KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TORPLLYE BAþ ÜSTüNE EMREDERSN VZES GARBANA OLMAZ HEMþEHRM TARFES

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         TORPLLYE BAþ ÜSTüNE EMREDERSN VZES GARBANA OLMAZ HEMþEHRM TARFES

 Torpilliye Baþ Üstüne Emredersin Vizesi Garibana Olmaz Hemþehrim Tarifesi

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Torpilliye Baþ Üstüne Emredersin Vizesi Garibana Olmaz Hemþehrim Tarifesi” yazýsý:

Allah rýzasýnýn her iþin baþý ve rabbimizin bizi yaratmasýndan en mühim maksadýnýn onun rýzasýný kazanmak, onu hoþnut etmek, onu razý etmek, ona kendini sevdirmek, onun nimetlerini þükür karþýlýðý yemek olduðu halde birçok insan bu hakikatlerden gafil olduðu için Onun rýzasýný dünyalýk þeylere feda edebiliyor. Onun emirlerini yasaklarýný þöhret, para, mal, kariyer vb gibi þeylerin hatýrýna feda edebiliyor. Ýnsanlýða faydalý olan þeyleri yapmak yerine insanlýða zarar verecek olan iþleri, amelleri tercih edebiliyor. Yaptýðým iþten Allah razý mý diyen insanlarýn, milyonlarca insanýn içerisinde binler olduðu maalesef bir gerçektir.

Tüccar ticaretini, memur memurluðunu, sanatçý sanatçýlýðýný, yönetici yöneticiliðini yaparken acaba Allah razý olacak mý diye düþünmüyor. Ya iþ kaygýsý, ya makam korkusu,ya kariyer derdi, ya þöhretini kaybetme korkusu, ya deðerini düþürme endiþesi, ya zarar veya iflas etme sýkýntýsý yüzünden Allah’ýn rýzasý hiçe sayýlýyor.. Nefis, insan ve þeytanýn hatýrý gözetilirken kâinatýn sahibi, gönüllerin sahibi, iyiliklerin güzelliklerin, hayatýn, ömrün, nimetlerin sahibinin hatýrý gözetilmiyor. Bu gözetmeme iþini kâfirler ve zýndýklar yapsalar anlayacaðýz ve belki buna ses çýkarmayacaðýz ama maalesef bunu gözetmeyenler kendilerine Müslüman diyen insanlar.

Ticaret ehli ürün üretirken helali haramý deðil kazanacaðýný düþünüyor. Ürünün zararýný deðil kazancý düþünüyor. Televizyon sahipleri ve medya sahipleri Allah’ýn rýzasýný deðil, kazanacaklarý parayý ve alacaklarý reytingi düþünüyor. Yaptýklarý ve yapacaklarý film, dizi, programlarda helali, haramý, ahlaký, hayâyý, edebi, iffeti deðil sadece reytingi düþünüyor. Müslüman ülkesinde Allah’a iman eden kurana gönül veren peygamberi sevdiðini söyleyenler alýþveriþinde, iliþkilerinde, yaþayýþýnda ve ticaretinde Allah rýzasýný deðil çýkar, menfaat, kar, kariyer, kazancý düþünüyor. Kimseler Müslüman toplumun inançlarýný, hassasiyetlerini, deðerlerini, geleneklerini, namus anlayýþýný, tesettür anlayýþý düþünerek hareket etmiyor. Din Ýslam ahlak sýfat kafir.. Adý Müslüman yaþamý ecnebi. Söylemi Ýslami eylemi þeytani!

Allah rýzasý, hakkýn hatýrý, adalet kavramý ve hakkaniyet ölçüleri bürokrasiye, menfaate, çýkara, zemine, zamana, amire ve kazanca göre göre deðiþiyor. Fakire ve fukaraya gelince kanunlar ve kurullar ve tüzükler ile hakkaniyetçilik tiyatrosu yapýlýyor. Torpilli veya vekil selamý ile bakan torpili ile gelenlere ise baþ göz üstüne Vizesi veya emredersin tarifesi uygulanýyor. Devlet dairesine birileri alýnýrken hakkýn hatýrý ile deðil vekilin il baþkanlarýnýn bakanlarýn torpili ile çark dönüyor. Tayin atama vs. gibi iþlerde veya görevde yükselme teþebbüsleri torpil gayýrma ve rüþvet ile iþliyor.Her kes adaletten bahsediyor hak ve hukuktan bahsediyor ama yukarýlardan gelen emirler karþýsýnda bütün deðerlerini ve ahkam kestiði deðerleri al aþaðý oluyor.

Bu ülkede bütün çarklar hakkýn hatýrý adalet ve hakkaniyet ve Allah rýzasý ile deðil vekilin baþkanýn bakanýn hatýrý sayýlýr godamanlarýn selamý ile dönüyor. Meþru bir talebiniz baþvurunuz teþebbüsünüz ve çabanýz varsa meramýnýzý gidip huzura çýkarak boþuna anlatmayýn. Havanýzý alýrsýnýz. Boynu bükük dönersiniz. Sukutu hayale uðrarsýnýz. Üzüntü ve keder ile kalkarsýnýz.

Yormayýn kendinizi torpiliniz dayýnýz vekiliniz tanýdýðýnýz varsa kapýlar açýlýr açýlmazsa zorlanýr. Varsa dayýnýz iþiniz yapýlýr. Varsa torpiliniz kýrk dereden sular getirilmez önünüze kanunlar ve yönetmelikler engeli çýkarýlamaz. Varsa dayý selamýnýz aðýrlanýrsýnýz hürmet tazim muhabbet görürsünüz. Yoksa torpiliniz dayýnýz getirecek selamýnýz kimseler takmaz sizi.. Oturtup çaylar söylenmez. Tazim hürmet saygýlar sunulmaz. Ýþlerin kem küm edilir. Ýsteðiniz kulak ardý edilir. Baþtan savulursunuz. Ýmkân ve kanunlar imkân verse yapýlýr riyakârlýðý ile geçiþtirilir isteðiniz.

Sakýn ola ‘Ben Allah’ýn selamý ve hatýrý ile geldim þu iþimi yapýn demeyin deli midir nedir diye dýþarý atarlar yada bakarlar. Allah hatýr selam geçmez akçedir. Ýþ görmez. Müslümanlýkta kül býrakmayanlar hak hukuk edebiyatý yapanlar ve doðruluk naatý okuyanlar dahi hakkýn hatýrý Allah’ýn selamý ile iþ yapmaz. Ýþler düðümler ve talepler kullarýn selamý ile olur olmazsa zorlanýr ertelenir veya söz verilir.

Sen selamsýz bandosuz gidip uzman olmak için baþvuran ve birçok türlü yalan, tevil ve bahane ile gere çevrilen kardeþim dayý, bakan, vekil veya baþkan selamý ile git ve ardýndan bir telefon ettir sana uzmanlýk deðil vallahi daire baþkanlýðý teklif edilmezse gel yüzüme tükür. Bu lanet olasý sistemde iþler bu lanet olasý þekilde yürüyor. Alinin velinin selamý hatýrý ve talimatý hakkýn Allah’ýn hatýrý selamý ve talimatýndan üstün tutuluyor. Bunu bil ve buna göre hareket et. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 769 Defa Okundu
2015-08-27

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır