KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

REYTNG VE SANAT UðRUNDA DN VE AHLAK MAHVEDLYOR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         REYTNG VE SANAT UðRUNDA DN VE AHLAK MAHVEDLYOR

 Reyting ve sanat uðrunda din ve ahlak mahvediliyor

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Reyting ve sanat uðrunda din ve ahlak mahvediliyor” yazýsý:

Yapýlan film, dizi ve reklamlarda Allah’ýn, Kuranýn, Peygamberin, sünnetin, Ýslam’ýn nurani düsturlarýna bakýlmýyor. Yapýlan yayýnlarýn milletin ahlakýna, dinine, imanýna, Ýslam’ýna, hayâsýna, ahlakýna faydasý var mý zarar verebilir mi düþünülmüyor. Düþünülen sadece reyting kaygýsý ve para kaybetme endiþesi.

Tesettür farz, çýplaklýk haram ama hangi filmi açarsanýz içerisinde yatak sahneleri, çýplak sahneler var. Hangi kanalý açsanýz filmlerde içki, uyuþturucu var. Hangi kanaldaki filme bakýlsa içerisinde zina, flört var. Hangi kanala açarsanýz ahlaksýz kadýnlarýn, ahlaksýzlýklarý var. Allaha inanan, Allaha iman eden bir toplum, grup, insan nasýl olurda Allah’ýn razý olmadýðý iþleri fiilleri icra eder. Allah’ýn yasak ettiði çýplaklýðý ahlaksýzlýðý, zinayý, fuhþu, þehveti, faizi diziler aracýlýðýyla yaymaya çalýþýr. Film icabý küçücük kýzlarý, koca koca adamlarýn koynuna koymak bunu da dramatize ederek anlatmaktan Allah nasýl razý olabilir. Sanat adý altýnda günahlarý yaymak, küfür, þehvet, fuhuþ kapýlarýný açmak, toplumu sanat adý altýnda saptýrmakla nasýl sosyal film yapýlýyor denilebilir.

Toplumdaki sýkýntýlarý, sorunlarý, problemleri anlatmak için illa ahlaksýz sahnelere, çýplak kadýnlara ve yatak sahnelerine ihtiyaç yoktur. Böyle sanata lanet edilir. Lanet olsun sizin sanatýnýza denir. Bir güzellik yaparken binlerce kötülük, zarar, tahribat yapýlýyor..80 yaþýndaki bir adamýn koynuna 15 yaþýndaki bir kýzý sokarken, bunu güya ibretlik ve dramatik olsun diye yapýlýyor. Âmâ halbuki o sahneleri izleyen insanlarýn, safi zihinlerini bozup idlal ediliyor.. Ýfsat ediliyor.. Ýnsanlar o sahnelerden ibret deðil maalesef þehvet alýyorlar. Ayný ekrana bakan anneler, çocuklar, babalar ve kardeþler ve dedeler o sahnelerden ibret almýyor. Çünkü ibretlik þeyler öyle sufli ve adice anlatýlamaz. Anlatýlýrsa akýllarda çirkin fikirler doðurur. Sapýk düþünceler meydana getirir.

Reyting uðruna din ahlaký mahveden yayýnlara lanet olsun. Sanat ve sosyallik adýna yapýlan rezil iþlere ve sanata lanet olsun. Lanet olsun çünkü ahlaký bozup, ifsat etmekten, tahrip etmekten, toplumu sapýk yapmaktan, onlara kötülüðün yolunu göstermekten baþka yapýlan bir þey yok. Reyting kaygýsý yüzünden bu milletin ahlaký, imaný, edebi safi düþüncesi, iyi niyeti, ahlaký mahvedildi. Lanet olsun ahlaksýz hayasýz, namussuz ve kötü sanata ve rezil filmlere..

Müslüman bir toplumun inançlarýna göre film, sanat, edebiyat ve sinema yapmak çok mu zor. Ýçerisinde hayâsýzlýk, pislik, þiddet, entrika, yalan, dolan, aldatma olmadan sanat ve film yapýlamaz mý? Kadýnlarý soymadan, alçaltmadan, onlarý harama ve günaha atmadan, onlarýn günahlarýný büyütmeden, toplumu imandan, islamdan uzaklaþtýrmadan, saptýrmadan sanat ve film yapýlamaz mý? Ýnsanlarý sapýk, ahlaksýz, müsrif yapmayacak sanat icra edilemez mi?

Helal dairesinde sanat sinema, dizi, program, reklam, oyun ve yarýþma icra edilir. Ama çýkar menfaat para hýrs tutku ve aç gözlülük ve iman zaifliði ve dünyevi kaygýlarý taþýyan insanlar maalesef her þeyi menfaatine feda edebilir. Bu zihniyetlere sorsan elhamdülillah Müslümaným der. Ama Müslüman bu iþleri yapamaz deyince bin dereden su kýrk vadiden bahane getirip kendisini ve yaptýðýný haklý yaptýðýný meþru göstermeye çalýþýr.

Ama izzet, þeref, ahlak, inanç sahibi olan ve haram ve helali bilen insanlar deðeri ve kazandýracaðý ne olursa olsun olsun harama pisliðe kötülüðe ahlaksýzlýða, bencilliðe, rezilliðe, haram ve toplumu mahvetmeye sebep olacak hiçbir ahlaksýz, kötü, çirkin, haram ve günah ve rezil vicdaný gönlü ve imaný razý olmaz. Allah böyle insanlarýn sayýsýn çoðaltsýn ki neslimiz evlatlarýmýz geleceðimiz mahvolmasýn. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1320 Defa Okundu
2015-08-27

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır