KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS VE ÇAðDAþ ÇARPýK YAPýLAþMASý

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KARS VE ÇAðDAþ ÇARPýK YAPýLAþMASý

 Kars ve Çaðdaþ Çarpýk Yapýlaþmasý

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “Kars ve Çaðdaþ Çarpýk Yapýlaþmasý” yazýsý:

Faizlerin düþmesiyle paradan para kazanma devri bitti. Böyle olunca sermaye sahipleri ellerindeki paralarý gayrimenkule yatýrmaya baþladý Bunun tezahürü olarak da öteki þehirlerde olduðu gibi ilimizde konut yapýmýnda büyük bir patlama yaþandý. Þehir adeta þantiyeye dönmüþ durumda. Þehirde yeni yeni kentler kurulup yapýlaþma göze çarpýyor.

Zahiren bu geliþmeler sevindirici gibi görünse de aslýnda þehircilik, planlama ve modernlik adýna büyük bir yapýlaþma katliamý yaþanýyor. Her geçen gün yeni tarz model evler yapýlar ve konutlar þehirden göklere doður yükseliyor. Hýzla her taraf betonlaþýyor. Þehir giderek geniþliyor. Büyüyor ve yeni mahallere katýlýyor þehrimize.

Ýnsanlarýn ev sahibi olmalarý, rahat yaþam ortamlarýna kavuþmalarý ve sobalý evlerden gecekondulardan kurtulup modern bir hayat seviyelerine çýkmalarý açýsýndan geliþme sevindirici olsa da modernlik þehircilik ve yapýlaþma adýna sevindirici bir durum yok ortada.

Diyebilirsiniz kötümü iþte þehir geliþiyor konutlaþma artýyor ve insanlar ev sahibi oluyor. Öðrenciler ev buluyor ve hayat seviyemiz yükseliyor. Bu olumlu geliþmelere itirazýmýz yok. Lakin resmin bir bütüne bakmak yerine bir tarafýna bakýldýðý zaman gerçeklerin hepsi görünmez.

Resmin bir bütüne mantýksal olarak bakalým. Þehircilik ve mimari ve imar ölçeðinde bakalým. O zaman göreceðiz ki Kars ta ki yapýlaþma çaðdaþ görünse de aslýnda ÇARPIK bir yapýlaþmadýr. Deprem yönetmeliðine uygun deðildir.  Bazý evler kaldýrýmlar ve yollara taþmýþ. Bazýlarý büyük bazýlarý küçük yapýlmýþ.. Bir düzen intizam içinde deðil. Þehir dýþýnda TOKÝ ler hariç yapýlan evlerin çoðu çarpýk çurpuk þekilde yapýlmýþ. Otuz tane ev yüksek ,on beþ tanesi ise villa tarzý yapýlmýþ.. Biri saða ötekiler sola çevrilmiþ. Bir bütünlük uyum ve çaðdaþlýk ve modernlik arz etmek yerime çarpýklýk arz ediyor. Bu yeni sözde kentlerin kentlerin caddeleri ve sokaklarý yok.

Þimdi böyle bir yapýlaþma karþýsýnda Allah aþkýna nasýl sevinelim niye sevinelim. Çaðdaþ ama çarpýk bir yapýlaþmadan söz ediyorum. Kars ta yapýlan evlerin içinin lüks ve güzel olmalarýndan deðil.

Kars a yeni gelen bir imar sorumlusunun bu þehri mahvetmiþler, böyle imar mý olur þekvasýný arkadaþ vasýtasýyla duydum. Bilen gözüyle bakýldýðý zaman gerçek nasýlda apaçýk görünüyor.

Tabi adam haklý bir türlü kurumsallaþamayan ve profesyonelleþemeyen bir yerel yönetimin konutlarý ve yapýlarý da böyle çaðdaþ ve çarpýk olacaktýr.

Hepimiz biliyoruz ki, bu þehirde yapýlaþma ve konutlaþma durmayacak. Köylüsü ve tüccarý parasýna gayrimenkule yatýrmaya devam edecek. Yeni kentler ve evler ticari kuruluþlar tarafýndan yapýlacak.

Bari sayýn yerel yetkililer Allah rýzasý için bundan sonra þehri çaðdaþ çarpýk yapýlaþmadan kurtarýn. Türkiye de yüze yakýn þehir var. Buralardan örnek alýn. Ýmar ve planlamacýlýk noktasýnda destek alýn. Bu þehre yazýk etmeyelim. Þehri üç beþ giriþimci ve yatýrýcýnýn arzu ve emellerine göre þekillendirmeyelim.

Allah muhafaza üst üste alt alta yan yana dayandýrýlan koca kütleler ve binalar bir depremde ne kadar büyük can kayýplarýna sebep olur. Unutmayalým can geri gelmez ama mal geri gelir. Can gittikten sonra malýn ne kýymeti kalýr. Sorumlular bu dünyada yargýdan hukuktan ve cezadan kurtulsalar da yevmi mahþerde maðdur ve mazlumun hesabýndan kurtulamazlar. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1025 Defa Okundu
2015-08-19

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLARþýký þýký 2015-08-26
taraflý yayýn

muammer bey teessüf ederek belirtiyorum ki yanlý yayýn yapýyorsunuz,lütfen bu durumu izah ediniz.teþekkürler þimdiden

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır