SÝZE MAHVEDER. Ama burada öyle þeyler olmuyor. Nasýlsa sanal diye burada kime arkadaþlýk teklif ederseniz edin normal karþýlanýyor. Pazar büyük mal çok.. Namus þeref yok. Güzel kadýn resimlerine yorum ekleyin güzel kadýn resimlerine istediðiniz yazýn. Göz kýrpýn. Onlarý takip edin. Kocasýndan baþkasýna resimlerini peþkeþ çeken, eþinden baþkasýna güzelliðini gösteren, mahrem sýrlarýný açan o kadar açýk ve örtülü bayanlar var ki seç beç beðen.

Yabancý erkeklere kapýsýný açmayan onlarla konuþmayan onlara yaklaþmayan nice örtülü bayanlarý buradan bulabilirsiniz. Burada onlara arkadaþlýk teklif edebilirsiniz. Korkmayýn çekinmeyin tepki göstermezler. Kýzmazlar, baðýrmazlar ve suçlamazlar. Çünkü zaten cazibedar resimlerini ve sayfasýný paylaþýyor. Burasý facebok. Kadýnlardan size tepki gelmez. Onlar zaten neticeyi kabul etmiþlerdir.

Dünyanýn en cazibedar ve büyük paylaþým sitesi facebok sitesinin namus ve þerefe taalluk eden iffet, namus ve þerefi gerileten ve mahremiyeti öldüren yönünden baþka birde vakitleri heba etme ciheti var. Sanki baþka iþleri yokmuþ gibi akþama kadar gençler facebok karþýsýnda bir þeyleri paylaþýp duruyor. Milletin iþi gücü facebok olmuþ.

Hangi bilgisayara baksanýz facebok var.. Ýnsanlarý facebooklara esir etmiþler. Ýnsanlarýn üretkenliðini çalmýþlar. Milletin iþi gücü amacý davasý facebok olmuþ. Bu paylaþým sitesi insanlarý öyle cezbediyor ki, insanlar kendilerini siteye girmekten alýkoyamýyor.. Herkes artýk facebok müptelasý olmuþ. Nasýl olmasýnlar ki, mahremiyet yok olduðu için çoðu þeye ulaþmak çok kolay.

Öylesi var akþama kadar binlerce kadýnlarýn resimlerine bakýyor. Arkadaþ seçiyor teklif ediyor. Öylesi var facebok üzerinden sevgili âþýk buluyor. Öylesi var bütün mahrem resimlerini koyup kendini teþhir ettiriyor resimlerine yapýlan yorumlarla keyif alýyor.. Öylesi var akþama kadar facebook oyunda, bir þeyler ekip biçiyor, çiftçilik yapýyor. Milletin iþi gücü sadece facebok olmuþ. Burada vakti gidiyor, iffeti gidiyor, edebi gidiyor, ailesi gidiyor, sadakati gidiyor, namusu gidiyor, zamaný gidiyor, beyni aklý gidiyor.

Her þeyi facebookta tükeniyor. Bu tükenen þeyler aileyi milleti mahvediyor. Baþkalarýnýn ürettiði boþ þeyleri tüketen bir toplum olup çýkýyoruz. facebooklar hayatýmýza ilim marifet güzellik fayda katacaðý yerde iyice güzel alanlarý da çalýyor. Bilgi kirliliði artýyor. Gerçek bilgi iftiralar ile yalanlar ile karýþmýþ.  Boþanmalar artýyor. Ýhanetler artýyor. Hayâsýzlýklar artýyor. Maalesef Amerika da boþanmalarýn yüzde 27 si facebok yüzündenmiþ. Bizde de durum çok farklý deðil. Facebok akýmýna kapýlan nice muhafazakâr ailelerde ihanetler ve boþanmalar artýyor.

Bunun önünün almak için paylaþýmlarýmýzý gözden geçirmemiz gerekir. Facebooku kullanmanýn ölçüsünü ve zamanýný iyi ayarlamamýz gerekir. Evet, insanýn fýtratýnda paylaþma vardýr. Ama helal olaný temiz olan paylaþmak vardýr. Mahremiyetini sýrlarýný kendini paylaþmak yoktur. Resimlerini ortaya koyup binlerce insanýn zevkine sunmak resimlerini binlerce insanlarýn þehvetle bakmasý yoktur. Resimlerinin Facebooklarla bütün dünyayý gezmesi yoktur. Aile sýrlarýný paylaþmak yoktur. Eþinden baþkasýyla bir þeyler paylaþmak yoktur. Saatlerini burada geçirmek yoktur. Baþkalarýnýn karýsý kýzý ile saatlerce okey oynamak yoktur. Gayri meþru aþk oyunlarý oynamak yoktur. Karý kýz ayartma yuva yýkma zina kapýlarýný açma yoktur.

Unutmayýn facebooklara kendini kaptýran ve cazibedar büyüsüne kapýlan ve oyunlarýna dalan kadýn veya erkek ise evine, eþine, çocuðuna, sadakate uzaklaþýr. Ahlaktan ve edepten uzaklaþýr. Gençler olarak ilimden, marifetten, bilimden, ahlaki deðerlerden ve hayýrlý istikbalden uzaklaþýr. Öðrenci olarak derslerinden, ilimden, doðal oyunlardan ve gerçek arkadaþlardan uzaklaþýr. Millet olarak gerçek gündemden gerçeklerden ve hakikatlerden ve ahlak ve gerçek dinden uzaklaþýr. Toplum olarak samimi bire bir iliþkilerden, dostluklardan ve arkadaþlýklardan uzaklaþýr. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4215 Defa Okundu
2015-07-28

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır